Opracowanie aktualnie obowiązujących i dostępnych rozwiązań przewidzianych dla przedsiębiorców poszkodowanych przez drugą falę COVID-19

Sytuacja epidemiologiczna i związane z nią obostrzenia zmuszają przedsiębiorców do poszukiwania różnych form pomocy, które umożliwią sprawne kontynuowanie działalności gospodarczej. Oczekując na wejście w życie nowego pakietu rozwiązań antykryzysowych, warto przyjrzeć się wybranym, wciąż obowiązującym i dostępnym rozwiązaniom przewidzianym dla przedsiębiorców poszkodowanych przez drugą falę COVID-19.

Zwolnienie ze składek dla przedsiębiorców turystycznych.

Przedsiębiorcy z branży turystycznej mogą się starać o zwolnienie z płacenia składek za miesiące: lipiec, sierpień, wrzesień.
Zwolnienie z opłacania należnych składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przysługuje przedsiębiorcom, którzy na dzień złożenia wniosku prowadzili jako główny rodzaj działalności, działalność oznaczoną kodami Polskiej Klasyfikacji Działalności: 49.39.Z, 55.10.Z, 77.39.Z, 79.11.A, 79.90.A, 82.30.Z, 90.01.Z, 90.02.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z i byli zgłoszeni jako płatnicy składek przed 30 czerwca 2020 r.
a) przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w pierwszym miesiącu kalendarzowym, za który składany jest wniosek o zwolnienie z opłacania składek był niższy co najmniej o 75% w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym w 2019 r.
b) deklaracje rozliczeniowe i imienne raporty miesięczne zostaną złożone za miesiące wskazane we wniosku najpóźniej do 31 października 2020 r.
c) wniosek o zwolnienie z opłacania należnych składek zostanie złożony nie później niż do 30 listopada 2020 r.
Zwolnienie będzie przysługiwało niezależnie od tego czy zostały opłacone składki za wskazany we wniosku okres.

Świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą

Świadczenie w kwocie 2080 zł, w przypadku osób opłacających zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej i korzystających ze zwolnienia sprzedaży od podatku od towarów i usług będzie to 1300 zł. Takie wsparcie można otrzymać maksymalnie 3 razy.
Warunkiem uzyskania świadczenia jest w większości przypadków zmniejszenie przychodu w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o co najmniej 15 proc. w stosunku do miesiąca poprzedniego. Dodatkowo rozpoczęcie działalności musi nastąpić przed 1 kwietnia 2020 r. Zawieszać działalności nie jest konieczne, ale świadczenie przysługuje także osobom, które zawiesili ją po 31 stycznia 2020.

Dodatkowe świadczenie postojowe.
Przeznaczone dla przedsiębiorców prowadzących działalność o kodach Polskiej Klasyfikacji Działalności:
49.39.Z, 77.39.Z, 79.11.A, 90.01.Z, 90.02.Z, 93.29, 93.29.B, 93.29.Z, których przychód z tej działalności w miesiącu przed tym, w którym składasz wniosek, jest niższy co najmniej o 75% w stosunku do tego, który uzyskałeś w tym samym miesiącu w 2019 r. i wcześniej skorzystali ze świadczenia postojowego – otrzymali co najmniej jedno świadczenie postojowe.

Pożyczki i gwarancje z BGK
Przedsiębiorcy mogą również skorzystać z instrumentów wsparcia udostępnionych przez Bank Gospodarstwa Krajowego, w dużej części są to instrumenty o charakterze zwrotnym, w tym:
a) Gwarancja spłaty limitu faktoringowego – gwarancja dostępna dla przedsiębiorców ze wszystkich rodzajów branż. Daje możliwość zabezpieczenia 80% wartości kwoty limitu faktoringowego. Maksymalna kwota gwarancji to 200 mln zł, maksymalny okres gwarancji 24 miesiące. O wsparcie można się starać do 31 grudnia 2020 r.
b) Gwarancje de minimis – mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą się starać o gwarancję w ramach której zabezpieczą 80% kwoty kredytu, nie poniosą prowizji za udzielenie prowizji oraz wydłużą okres kredytu obrotowego objętego gwarancją do 39 miesięcy. Wniosek można składać do 31 grudnia 2020 r. w bankach współpracujących z BGK.
c) gwarancja Biznesmax – bezpłatna gwarancja spłaty kredytu udzielana z Funduszu Gwarancyjnego wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Uzyskanie gwarancji wiąże się z możliwością otrzymania dopłaty do oprocentowania kredytu objętego gwarancją. Jest to dotacja refundująca zapłacone odsetki.
Przedsiębiorca musi spełniać jedno z 17 kryteriów lub realizować projekt wpisujący się w jedną z 10 kategorii inwestycji z efektem ekologicznym.
Wnioski należy składać w bankach współpracujących z BGK.
d) dopłaty do oprocentowania kredytów – Bank Gospodarstwa Krajowego realizując pakiet pomocowy dla firm dotkniętych skutkami pandemii COVID-19 wprowadził do swojej oferty system dopłat do odsetek kredytów dla mikro-, małych, średnich i dużych firm z Funduszu Dopłat do Oprocentowania.
Dopłaty będą wypłacane za okres nie dłuższy niż 12 miesięcy od zawarcia umowy kredytu z dopłatą (umowy mogą być zawierane do 31 grudnia 2020 r.)
e) kredyty na innowacyjne technologie – wsparcie finansowe na rozwój i podniesienie konkurencyjności mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. Finansowanie umożliwia wprowadzenie innowacji w przedsiębiorstwie. Wsparcie to premia technologiczna, która spłaca część kredytu technologicznego, udzielonego przez bank komercyjny na realizację inwestycji.
f) pożyczki płynnościowe – pozwalające mikro, małym i średnim firmom sfinansować wydatki związanych z utrzymaniem bieżącej działalności i zapewnienie płynności finansowej. Pożyczki są przeznaczone dla firm, które nie znajdowały się w trudnej sytuacji przed 31 grudnia 2019 r., a obecnie znajdują się w trudnej sytuacji w wyniku wystąpienia COVID-19 lub są nią zagrożone.
Na przedsiębiorstwie nie ciąży obowiązek zwrotu pomocy i nie podlega wykluczeniu z możliwości dostępu do środków publicznych.
Przedsiębiorcy mogą uzyskać pożyczki po złożeniu wniosku w instytucji finansującej, współpracującej z BGK.

Pomoc z Agencji Rozwoju Przemysłu
Agencja Rozwoju Przemysłu realizując udostępnią następujące instrumenty wsparcia dla przedsiębiorców w ramach Tarczy Antykryzysowej :
a) refinansowanie umów leasingowych dla sektora transportu drogowego,
b) pożyczki obrotowe na finansowanie deficytu w kapitale obrotowym,
c) pożyczki obrotowe finansujące wypłatę wynagrodzeń w sektorze Małych i Średnich Przedsiębiorstw.
Wnioski o pożyczki i refinansowanie leasingu składane będę za pośrednictwem systemu informatycznego.

Powyższe wyliczenie stanowi jedynie ogólne opracowanie i nie jest zupełną listą wszystkich możliwych metod pomocy przewidzianych dla przedsiębiorców. Niniejszy artykuł nie stanowi wiążącej porady prawnej.

Opracował r.pr. Kamil Giedrys