Konkurs moot court dla aplikantów

Szanowni Aplikanci,

prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Konkursu moot court przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka.

Konkurs jest adresowany do osób odbywających aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku. Celem Konkursu jest popularyzacja wiedzy o prawach człowieka oraz zwiększenie umiejętności aplikantów radcowskich w zakresie identyfikacji spraw związanych z naruszeniem podstawowych praw i wolności oraz prowadzenia postępowania przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka.

Konkurs składa się z dwóch etapów: etapu pisemnego oraz ustnego.

Kazus konkursowy zostanie ogłoszony w dniu 17.03.2020 r. na stronie internetowej Organizatora: www.oirp.gda.pl.

Kazus dotyczy fikcyjnego stanu faktycznego oraz prawnego dotyczącego naruszenia praw i wolności jednostki gwarantowanych Konwencją o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności oraz Protokołami dodatkowymi do Konwencji.

Postępowanie toczy się przy odpowiednim zastosowaniu przepisów o postępowaniu przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, z uwzględnieniem ewentualnych modyfikacji przewidzianych w Regulaminie, Kazusie lub stosowanych przez Organizatora formularzach.

Zachęcamy do udziału!