Wiadomości

9 kwietnia 2019

Stanowisko Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie działań dyscyplinarnych wobec sędziów

Stanowisko Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku

z dnia 9 kwietnia 2019 r.

 w sprawie działań dyscyplinarnych wobec sędziów

 

Na podstawie art. 27 ust. 1 i 41 pkt. 3 ustawy o radcach prawnych oraz § 2 ust. 2 w zw. z § 20 ust. 1 Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 34/VII/2008 z dnia 26 września 2008 r. Krajowej Rady Radców Prawnych, w sprawie uchwalenia Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów, Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku przedstawia niniejszym swoje stanowisko.

 

Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku uznaje za niepokojące i zmierzające do podważenia zasad niezawisłości i niezależności sędziowskiej działania Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych Michała Lasoty polegające na wzywaniu do złożenia przez sędziów pisemnych oświadczeń co do możliwości popełnienia przewinień dyscyplinarnych oraz na przeprowadzaniu przesłuchań sędziów w charakterze świadków.

 

Przesłuchanie sędziego w charakterze świadka w postępowaniu wyjaśniającym należy uznać za niezgodne z prawem. Przepis art. 114 § 2 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych stanowi bowiem, że sędzia nie może być przez rzecznika wzywany w postępowaniu wyjaśniającym do wypełnienia innej jeszcze funkcji dowodowej niż złożenie oświadczenia. Co więcej art. 171 § 7 k.p.k. nie pozwala na wykorzystanie zeznań osoby przesłuchanej w charakterze świadka przeciwko niej samej, kiedy w późniejszej fazie postępowania stanęłaby ona pod zarzutem popełnienia przewinienia dyscyplinarnego.

 

Procedowanie przez Zastępcę Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych dotknęło również gdańskich sędziów sądów powszechnych. Działania wobec tych sędziów należy uznać za noszące znamiona próby zastraszenia i wywołania tzw. „efektu mrożącego”. Te działania, podobnie jak zastosowane wobec sędzi Aliny Czubieniak z Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim środki dyscyplinarne, mają doprowadzić do zdławienia jakiejkolwiek krytyki i zmusić sędziów do pokornego przyjmowania woli władzy politycznej.

 

Niesłusznie Zastępca Rzecznika żąda wyjaśnień od sędziów, którzy uczestniczą w życiu publicznym, dbając o to, aby obywatele zrozumieli czym są podstawowe zasady trójpodziału władzy w państwie prawa, w tym zasada niezawisłości i niezależności sędziowskiej. Sędziowie, podobnie jak od wielu lat inni przedstawiciele zawodów prawniczych, zajęli się działalnością prawno-edukacyjną, co jest szczególną wartością w kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego. Niezrozumiałe jest zatem czynienie sędziom z tego powodu zarzutów. Uczestnictwo przez SSA Włodzimierza Brazewicza w spotkaniu (w którym jednocześnie wziął udział polityk wyłącznie poprzez swoją obecność na Sali) lub odbiór przez SSR Dorotę Zabłudowską z rąk Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza nagrody przyznawanej przez niezależną kapitułę za obronę praw człowieka,  nie może być  w żadnym razie uznane za stojące w sprzeczności z art. 66 lub 82 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, tj. za zachowanie podważające gwarancję dochowania wierności ślubowaniu sędziowskiemu, sprzeczne z powinnością utrzymywania nieposzlakowanego charakteru i strzeżenia powagi stanowiska sędziowskiego oraz unikania wszystkiego, co mogłoby przynieść ujmę godności sędziego lub osłabiać zaufanie do jego bezstronności. Za szczególnie bulwersujące uznajemy żądanie Zastępcy Rzecznika skierowane wobec sędziego (jako naocznego świadka ataku na Prezydenta Pawła Adamowicza) do złożenia pisemnego oświadczenia co do wpisu w mediach społecznościowych.  W tym wpisie znalazł się dość powszechnie aprobowany pogląd o związku rozpowszechniania się mowy nienawiści z tego rodzaju aktem barbarzyństwa.

 

Nie ulega wątpliwości, że dotychczasowe działanie Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych Michała Lasoty wymierzone jest wyłącznie przeciwko tym sędziom, którzy krytycznie, w tym także na forum publicznym, odnoszą się do przeprowadzanych w ostatnich latach zmian zasad ustrojowych w zakresie sądownictwa. Zmiany te również Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych, uchwałą z dnia 14 lipca 2017 r., uznało za godzące w podstawowe wartości państwa prawa i demokracji.

 

W naszej opinii, postawa wymienionych powyżej sędziów jest wyłącznie przejawem cech ze wszech miar pożądanych i niezbędnych w tym zawodzie: poczuciem sprawiedliwości, obiektywizmu, obowiązkowości i godności. W Ich zachowaniu dostrzegamy dbałość o przestrzeganie praw człowieka i zasady sprawiedliwości społecznej. Pamiętajmy, że sprawiedliwość społeczna jest przeniesieniem etycznej i prawnej idei (zasady) sprawiedliwości w sferę stosunków społeczno-gospodarczych między wielkimi zbiorowościami. Sprawiedliwość społeczna, jako cecha ustroju politycznego i porządku prawnego, charakteryzuje się m.in. wymaganiem bezstronności w funkcjonowaniu organów państwowych, administracyjnych, rządowych, prokuratorskich i służb porządkowych.

 

Wyrażamy swoją solidarność z Sędziami, których dotykają opresyjne działania władzy, apelujemy do Koleżanek i Kolegów, radców prawnych i aplikantów radcowskich oraz wszystkich obywateli, o wyrażenie braku swojej zgody na działania godzące w niezależność sądownictwa i niezawisłość sędziowską.

Poprzednia wiadomość
Następna wiadomość
Content