Wiadomości

19 grudnia 2016

Obowiązek stałego dokształcania radców prawnych

Gdańsk, dnia 19.12.2016r.

Szanowni Państwo,

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Gdańsku przypomina, iż radcowie prawni mają ustawowy i wynikający z Kodeksu Etyki Radcy Prawnego obowiązek stałego dokształcania .  Zgodnie z postanowieniem Uchwały Krajowej Rady Radców Prawnych Nr 103/IX/2015 z dnia 11.12.2015r. w sprawie Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku, radca prawny wpisany na listę radców prawnych ma obowiązek brania udziału w szkoleniach zawodowych realizowanych w trzyletnich cyklach szkoleniowych i uzyskania w danym cyklu minimum 40 punktów szkoleniowych. Obecny cykl szkoleniowy upływa z dniem 31.12.2017r.

Stosownie do postanowień § 7 ust.3 Regulaminu wprowadzonego w/w uchwałą, z obowiązku doskonalenia zawodowego zwolnieni są jedynie radcowie prawni będący emerytami, rencistami lub pobierającymi świadczenia przedemerytalne , którzy nie wykonują zawodu.

Zgodnie z art. 14 Kodeksu Etyki Radcy prawnego, obowiązkiem radcy prawnego jest dbałość o rozwój zawodowy  poprzez  kształcenie ustawiczne oraz branie udziału w szkoleniach zawodowych na zasadach określonych przez właściwy organ samorządu, a nie wykonanie  obowiązku szkoleniowego jest naruszeniem  tych norm i zasad i stanowi podstawę do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego na zasadzie przepisu art. 6 ust. 1 ustawy o radcach prawnych.

Wobec tego proszę o podjęcia działań w celu wypełnienia tego obowiązku zgodnie z w/w uchwałą.

Kierownik Szkolenia Radców Prawnych

Wanda Wojtiekun

http://bibliotekakirp.pl/items/show/593

Poprzednia wiadomość
Następna wiadomość
Content