Wiadomości

18 maja 2019

Zaproszenie na konferencje Akademicki Projekt Kodeksu Cywilnego

Zapraszamy Koleżanki i Kolegów na ogólnopolską konferencję w ramach platformy Akademicki Projekt Kodeksu Cywilnego.

Informujemy, że Rada OIRP w Gdańsku objęła patronatem to wydarzenie. Jednocześnie apelujemy o udział w nim radców prawnych jako znakomitych praktyków.

Za uczestnictwo przewidziane są punkty szkoleniowe.

 

Katedra Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego organizuje ósmą ogólnopolską konferencję w ramach platformy Akademicki Projekt Kodeksu Cywilnego w dniach 23-24 maja 2019 r.

W załączeniu program konferencji.

Komisja Kodyfikacyjna Prawa Cywilnego prowadziła w latach 2006 do 2015 r. prace nad przygotowaniem projektu nowego kodeksu cywilnego, który miał w przyszłości zastąpić obowiązujący kodeks cywilny z 23 kwietnia 1964 r. Wobec rozwiązania KKPC w grudniu 2015 r. prace te nie zostały zakończone przygotowaniem gotowego projektu. W styczniu 2016 r. na spotkaniu kierowników katedr prawa cywilnego z prawie wszystkich wydziałów prawa w Polsce została podjęta decyzja o kontynuowaniu prac nad projektem jako projektem akademickim. Chociaż idea przygotowania nowego kodeksu cywilnego nie jest powszechnie aprobowana i ma wielu przeciwników w środowisku prawniczym, za potrzebą prowadzenia prac nad takim projektem przemawia kilka argumentów. Od lat dostrzegalny jest stały proces dekodyfikacji prawa cywilnego, na skutek czego kodeks cywilny traci swoją funkcję regulacyjną.  Uchwalane  liczne  ustawy  pozakodeksowe  ze  swoimi  przepisami  niedostosowanymi  do konstrukcji przyjętych w kodeksie cywilnym przyczyniają się do niespójności systemu prawnego i prowadzą do degradacji roli kodeksu jako głównego aktu prawnego regulującego stosunki cywilnoprawne. Obowiązujący  kodeks  cywilny  utrudnia  –  ze  względu  na  swoją  strukturę – adaptację  nowych  regulacji unijnych w ramach spójnego systemu prawa. Wielokrotne nowelizacje kodeksu cywilnego (od 1990 r. przedmiotowy akt normatywny był nowelizowany ponad 60-krotnie) znacznie utrudniają jego stosowanie a rozstrzygnięcia sądów stają się coraz mniej przewidywalne.

Rośnie znaczenie gospodarcze usług, a umowy ich dotyczące nie są poprawnie unormowane w kodeksie, co widać zwłaszcza na tle przepisów o zleceniu oraz o robotach budowlanych. Ponadto w praktyce pojawiają się nowe rodzaje umów, zwłaszcza w sferze szeroko rozumianych usług, które nie znajdują właściwej regulacji w kodeksie cywilnym. Dziedziną, w której ujawnia się coraz wyraźniej niedostosowanie obowiązujących przepisów kodeksu cywilnego do codziennej praktyki obrotu, jest też tzw. obrót elektroniczny. Problem nie ogranicza się do niedostatecznej regulacji umów o świadczenie usług społeczeństwa informacyjnego, lecz nieuwzględnienie jako przedmiotu stosunków cywilnoprawnych tzw. treści cyfrowych. Przepisy kodeksu cywilnego oparte są na paradygmacie przedmiotu materialnego jako przedmiotu praw (np. rzeczowych) czy przedmiotu świadczenia. Coraz częściej jednak przedmiotem praw lub przedmiotem świadczenia są zaś treści cyfrowe. Wiele innych obszarów prawa prywatnego wymaga ponownego przemyślenia, przykładowo tylko można wymienić skomplikowaną i nieuporządkowaną materię terminów przedawnienia czy niewystarczający dla potrzeb praktyki model odpowiedzialności kontraktowej. W prawie rzeczowym konieczne jest ujednolicenie przepisów o zabezpieczeniach wierzytelności, wykazujących wiele nieuzasadnionych różnic, a także uregulowanie kwestii pozostawionych dotychczas orzecznictwu i nauce prawa, jak chociażby problem nadzabezpieczenia czy wielości zabezpieczeń. Rozważania wymaga też przywrócenie – znanej prawu rzeczowemu z 1946 r. – instytucji ciężarów realnych i wprowadzenia nowych konstrukcji, np. użytkowania przedsiębiorstwa. Z uwagi na zasadę zamkniętego katalogu praw rzeczowych wprowadzenie nowych praw lub modyfikacja treści istniejących praw rzeczowych wymaga bowiem interwencji ustawodawcy. Zmiany konieczne są także w prawie spadkowym. Ponownego rozważenia wymaga koncepcja ochrony osób bliskich spadkodawcy, uelastycznienia istniejących konstrukcji w prawie spadkowym (np. zrzeczenia się dziedziczenia) czy – najpilniejsza – sprawa uporządkowania i jasnego określenia zasad zaspokajania długów spadkowych.

Z tych wszystkich powodów warto prowadzić badania i przygotować projekty, które mogłyby w przyszłości zastąpić obowiązujące przepisy kodeksu cywilnego, dostosowując je lepiej do zmian społecznych i gospodarczych. Sprawą drugorzędną jest kwestia, czy miałoby to nastąpić przez przyjęcie nowego kodeksu cywilnego, czy też przez stopniowe zastępowanie poszczególnych ksiąg obowiązującego kodeksu cywilnego nowymi (jak to czyniono np. w Holandii). Celem prowadzonych prac jest ponadto aktywizacja środowiska cywilistów i pobudzenie dyskusji nad aktualnymi problemami prawa cywilnego. Przygotowane w ramach prowadzonych prac projekty są poddawane publicznej ocenie na organizowanych w tym celu konferencjach.

W tym roku to prestiżowe wydarzenie naukowe organizuje Katedra Prawa Cywilnego, której kierownik jest członkiem komitetu sterującego Akademickiego Projektu Kodeksu Cywilnego. Konferencja obejmie kilka bloków tematycznych, tj. problemy kodyfikacji prawa rodzinnego, problematykę pośrednictwa ubezpieczeniowego w kontekście propozycji przepisów o pośrednictwie oraz regulacji umów o świadczenie usług. Zaproszenie na konferencję przyjęli wybitni przedstawiciele nauki i praktyki.

 

W załączeniu program

Bliższe informacje znajdują się na stronie
http://www.projektkc.uj.edu.pl/index.php/konferencje

Poprzednia wiadomość
Następna wiadomość
Content