Ostatnie miesiące trzyletniego cyklu szkoleniowego (2021-2023)! Czas ucieka!

Zostało zaledwie 9 miesięcy do końca obecnie trwającego piątego trzyletniego cyklu szkoleniowego.

Przypominamy, że aby wypełnić ustawowy i wynikający z Kodeksu Etyki Radcy Prawnego obowiązek stałego dokształcania się, radcowie prawni winni uzyskać minimalną liczbę 40 punktów szkoleniowych z tytułu doskonalenia zawodowego.

Radcowie prawni wpisani w trakcie cyklu szkoleniowego, zobowiązani są do uzyskania punktów w liczbie proporcjonalnej do okresu pozostałego do końca tego cyklu licząc od daty ślubowania.

Według danych na dzień 28 lutego 2023r. aż 739 radców prawnych nie uzyskało dotychczas jakiegokolwiek punktu szkoleniowego!

Kolejnych 581 zgromadziło mniej niż połowę wymaganych punktów.

Na pochwałę zasługuje natomiast 890 radców prawnych, którzy wypełnili już obowiązek szkoleniowy w całości.

Przypominamy, że od tego cyklu szkoleniowego obowiązuje nowy Regulamin zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku, wprowadzony Uchwałą Nr 209/X/20 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 24 października 2020r.

Regulamin zamieszczony jest na stronie naszej Izby w zakładce „szkolenia”.

Wskazujemy na ważne postanowienia Regulaminu związane z wypełnianiem obowiązku szkoleniowego.

1. Doskonalenie zawodowe radców prawnych to pozyskiwanie, aktualizacja i pogłębianie wiedzy oraz umiejętności związanych z wykonywaniem zawodu radcy prawnego w formach przewidzianych Regulaminem.
2. Doskonalenie zawodowe realizowane jest w następujących formach : szkolenia stacjonarne, szkolenia on-line, warsztaty, studia doktoranckie i podyplomowe, publikacje, konferencje i seminaria, sprawowanie patronatu.
3. Udział radcy prawnego w formie doskonalenia zawodowego organizowanej przez podmiot inny niż organ samorządu radców prawnych, wymaga potwierdzenia w postaci zaświadczenia wystawionego i podpisanego przez organizatora, obejmującego tematykę, liczbę godzin, a także termin i formę doskonalenia zawodowego.
4. Wypełnienie obowiązku doskonalenia zawodowego polega na uzyskaniu minimum 40 punktów szkoleniowych w każdym cyklu.
5. Z obowiązku doskonalenia zawodowego zwolnieni są wyłącznie radcowie prawni będący emerytami, rencistami lub pobierający świadczenia przedemerytalne, którzy nie wykonują zawodu.
6. Wymagana minimalna liczba punktów szkoleniowych w odniesieniu do radców prawnych ulega zmniejszeniu proporcjonalnie w danym cyklu szkoleniowym :
a) o okres korzystania z urlopów macierzyńskiego, rodzicielskiego i wychowawczego;
b) o okres choroby radców prawnych niezdolnych do pracy z powodu choroby trwającej dłużej niż 1 miesiąc;
c) o okres zawieszenia prawa do wykonywania zawodu na podstawie art.28 ust.1 Ustawy o radcach prawnych;
d) wpisanych na listę radców prawnych w trakcie cyklu szkoleniowego.
7. Wniosek radcy prawnego w sprawie zwolnienia z wypełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego powinien zostać złożony przed końcem cyklu szkoleniowego którego dotyczy. Wniosek złożony po terminie pozostawia się bez rozpoznania.
8. Radca prawny jest obowiązany do przedłożenia Okręgowej Izbie Radców Prawnych, wymaganych Regulaminem dokumentów potwierdzających doskonalenie zawodowe w określonej formie niezwłocznie po odbyciu a za ostatni rok cyklu szkoleniowego do 31 stycznia roku następującego po zakończeniu danego cyklu szkoleniowego.