Wiadomości

30 grudnia 2019

Składki – zwolnienie emerytów z obowiązku uiszczania

Informujemy, że zgodnie z treścią Uchwały Nr 151/X/2019 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 31 maja 2019 r., zmieniającej uchwałę w sprawie wysokości składki członkowskiej i składki ubezpieczeniowej, zasad ich uiszczania i podziału, poczynając od  dnia 1 stycznia 2020 r., z obowiązku uiszczania składki członkowskiej oraz składki ubezpieczeniowej są zwolnieni radcowie prawni będący emerytami lub rencistami lub pobierający świadczenie przedemerytalne lub pobierający świadczenie pielęgnacyjne, niewykonujący zawodu radcy prawnego – począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym radca prawny zawiadomił właściwą radę okręgowej izby radców prawnych o zaistnieniu okoliczności uzasadniających zwolnienie z obowiązku uiszczania składki.

W związku z powyższym prosimy Koleżanki i Kolegów o dopełnianie obowiązku zawiadamiania OIRP w Gdańsku o okoliczności uzasadniającej zwolnienie z obowiązku uiszczania składek.

Wysokość składki członkowskiej oraz składki ubezpieczeniowej dla pozostałych radców prawnych nie uległa zmianie.

Poprzednia wiadomość
Następna wiadomość
Content