Informacja o zmianie platformy do szkoleń on-line

Szanowne Koleżanki,
Szanowni Koledzy,

Komisja D/S Doskonalenia Zawodowego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku informuje, iż rozpoczął się kolejny trzyletni Cykl Szkoleń Zawodowych przewidziany Regulaminem zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku (nowy Regulamin uchwalony przez Krajową Radę Radców Prawnych uchwałą nr 209/X/2020 z dnia 24.10.2020r. zamieszczony jest na stronie Izby w zakładce szkolenia).

W trakcie trzyletniego cyklu szkoleniowego każdy radca prawny zobowiązany jest uzyskać minimalną liczbę 40 punktów szkoleniowych lub liczbę proporcjonalną do okresu wykonywania zawodu.

W obecnym czasie z uwagi na trwający nadal stan epidemii niemożliwe jest stacjonarne podnoszenie swoich kwalifikacji, wobec czego podjęto decyzję, iż doskonalenie zawodowe radców prawnych odbywać się będzie z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość w formie szkoleń on- line.

Od marca 2021r. szkolenia prowadzone będą w formie transmisji wykładów szkoleniowych na nowej platformie ClickMeeting.

Aby wziąć udział w szkoleniu i załogować się należy:

1. w zakładce szkolenia wybrać wykład szkoleniowy;
2. kliknąć w link do wykładu;
3. w polu „Twoje imię”- wpisać imię i nazwisko- warunek konieczny (opcjonalnie- nr wpisu);
4. w polu „e-mail” – wpisać aktualny adres poczty elektronicznej.

Powyższa informacja jest dołączana do opisu każdego szkolenia.
Na podstawie powyższych danych system będzie tworzył listę obecności na potrzeby potwierdzenia wykonania obowiązku doskonalenia zawodowego. Wobec czego należy obowiązkowo podać kompletne dane- ich niepodanie uniemożliwi weryfikację obecności radcy prawnego na szkoleniu.

Warunkiem uzyskania punktów szkoleniowych jest udział w szkoleniu przez cały czas jego trwania.

Limit uczestników, którzy mogą wziąć udział w każdym zdalnym szkoleniu wynosi 500 radców prawnych.

Informujemy, iż plan szkoleń na Pierwsze Półrocze 2021r. znajduje się na naszej stronie.

Zapraszamy do jak najliczniejszego udziału w szkoleniach.
Komisja D/S Doskonalenia Zawodowego