Wiadomości

24 października 2019

Świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej na rok 2020.

Koleżanki i Koledzy Radcowie Prawni,

Informujemy, że Okręgowa Izba Radców Prawnych w Gdańsku rozpoczęła przyjmowanie  deklaracji udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na rok 2020.

Deklaracje należy składać na załączonym formularzu (stanowiącym załącznik do uchwały nr 100/X/2018 KRRP z dnia 22 września 2018 r.) w siedzibie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 35, w terminie do 5 listopada 2019 r. (decyduje data wpływu do biura Izby).

Jeden dokument deklaracji może dotyczyć tylko jednego powiatu. W przypadku chęci  świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej w większej liczbie powiatów na każdy powiat należy wypełnić odrębną deklarację.

Punkty udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej przez radców prawnych zlokalizowane będą na terenie działania OIRP w Gdańsku w powiatach: braniewskim, elbląskim, gdańskim, kartuskim, kościerskim, kwidzyńskim, malborskim, nowodworskim, starogardzkim, tczewskim,wejherowskim, a także w miastach na prawach powiatu: Gdańsku, Gdyni i Elblągu.

Pomoc prawna ma być udzielana w jednym punkcie w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu przez co najmniej 4 godziny dziennie, przy równomiernym udziale radców prawnych i adwokatów, w lokalach i wg harmonogramu określonego przez starostów powiatów.

W związku ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 15 czerwca 2018 r.  rozszerzono zakres przedmiotowy nieodpłatnej pomocy prawnej o nieodpłatną mediację. Od 1 stycznia 2020 r. nieodpłatna mediacja będzie realizowana w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej. W związku z koniecznością wypełnienia obowiązku nałożonego przez ustawę, dotyczącego zapewnienia do obsługi punktu nieodpłatnej pomocy prawnej radcy prawnego z uprawnieniami mediatora, uprzejmie informuję, iż przy wyznaczaniu radców prawnych do obsługi danego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, gdzie powiat zgłasza zapotrzebowanie na radcę prawnego – mediatora, pierwszeństwo w obsadzeniu punktu będą mieli radcowie prawni wpisani na listę mediatorów – zgodnie z art. 4a ust. 6 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej.

Wyznaczonym do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i zastępcą wyznaczonego nie może być radca prawny:

  • karany dyscyplinarnie – do czasu zatarcia skazania;
  • z którym umowa o udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, zawarta na podstawie art.6 ustawy, została rozwiązana z przyczyn dotyczących radcy prawnego;
  • który nie dopełnił obowiązku zawodowego radcy prawnego w zakresie doskonalenia zawodowego w ostatnim cyklu szkoleniowym (2015-2017);
  • który zalega z opłatami z tytułu składek członkowskich w dniu składania deklaracji.

W przypadku gdy liczba radców prawnych deklarujących udzielanie pomocy prawnej w tym samym punkcie przekroczy liczbę ustaloną dla tego punktu, do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w tym punkcie radcowie prawni zostaną wyznaczeni w drodze losowania.

O terminie losowania zawiadomimy Państwa poprzez ogłoszenie na stronie internetowej.

Jednocześnie prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją, dotyczącą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Gdańsku, w związku z realizacją zadania polegającego na wyznaczaniu Radców Prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy.

 

INFORMACJA DLA RADCÓW PRAWNYCH OIRP W GDAŃSKU O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W CELU WYZNACZANIA  RADCÓW PRAWNYCH DO UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I DOKUMENTOWANIA TEJ POMOCY

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Okręgowa Izba Radców Prawnych w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 35,80-803 Gdańsk. Z Administratorem może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, w następujący sposób:adres e-mail: oirp@oirp.gda.pl, telefonicznie: 58 302-97-28, 58 305-20-78 lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy, w tym:

– realizacji procedury wyznaczenia do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnej mediacji w punkcie NPP;

– do wskazania Powiatowi po wyznaczeniu do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnej mediacji w punkcie NPP, na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 pkt c oraz e RODO w związku z art. 10 ust. 1 pkt 2 i/lub art. 10 ust. 2 ustawy z dnia z 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (tj. Dz.U. z 2019r.poz. 294).

3. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do Starostów Powiatów i Prezydentów Miast, do których nastąpiło wyznaczenie.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, określonych w pkt 2, a po tym czasie przez okres 5 lat oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.

6. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, tj. Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, telefon: 22 531 03 00.

7. Podanie danych osobowych jest niezbędne do wzięcia udziału w procedurze wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy.

8. Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Poprzednia wiadomość
Następna wiadomość
Content