Deklaracje udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na rok 2021

Koleżanki i Koledzy Radcowie Prawni,

Informujemy, że Okręgowa Izba Radców Prawnych w Gdańsku rozpoczęła przyjmowanie  deklaracji udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na rok 2021.

Deklaracje należy składać na załączonym formularzu (stanowiącym załącznik do uchwały nr 100/X/2018 KRRP z dnia 22 września 2018 r.) pocztą tradycyjną na adres: Okręgowa Izba Radców Prawnych 35, 80-803Gdańsk lub drogą elektroniczną na adres e-mail: oirp@oirp.gda.pl, w terminie do 6 listopada 2020 r. (decyduje data wpływu do biura Izby).

Jeden dokument deklaracji może dotyczyć tylko jednego powiatu. W przypadku chęci  świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej w większej liczbie powiatów na każdy powiat należy wypełnić odrębną deklarację.

Punkty udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej przez radców prawnych zlokalizowane będą na terenie działania OIRP w Gdańsku w powiatach: braniewskim, elbląskim (mediator), gdańskim (mediator), kartuskim (mediator), kościerskim, kwidzyńskim (mediator), malborskim, nowodworskim (mediator) , puckim (mediator), starogardzkim, tczewskim (mediator), wejherowskim (mediator), a także w miastach na prawach powiatu: Gdańsku (mediator), Gdyni i Elblągu (mediator).

Informujemy, że niektóre powiaty/miasta na prawach powiatu zgłosiły  zapotrzebowanie na radcę prawnego, który będzie udzielać nieodpłatnej pomocy prawnej i będzie jednocześnie posiadał uprawnienia umożliwiające przeprowadzenie nieodpłatnej mediacji w punkcie. W związku z tym  zachęcamy radców prawnych będących mediatorami zgodnie z treścią art. 4a. ust. 6 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 294 ze zm.) do aplikowania do tych punktów.

Dodatkowo przekazujemy, że miasto Gdynia oraz powiat kwidzyński podają jako wymóg prowadzenie przez radcę prawnego działalności gospodarczej.

Pomoc prawna ma być udzielana w jednym punkcie w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu przez co najmniej 4 godziny dziennie, przy równomiernym udziale radców prawnych i adwokatów, w lokalach i wg harmonogramu określonego przez starostów powiatów.

W związku ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 15 czerwca 2018 r.  rozszerzono zakres przedmiotowy nieodpłatnej pomocy prawnej o nieodpłatną mediację. Od 1 stycznia 2020 r. nieodpłatna mediacja jest realizowana w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej. W związku z koniecznością wypełnienia obowiązku nałożonego przez ustawę, dotyczącego zapewnienia do obsługi punktu nieodpłatnej pomocy prawnej radcy prawnego z uprawnieniami mediatora, uprzejmie informuję, iż przy wyznaczaniu radców prawnych do obsługi danego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, gdzie powiat zgłasza zapotrzebowanie na radcę prawnego – mediatora, pierwszeństwo w obsadzeniu punktu będą mieli radcowie prawni wpisani na listę mediatorów – zgodnie z art. 4a ust. 6 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej.

Wyznaczonym do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i zastępcą wyznaczonego nie może być radca prawny:

  1. karany dyscyplinarnie – do czasu zatarcia skazania;
  2. z którym umowa o udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, zawarta na podstawie art.6 ustawy, została rozwiązana z przyczyn dotyczących radcy prawnego;
  3. który nie dopełnił obowiązku zawodowego radcy prawnego w zakresie doskonalenia zawodowego w ostatnim cyklu szkoleniowym (2015-2017);
  4. który zalega z opłatami z tytułu składek członkowskich w dniu składania deklaracji.

W przypadku gdy liczba radców prawnych deklarujących udzielanie pomocy prawnej w tym samym punkcie przekroczy liczbę ustaloną dla tego punktu, do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w tym punkcie radcowie prawni zostaną wyznaczeni w drodze losowania.

O terminie losowania zawiadomimy Państwa poprzez ogłoszenie na stronie internetowej.

Jednocześnie prosimy o zapoznanie się z informacją, dotyczącą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Gdańsku, w związku z realizacją zadania polegającego na wyznaczaniu Radców Prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy.