Komunikat w sprawie aktualizacji przez radców prawnych ich adresu zamieszkania i miejsca wykonywania zawodu

W imieniu r.pr Marka Rusieckiego Wicedziekana Rady ds. Promocji i Wykonywania Zawodu uprzejmie przypominamy Kolegom i Koleżankom radcom prawnym o bieżącym obowiązku zawiadamiania Okręgowej Izby Radców Prawnych o wszelkich zmianach dotyczących adresu zamieszkania i miejsca wykonywania zawodu.

Wskazane powyżej dane są przede wszystkim wykorzystywane w przypadku wyznaczania pełnomocnika z urzędu, bądź korespondencji pomiędzy Izbą, a radcami.

Niniejszy obowiązek aktualizowania danych wynika z §5 ust. 5 Uchwały Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych Nr 110/VII/ 2010 z dnia 30 stycznia 2010 r. ujednoliconej Uchwałą Prezydium KRRP Nr 275/IX/2016 z dnia 20 lipca 2016 r. oraz powinien on być realizowany poprzez wzorzec zawarty w załączniku do Uchwały Prezydium KRRP Nr 275/VIII/2012 z dnia 6 grudnia 2012 r.

Przedmiotowe zawiadomienie może być dokonane zarówno w formie papierowej jak również elektronicznej.