Nieodpłatna Pomoc Prawna – nabór

Koleżanki i Koledzy Radcowie Prawni,

Informujemy, że Okręgowa Izba Radców Prawnych w Gdańsku rozpoczęła przyjmowanie deklaracji udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na rok 2024.

Deklaracje należy składać na załączonym formularzu (stanowiącym załącznik do Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy, którego tekst jednolity stanowi załącznik do uchwały Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych nr 738/XI/2022 z dnia z dnia 22 września 2022 r.) pocztą tradycyjną na adres: Okręgowa Izba Radców Prawnych 35, 80-803 Gdańsk lub drogą elektroniczną na adres e-mail: oirp@oirp.gda.pl, w terminie do 15 listopada 2023 r. (decyduje data wpływu do biura Izby).

Jeden dokument deklaracji może dotyczyć tylko jednego powiatu. W przypadku chęci świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej w większej liczbie powiatów na każdy powiat należy wypełnić odrębną deklarację.

Informujemy, że w przypadku gdy liczba radców prawnych deklarujących udzielanie pomocy prawnej w danym punkcie przekroczy liczbę ustaloną dla tego punktu, radcę prawnego udzielającego nieodpłatnej pomocy prawnej w tym punkcie wyznacza się  w drodze losowania. Losowanie odbędzie się w dniu 23 listopada 2023 godz. 11.00.

Link do transmisji online został przesłany na adresy mailowe kandydatów.

Z czynności losowania sporządza się protokół. Radcowie prawni ubiegający się o wyznaczenie, którzy nie zostaną wylosowani są zastępcami wyznaczonych radców prawnych.

W związku z sugestią Ministerstwa Sprawiedliwości, dotyczącą świadczenia nieodpłatnej mediacji w punktach NPP od dnia 1 stycznia 2020 roku, pierwszeństwo w losowaniu będą mieli radcowie prawni spełniający warunki określone w art. 4 a ust. 6 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945) celem zabezpieczenia ustawowych potrzeb Powiatu.

Przypominamy, że radcą prawnym wyznaczonym do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i zastępcą wyznaczonego radcy prawnego nie może być radca prawny:

  1. prawomocnie ukarany dyscyplinarnie – do czasu zatarcia kary dyscyplinarnej;
  2. któremu udzielone zostało ostrzeżenie przez dziekana, o którym mowa w art. 66 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych, od którego radca prawny nie odwołał się w terminie albo które zostało utrzymane w mocy przez sąd dyscyplinarny – przez okres roku od upływu terminu do odwołania albo utrzymania w mocy;
  3. z którym umowa o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej została rozwiązana   z przyczyn dotyczących radcy prawnego – przez okres dwóch lat od rozwiązania umowy;
  4. który nie dopełnił obowiązku zawodowego radcy prawnego w zakresie doskonalenia zawodowego w ostatnim cyklu szkoleniowym;
  5. który zalega z opłatami z tytułu składek członkowskich w dniu składania deklaracji za okres dłuższy niż 2 miesiące.

Istnieje możliwość zapoznania się z treścią porozumień ze starostwami powiatowymi /miastem na prawach powiatu w siedzibie OIRP w Gdańsku przy ulicy Nowe Ogrody 35 po wcześniejszym umówieniu terminu z pracownikiem biura, tel. 58 302 97 28.

Wykaz punktów udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej (będą uzupełniane w miarę wpływania porozumień):

lokalizacja adres pkt. godz otwarcia pkt mediator
m. Gdańsk ul. Dyrekcyjna 5 poniedziałek, wtorek, środa w godzinach 13:00-17:00, czwartek, piątek w godzinach 8:00-12:00, Tak
ul. Piekarnicza 16, poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godzinach 8:00-12:00, środa w godzinach 13:00-17:00, Tak
ul. Reduta Wyskok 6 w godzinach 8:00-12:00 Tak
ul. Andrzeja Modrzewskiego 2a w godzinach 10:00-14:00 Tak
m. Gdynia
(wymagana działalność gospodarcza)
ul. 3 maja 27/31 * punkt nr 3 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 12:00;
* punkt nr 4 od poniedziałku do piątku w godzinach od 12:15 do 16:15;
* punkt nr 5 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 12:00.
Tak
m. Elbląg Urząd Miejski w Elblągu od pon do pt w godzinach pracy Urzędu Miejskiego Tak
powiat gdański ul. Wojska Polskiego 16, Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim. 8:00 – 12:00 Tak, przynajmniej jeden ze wskazanych radców
powiat elbląski Elbląg, ul. Saperów 14A poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godzinach od 9 do 13
środa w godzinach od 13 do 17
Tak
powiat kartuski ul. 3 Maja 2/15, 83-300 Kartuzy poniedziałek w godz. 7.30 – 11.30,
wtorek w godz. 7.30 – 11.30,
środa w godz. 7.30 – 11.30,
czwartek w godz. 12.00 -16.00,
piątek w godz. 12.00 – 16.00,
Tak
ul. 3 Maja 2/15, 83-300 Kartuzy (punkt dzielony z adwokatem) poniedziałek w godz. 12.00 – 16.00,
wtorek w godz. 12.00 – 16.00,
środa w godz. 12.00 – 16.00,
czwartek w godz. 7.30- 11.30,
piątek w godz. 7.30 – 11.30.
Tak
powiat pucki Władysławowo od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 12:00. Nie
powiat nowodworski ul. Warszawska 28B co najmniej 4 godz dziennie, w tym jeden dzień w godz popołudniowych Nie
powiat braniewski ul. Królewiecka 13, 14-500 Braniewo w godzinach od 8.00 do 12.00 Nie
powiat kościerski ul. Krasickiego 4, w pok. nr 5. (w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie) (punkt dzielony z adwokatem)poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek: w godz. 11.30 – 15.30
środa: w godz. 7.30 – 11.30,
Przynajmniej jeden z wybranych
powiat kwidzyński Prabuty, ul. Łąkowa 24
(w budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej)
poniedziałki i wtorki w godz. 11:00 – 15.00 oraz środy w godz. 12:00 – 14:00. Tak
powiat malborski Centrum Wsparcia Rodziny w Nowym Stawie, ul. Słowackiego 6, 82-230 Nowy Staw. w godzinach funkcjonowania Centrum Wparcia Rodziny w Nowym Stawie. Nie
powiat starogardzki ul. Kanałowa 3, Starogard Gdański 7:30 – 11:30 Nie
powiat tczewski Starostwo powiatowe w Tczewie, ul. Piaskowa 2 poniedziałek, wtorek w godz. 12:00 – 16:00;
środa, czwartek, piątek w godz. 8:00 – 12:00
Tak
powiat wejherowski ul. Hallera 1, siedziba Centrum Organizacji Pozarządowych. pon – pt 4 godz między 7:15 a 17:00 Tak
Choczewo i Łęczyce Choczewo dwa dni w tyg po 4 godz.
Łęczyce trzy dni w tyg po 4 godz.
Tak