Okręgowa Izba Radców Prawnych w Gdańsku członkiem Federacji Adwokatur Europejskich – sprawozdanie z Kongresu w Sofii.

Joint CCBE- FBE Conference,  22.06-25.06.2022 Sofia, Bułgaria (Kongres FBE-CCBE, Sofia, Bułgaria)

W dniach 22.06-25.06.2022 w Sofii, Bułgaria, odbył się połączony Kongres FBE-CCBE pod nazwą ”The role of lawyers post-pandemic 2022. The dynamics of working in polarised societys, the changing image of lawyers and the evolution of legal practice”,  z udziałem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku reprezentowanej przez Dziekan Izby r.p Magdalenę Witkowską oraz r.pr dr Małgorzatę Węgrzak (członkinię Komisji Legal Tech).

W Kongresie wzięli udział znamienici prawnicy z Europy, a program obrad obejmował bardzo aktualne tematy, takie jak społeczna odpowiedzialność kancelarii prawnych, czy digitalizacja       i innowacje prawne. W skład polskiej delegacji weszli także między innymi Dziekan OIRP Wrocław- r. pr Tomasz Szeffler, r. pr Izabela Konopacka (OIRP Wrocław), r. pr. Artur Wierzbicki (OIRP Poznań), r pr. Wojciech Lamik (OIRP Wrocław), r. pr Agnieszka Poteralska LLM (OIRP Wrocław), adw, dr Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska (Izba Adwokacka Warszawa), adw. Wojciech Bagiński, LL.M. MBA (Izba Adwokacka Warszawa),  adw. dr Tomasz Cyrol (Izba Adwokacka Kraków),  r. pr. dr Dariusz Gibasiewicz (OIRP Olsztyn), adw. Małgorzata Krzyżowska (Izba Adwokacka Poznań), r. pr. Sergiusz Fołtynowicz (OIRP Poznań), adw. Anna Atanasow (Izba Adwokacka Warszawa) i adw. dr Mariusz Maciejewski (OIRP Warszawa).

W trakcie Kongresu odbyły się również posiedzenia Komitetów CCBE i FBE, w szczególności Komitetu Human Rights CCBE, któremu Przewodniczyła Dziekan OIRP r. pr Magdalena Witkowska, oraz Komitetów łączonych IT Law & Surveillance CCBE pod przewodnictwem Martina Sacleuxa, w posiedzeniu którego uczestniczyła r.pr dr Małgorzata Węgrzak.  Kongresowi towarzyszył także konkurs E- Access to Justice zorganizowany przez Komisję Nowych Technologii FBE, reprezentowaną w Sofii przez min. I Wice- Prezydent FBE r. pr Izabelę Konopacką (OIRP Wrocław), r. pr Agnieszkę Poteralską LLM (OIRP Wrocław), Francesco Spinę (Lukka), Ludmiłę Glembotzką Goya (Bilbao).

Szczególnie istotny był dzień 24.06.2022 r., w którym podczas Zgromadzenia Ogólnego Fédération des Barreaux d’Europe Okręgowa Izba Radców Prawnych w Gdańsku uzyskała członkostwo w FBE. W trakcie swojego przemówienia Dziekan OIRP  podkreśliła znaczenie tego faktu dla naszej Izby i konieczność wspólnej pracy prawników w Europie dla obrony wartości i praw człowieka, zwracając uwagę na zmiany zachodzące w praktyce prawniczej  i wyzwania stojące przed zawodem prawnika w Europie.

W trakcie Zgromadzenia Ogólnego FBE przemawiał także wice Dziekan Ukraińskiej Naczelnej Rady Adwokackiej adw. Valntyn Gvozdyi przedstawiając obecną sytuację prawników na Ukrainie i zwracając się o wsparcie, w tym finansowe, dla ukraińskich adwokatów i ich rodzin. Zgromadzeniu Ogólnemu towarzyszył także wybór nowego Prezydenta FBE, którym po Dominique Attias (Paryż), został Bas Martens (Haga). Warto podkreślić, że funkcję I wice-Prezydenta pełni r.pr Izabela Konopacka (OIRP Wrocław), która w trakcie Zgromadzenia Ogólnego przybliżyła stanowisko Prezydium KRRP w sprawie wniosku posłów do Trybunału Konstytucyjnego (syg. K 6/22) dotyczącego zasad przynależności do samorządu zawodowego, podkreślając rolę niezależności osób wykonujących zawód radcy prawnego i adwokata oraz konieczność jedności w walce o istotę samorządności prawniczych zawodów zaufania publicznego.

Kongres został uznany przez wielu jego uczestników za wyjątkowe wydarzenie nie tylko pod względem naukowym, ale przed wszystkim jako istotne forum nawiązania kontaktów między Izbami, wymiany poglądów i wzmacniania wspólnych wartości europejskich.

Sprawozdanie przygotowała
dr Małgorzata Węgrzak
radca prawny