Plan szkoleń na styczeń i luty 2023r.

PLAN SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH PRZEZ OIRP W GDAŃSKU w styczniu i lutym 2023 r.  Szkolenia online styczeń   Lp. Tematyka Wykładowca Termin 1. Zachowek, wydziedziczenie i uznanie za niegodnego do dziedziczenia – zagadnienia materialne i procesowe. SSA Anna Daniszewska 16.01.2023r. Godz. 17-19 2. Zasady wnoszenia i sporządzania subsydiarnych i prywatnych aktów oskarżenia. SSA Dorota Rostankowska 18.01.2023r. …

Program ubezpieczeń dla radców prawnych

Szanowni Państwo Uprzejmie informuję, że w dniu 21.12.2022 roku pomiędzy Krajową Izbą Radców Prawnych a UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. została zawarta nowa Umowa Generalna w sprawie programu ubezpieczeniowego dla radców prawnych na lata 2023-2026. Informujemy iż pełna treść Umowy dostępna jest także dla każdego radcy prawnego na platformie e-kirp www.e-kirp.pl w zakładce Ważne dokumenty. Zgodnie z Umową …

Wyniki dodatkowego losowania radców prawnych do obsługi punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na rok 2023

Wyniki dodatkowego losowania radców prawnych do obsługi punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na rok 2023. 1. Powiat kościerski (1 punkt): Monika Kraska-Łukajtis – wyznaczony radca prawny do punktu w Kościerzynie (dzielonym z adwokatem) 2. Powiat tczewski (1 punkt): Łucja Konczerewicz – wyznaczony radca prawny do punktu w Gniewie i w Rzeżęcinie. Lista osób wylosowanych jako zastępca …

Gdański Biuletyn Radcowski – nr 4/2022

Szanowni Państwo, z przyjemnością zapraszamy do lektury ostatniego – 4 tegorocznego numeru 𝐆𝐝𝐚𝐧́𝐬𝐤𝐢𝐞𝐠𝐨 𝐁𝐢𝐮𝐥𝐞𝐭𝐲𝐧𝐮 𝐑𝐚𝐝𝐜𝐨𝐰𝐬𝐤𝐢𝐞𝐠𝐨📰. Na łamach najnowszego wydania m.in.: ➡️ Słowa Dziekana wraz z życzeniami Bożonarodzeniowymi oraz Noworocznymi; ➡️ Relacja z Gali 40- lecia OIRP w Gdańsku; ➡️ Relacja z konferencji- ” Business. Algorithm. Law.” – Conference on Artificial Intelligence and Cybersecurity; ➡️ i …

Projekt mentoringowy dla młodych prawników – zgłoszenia dla mentorów możliwe do 20 stycznia

Organizacja AEA-EAL zaprasza osoby zainteresowane odbyciem roli mentora do wzięcia udziału w projekcie, który polega na opiece mentorskiej nad młodymi prawnikami, w ramach wspólnej inicjatywy AEA-EAL i EYBA (European Young Bars Association). Wstępny okres organizacji programu to luty-wrzesień 2023. Program mentoringowy będzie polegał na wzmocnieniu komunikacji pomiędzy pokoleniami prawników oraz doradzaniu młodym prawnikom z różnych krajów w ich ścieżce kariery i rozwoju osobistym. Ponadto przyczyni się do wdrożenia najlepszych standardów …

Uroczyste ślubowanie aplikantów I roku – relacja

W dniu 19 grudnia 2022 roku w Ośrodku Szkoleniowym Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku przy ul. Czajkowskiego 3 odbyło się uroczyste ślubowanie aplikantów I roku, którzy rozpoczynają swoje szkolenie w 2023 roku. Ślubowanie od 69 obecnych aplikantów odebrała Dziekan Rady OIRP r. pr. Magdalena Witkowska. Oprócz Pani Dziekan uroczystość swoją obecnością oraz krótkimi przemowami …

Ogłoszenie MSZ – nabór kandydatów do Europejskiego Komitetu ds. Zapobiegania Torturom oraz Nieludzkiemu lub Poniżającemu Traktowaniu albo Karaniu

Ogłoszenie o wyborze kandydatów do Europejskiego Komitetu ds. Zapobiegania Torturom oraz Nieludzkiemu lub Poniżającemu Traktowaniu albo Karaniu Ministerstwo Sprawiedliwości ogłasza nabór kandydatów na stanowisko członka Europejskiego Komitetu ds. Zapobiegania Torturom oraz Nieludzkiemu lub Poniżającemu Traktowaniu albo Karaniu (dalej: „CPT”) z ramienia Polski. Kadencja obecnego polskiego członka Komitetu wygasa w dniu 19 grudnia 2023 r. Nabór …

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 2023 – REKRUTACJA DODATKOWA

W zwią­z­ku z ko­­nie­cz­no­­­ścią re­­a­li­­za­­cji za­­pi­­sów usta­­wy z dnia 5 sier­p­nia 2015 ro­­ku o nie­­o­d­pła­t­nej po­­mo­­cy pra­w­nej oraz edu­­ka­­cji pra­w­nej w brzmie­­niu uwzglę­d­nia­­ją­­cym zmia­­ny prze­­wi­­dzia­ne w usta­­wie z 15 czer­w­ca 2018 r. o zmia­­nie usta­­wy o nie­­o­d­pła­t­nej po­­mo­­cy pra­w­nej oraz edu­ka­­cji pra­w­nej oraz nie­­k­tó­­rych in­­nych ustaw (Dz. U. poz. 1467), Okrę­­go­­wa Izba Rad­ców Praw­nych w Gdańsku w ce­­lu za­­pe­w­nie­­nia ob­słu­­gi pun­k­tów nie­­o­d­pła­t­nej po­­mo­­cy pra­w­nej na te­­re­­nie …

Zapraszamy na PUNKT ZERO – 22 styczeń 2023 – 20:00 – Teatr Wybrzeże (Scena Malarnia)

Komisja ds. Kultury OIRP w Gdańsku serdecznie zaprasza do Teatru Wybrzeże w Gdańsku na „Punt zero”, sztukę Radosława Paczochy w reżyserii Adama Orzechowskiego, z Mirosławem Baką w roli głównej. Zapraszamy na ten interesujący spektakl w dniu 22 stycznia 2023r. (niedziela) na godzinę 20-tą do teatru Wybrzeże (Scena Malarnia). Główny bohater sztuki – jak czytamy na …

Przypomnienie o trwającym Piątym Cyklu Szkoleń Zawodowych (2021-2023)

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy Informujemy, że  31 grudnia 2023r. kończy się Piąty Cykl Szkoleń Zawodowych (2021-2023), w którym radca prawny wykonujący zawód, zgodnie z § 5 ust.3  Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców  prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku, stanowiącego załącznik do Uchwały nr 301/XI/2021 Prezydium Krajowej Rady …