e-Doręczenia – planowane zmiany dla radców prawnych w zw. z wejściem w życie ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych

Szanowni Państwo,

W załączeniu przesyłam przygotowany przez Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji KRRP raport pt. “e-Doręczenia. Jakie zmiany dla radców prawnych przyniesie wejście w życie ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych?”.

Raport zawiera zwięzłe omówienie rozwiązań wprowadzonych ustawą z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych. Zgodnie z ww. ustawą radcowie prawni będą zobligowani do korzystania z aplikacji e-Doręczenia, pozwalającej na wysyłanie i odbieranie korespondencji elektronicznej będącej odpowiednikiem rejestrowanej przesyłki pocztowej (przesyłki poleconej lub przesyłki za zwrotnym potwierdzeniem odbioru).

Przepisy ustawy zobowiązują radców prawnych do posiadania jednego z adresów do doręczeń elektronicznych – adresu publicznego lub adresu od dostawcy kwalifikowanego. W stosunku do radców prawnych ustawa zacznie obowiązywać od dnia 1 października 2021 r.

Jednocześnie informuję, że w Sejmie trwają pracę nad projektem ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy Nr 899), którą to ustawą wprowadzane są zmiany w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. W ustawie  tej na posiedzeniu Komisji w dniu 24 marca br. wprowadzono przepis, zgodnie z którym w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 w braku możliwości wykorzystania systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe sąd doręcza adwokatowi, radcy prawnemu, rzecznikowi patentowemu lub radcy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej cyfrowe odwzorowania pism procesowych, zawiadomień, wezwań i orzeczeń poprzez umieszczenie ich
w systemie teleinformatycznym służącym udostępnianiu tych pism (portal informacyjny). Datą doręczenia jest data zapoznania się przez odbiorcę z pismem umieszczonym na portalu informacyjnym, a w przypadku braku zapoznania się pismo uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od  umieszczenia pisma na portalu informacyjnym. Projektowane przepisy mają wejść w życie w ciągu 14 dni od ogłoszenia ustawy. Oznacza to, że jeśli ww. przepisy weszłyby w życie wszyscy radcowie prawni byliby zobowiązani to posiadania konta na portalu informacyjnym.

Samorząd radcowski krytycznie ocenił przedstawione rozwiązanie zarówno
co do obligatoryjnego dokonywania doręczeń za pośrednictwem portalu informacyjnego wszystkim profesjonalnym pełnomocnikom, jak i co do bardzo krótkiego okresu vacatio legis.

Proces legislacyjny jest cały czas w toku.

Z poważaniem,
Kierownik
Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji
Krajowej Rady Radców Prawnych
Rafał Stankiewicz