Wiadomości

14 listopada 2016

Wyjazd do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Sprawozdanie z wyjazdu szkoleniowego aplikantów i radców prawnych

Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

 

(Strasburg, 18-20 października 2016 r.)

 

W dniu 18-20 października 2016 roku aplikanci radcowscy: Marcin Drzewicki, Tomasz Wolny-Dunst, Marta Reszke, Michał Reszke, Piotr Smykła oraz radcy prawni: Joanna Pilewska, Dorota Rosiak, Michał Grzechowiak, Marta Krzywosz, Marcin Flisykowski, Dorota Rogusz-Lampkowska zrzeszeni przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku uczestniczyli w wyjeździe szkoleniowym do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu (ETPC).

 

Podczas pierwszego dnia pobytu uczestnicy wzięli udział w rozprawie przed 17-osobową Wielką Izbą Trybunału (Grand Chamber Hearing) w sprawie Regner przeciwko Republice Czeskiej (nr 35289/11). W przedmiotowej sprawie skarżący zarzucił, iż przeprowadzone postępowanie administracyjne w sprawie odmowy certyfikatu bezpieczeństwa było nierzetelne, gdyż nie był on w stanie zapoznać się z istotnymi dowodami, które zostały utajnione, jako informacje poufne. Skarżący powołał się na art. 6 § 1 (prawo do rzetelnej rozprawy sądowej) Europejskiej Konwencji Praw Człowieka (EKPC).

 

Przebieg rozprawy był interesującym doświadczeniem, albowiem znacząco różnił się od rozpraw w polskich sądach powszechnych. W pierwszej kolejności strony postępowania (Pełnomocnik skarżącego oraz Pełnomocnik Rządu ds. ETPC) przedstawiły swoje stanowiska (odczytując wcześniej przygotowane oświadczenia streszczające ich pisemne memoriały), zaś w drugiej kolejności sędziowie zadali wiele szczegółowych pytań stronom, na które były zobowiązane udzielić odpowiedzi.

 

Szersze omówienie powyższej sprawy nastąpi w Gdańskim Biuletynie Radcowskim.

 

Po rozprawie uczestnicy szkolenia spotkali się z polskim personelem Kancelarii ETPC, tj. z Panem Ireneuszem Kondakiem, który przybliżył działalność ETPC oraz wyjaśnił, na co pełnomocnicy powinni zwrócić szczególną uwagę przy składaniu skarg w sprawach indywidualnych, koncentrując się na kryteriach dopuszczalności. Następnie uczestnicy mieli możliwość zadawania pytań, które przeważnie dotyczyły: wymogów dopuszczalności (ratione iuris – wyczerpanie krajowych środków odwoławczych), terminów złożenia skargi i temporalnego zasięgu zarzutów – ratione temporis, wskazania prawa lub praw człowieka gwarantowanych przez EKPC, które zostały rzekomo naruszone – ratione materiae. Dyskutowano również o warunkach, jakie powinna spełniać skarga, aby miała szansę powodzenia.

 

Podczas drugiego dnia pobytu uczestnicy odwiedzili siedzibę Parlamentu Unii Europejskiej. Program wizyty obejmował zwiedzanie budynku Parlamentu oraz spotkanie z pracownikami Kancelarii Parlamentu, którzy szczegółowo omówili kompetencje Parlamentu Europejskiego. Uczestnicy zadali wiele pytań, które m.in. dotyczyły zasad funkcjonowania frakcji w Parlamencie oraz prawa składania petycji do Parlamentu.

 

Następnie uczestnicy udali się do Stałego Przedstawicielstwa RP przy Radzie Europy, gdzie Pani Marta Kaczmarska (III sekretarz w Stałym Przedstawicielstwie) oraz prof. Krzysztof Drzewicki (pełnomocnik rządowy ds. ETPC w latach 1994-2003) przybliżyli tematykę skarg składanych na Polskę oraz wyjaśnili zróżnicowane modalności procedury skargowej.

 

Podsumowując, wyjazd był unikatową i pożyteczną okazją do zapoznania się z działalnością ETPC od strony praktycznej.

Zasadna wydaje się rekomendacja, aby Okręgowa Izba Radców Prawnych w Gdańsku organizowała takie szkolenia wyjazdowe raz na dwa lata dla kolejnych grup aplikantów i radców prawnych zainteresowanych tą tematyką. Podobnie należy uczynić z organizacją wizyt szkoleniowych w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej, rozprawy, przed którym prowadzone są we wszystkich językach członków UE, a zatem i w języku polskim, włącznie ze sprawami niedotyczącymi bezpośrednio RP.

 

Dodatkowe informacje dla zainteresowanych:

Strona Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home

Stan faktyczny sprawy Regner przeciwko Republice Czeskiej:

http://hudoc.echr.coe.int/eng#{„fulltext”:[„35289/11″],”documentcollectionid2”:[„CHAMBER”]}

 

 

Poprzednia wiadomość
Następna wiadomość
Content