Wiadomości

19 października 2017

Komunikat w sprawie świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej

Koleżanki i Koledzy Radcowie Prawni,

 

zainteresowani świadczeniem w 2018 roku nieodpłatnej pomocy prawnej w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej zapraszamy do składania deklaracji, zgodnie z ustawą z dnia   5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej (Dz.U. 2015r., poz. 1255 z póżn. zm.).

Deklaracje należy składać na piśmie w siedzibie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 35, w terminie do 3 listopada 2017 r. (decyduje data wpływu do biura Izby).

Punkty udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej przez radców prawnych zlokalizowane będą na terenie działania OIRP w Gdańsku w powiatach: braniewskim (1 punkt), elbląskim (1 punkt), gdańskim (1 punkt), kartuskim (1 punkt), kościerskim (1 punkt), kwidzyńskim (1 punkt), malborskim (1 punkt), nowodworskim (1 punkt), puckim (1 punkt), starogardzkim (1 punkt), tczewskim (1 punkt), wejherowskim (2 punkty), a także w miastach na prawach powiatu: Gdańsku (4 punkty), Gdyni (3 punkty) i Elblągu (1 punkt).

Informujemy, że wzór deklaracji stanowi załącznik nr 1 do uchwały nr 278/IX/20106 KRRP z dnia 20.07.2016 r.

Wyznaczonym do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i zastępcą wyznaczonego nie może być radca prawny:

  • karany dyscyplinarnie – do czasu zatarcia skazania;
  • z którym umowa o udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, zawarta na podstawie art. 6 ustawy, została rozwiązana z przyczyn dotyczących radcy prawnego;
  • który nie dopełnił obowiązku zawodowego radcy prawnego w zakresie doskonalenia zawodowego w ostatnim cyklu szkoleniowym;
  • który zalega z opłatami z tytułu składek członkowskich w dniu składania deklaracji.

W przypadku gdy liczba radców prawnych deklarujących udzielanie pomocy prawnej w tym samym punkcie przekroczy liczbę ustaloną dla tego punktu, do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w tym punkcie radcowie prawni zostaną wyznaczeni w drodze losowania.

Nieodpłatna pomoc prawna w poszczególnych punktach będzie udzielana w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu przez co najmniej 4 godziny dziennie, którą udziela osobiście radca prawny, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach z jego upoważnienia aplikant radcowski. Radca prawny udziela nieodpłatnej pomocy prawnej na podstawie umowy zawartej z powiatem.

Z radcami prawnymi wyznaczonymi do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej powiaty powinny zawrzeć stosowne umowy – w terminie do dnia 31 grudnia 2017 r.

W związku z planowaną nowelizacją ustawy z dnia 5 czerwca 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej, zakres świadczonej pomocy może ulec zmianie, jeśli będzie on wynikał z zapisów znowelizowanej ustawy.

Poprzednia wiadomość
Następna wiadomość
Content