NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 2023 – REKRUTACJA DODATKOWA

W zwią­z­ku z ko­­nie­cz­no­­­ścią re­­a­li­­za­­cji za­­pi­­sów usta­­wy z dnia 5 sier­p­nia 2015 ro­­ku o nie­­o­d­pła­t­nej po­­mo­­cy pra­w­nej oraz edu­­ka­­cji pra­w­nej w brzmie­­niu uwzglę­d­nia­­ją­­cym zmia­­ny prze­­wi­­dzia­ne w usta­­wie z 15 czer­w­ca 2018 r. o zmia­­nie usta­­wy o nie­­o­d­pła­t­nej po­­mo­­cy pra­w­nej oraz edu­ka­­cji pra­w­nej oraz nie­­k­tó­­rych in­­nych ustaw (Dz. U. poz. 1467), Okrę­­go­­wa Izba Rad­ców Praw­nych w Gdańsku w ce­­lu za­­pe­w­nie­­nia ob­słu­­gi pun­k­tów nie­­o­d­pła­t­nej po­­mo­­cy pra­w­nej na te­­re­­nie …