Informacja w przedmiocie wprowadzenia tzw. doręczeń elektronicznych.

Już z dniem 1 lipca 2021 r. w życie wchodzą przepisy ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. z 2020 r. poz 2320 ze zm). Aktem tym ustawodawca wprowadza w Polsce całkiem nowe rozwiązania prawne w zakresie wnoszenia pism i doręczania korespondencji, które wzorowane są na przepisach unijnych.

W obrębie nowych uregulowań przewiduje się wprowadzenie w Polsce m. in. publicznej i kwalifikowanej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego, dowodu otrzymania, adresów do doręczeń elektronicznych, skrzynek doręczeń, bazy adresów elektronicznych wraz z wyszukiwarką oraz publicznej usługi hybrydowej. Z założenia publiczna usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego i publiczna usługa hybrydowa mają być  świadczone wyłącznie przez wyznaczonego operatora pocztowego – tj. Pocztę Polską S.A. (do dnia 31 grudnia 2025 r.). Natomiast kwalifikowana usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego świadczona będzie przez kwalifikowanych dostawców usług zaufania, o których mowa w ramach art. 21 rozporządzenia eIDAS. Proces wnoszenia e-pism oraz e-doręczeń z dniem 1 lipca 2021 r. wspierać mają całkiem nowe dedykowane publiczne i komercyjne systemy teleinformatyczne, których funkcjonowanie zapewni odpowiednio minister do spraw informatyzacji, minister do spraw gospodarki, operator wyznaczony oraz kwalifikowani dostawcy usług zaufania.

Warto zauważyć, że zgodnie z art. 9 ust. 1 w zw. z art. 166 pkt 5 u.d.e. począwszy od dnia 1 października 2021 r. prawodawca polski nakłada m. in. na wykonujących zawód radców prawnych, adwokatów, doradców podatkowych, doradców restrukturyzacyjnych, rzeczników patentowych oraz notariuszy obowiązek prawny posiadania wpisanego do bazy adresów elektronicznych, powiązanego z publiczną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego albo kwalifikowaną usługą doręczenia elektronicznego adresu do doręczeń elektronicznych.

Stosownie do treści art. 32 ust. 2 u.d.e., wymienieni przedstawiciele zawodów prawniczych, oprócz adresu elektronicznego który służy wprost wykonywaniu działalności zawodowej, będą uprawnieni także do założenia swoich odrębnych (prywatnych) adresów elektronicznych. Wniosek o założenie adresu elektronicznego będzie mógł być złożony do właściwego podmiotu najwcześniej z dniem 1 lipca 2021 r.

dr Paweł Kardasz

radca prawny

członek Komisji ds. LegalTech