Międzynarodowy dzień tolerancji

Międzynarodowy Dzień Tolerancji 

16 listopada obchodzimy 25. rocznicę przyjęcia przez państwa członkowskie UNESCO Deklaracji na Temat Zasad Tolerancji. Dzień ten został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ Międzynarodowym Dniem Tolerancji.

Warto przytoczyć pierwsze słowa, od których zaczyna się Deklaracja na Temat Zasad Tolerancji:

Tolerancja to szacunek, akceptacja i uznanie bogactwa różnorodności kultur na świecie, naszych form wyrazu i sposobów na bycie człowiekiem. Sprzyja jej wiedza, otwartość, komunikowanie się oraz wolność słowa, sumienia i wiary. Tolerancja jest harmonią w różnorodności. To nie tylko moralny obowiązek, ale także prawny i polityczny warunek. Tolerancja – wartość, która czyni możliwym pokój – przyczynia się do zastąpienia kultury wojny kulturą pokoju.”

 

Tolerancja nie jest i nie będzie możliwa bez respektowania zasady inkluzyjności oraz równości, dlatego pozostaje ona jedną z podstawowych wartości konstytucyjnych (art. 32 Konstytucji RP). Do jej realizacji potrzebne jest powszechne zrozumienie, że tolerancja oznacza równouprawnienie, wyzbycie się stereotypów i uprzedzeń.  Każdy obywatel naszego kraju ma takie sama prawa i obowiązki bez różnicowania na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność, wiek czy orientację seksualną w każdym obszarze życia, a w szczególności prawnym, politycznym i społecznym.

Dzień Tolerancji powinien być sposobnością do refleksji nad naszymi postawami wobec osób i grup szczególnie narażonych na wykluczenie społeczne, takich jak: osoby starsze, osoby z niepełnosprawnościami, przedstawiciele mniejszości narodowych czy wyznaniowych, a także osoby nieheteroseksualne.

W ten szczególny jubileusz warto także przypomnieć, że w czerwcu 2018 roku Rada Miasta Gdańska przyjęła Model na rzecz Równego Traktowania. Model zawiera propozycje konkretnych rozwiązań dla wielu obszarów różnorodności, odzwierciedla regulacje ustawowe w zakresie równego traktowania w Polsce i przenosi je na poziom lokalny. Model w sposób szczególny łączy się z ideą tolerancji, odrzucając stereotypy. Dokument ten wspiera szczytną ideę różnorodności i wielokulturowości.

Jako samorząd radowski wierzymy, że łączy nas wspólna troska o prawa oraz wartości człowieka i obywatela, a wśród nich o tolerancję i respektowanie zasady równości. Wyrażamy jedność i życzliwość wobec osób i grup, które borykają się z problemem dyskryminacji, nietolerancji oraz nasilającym się zjawiskiem mowy nienawiści w przestrzeni publicznej, w tym w Internecie.

Samorząd radcowski stoi na straży praw człowieka, dba o ich przestrzeganie i upowszechnianie idei wyrażonej w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, że „wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw.”

 

Wicedziekan

Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku

Anna Kluczek-Kollar

 

Przewodnicząca Komisji Praw Człowieka

Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku

Agnieszka Budzyńska