Wiadomości

19 grudnia 2016

Mołdawscy koledzy w Izbie gdańskiej

Mołdawscy koledzy w Izbie gdańskiej

logo-moldaviaW dniach 14-18 grudnia 2016r. gościliśmy w Gdańsku delegację prawników z Republiki Mołdawii. Celem tej wizyty, zorganizowanej przez Komisję Zagraniczną Rady OIRP w Gdańsku, wspólnie z Radą Europy  w Strasbourgu, było zapoznanie mołdawskich kolegów z działaniami naszego samorządu oraz funkcjonowaniem wymiaru sprawiedliwości w Polsce.

W adwokaturze mołdawskiej występują obecnie w szczególności dwa problemy:

–     konieczność zorganizowania  przez samorząd zawodowy ustawicznego kształcenia prawników, na których  nałożony jest ustawowy obowiązek 40-tu godzin kształcenia rocznie podczas gdy samorząd nie jest w stanie zapewnić odpowiedniej merytorycznie i ilościowo oferty dla zagwarantowania każdemu członkowi możliwości wykonania tego obowiązku. Z tego względu obowiązek kształcenia ustawicznego nie jest w  praktyce wykonywany choć istnieje realna potrzeba  kształcenia, przede wszystkim ze względu na to, że sędziowie i prokuratorzy uzupełniają systematycznie swoją wiedzę na różnego rodzaju kursach i konferencjach organizowanych przez organy państwowe, co powoduje, że poziom wiedzy adwokatów często nie nadąża za poziomem wiedzy innych uczestników wymiaru sprawiedliwości;

–     konieczność wypracowania właściwych procedur przyjmowania młodych prawników w poczet członków samorządu, aby zapewnić z jednej strony pełną transparentność tego procesu, a z drugiej zapewnić właściwe przygotowanie merytoryczne i etyczne w czasie szkolenia aplikacyjnego.

Ponadto powszechnym problemem w Mołdawii jest korupcja, która dotyka również wymiar sprawiedliwości.

Cele wizyty

Komisja Zagraniczna OIRP w Gdańsku, organizując wizytę, postawiła sobie jako cele:

–  podzielenie się z kolegami z Mołdawii doświadczeniami naszego samorządu, zarówno z zakresu kształcenia ustawicznego jak i szkolenia aplikacyjnego (egzaminy wstępne, program i przebieg aplikacji, kolokwia, egzaminy końcowe),

– przedstawienie zasad funkcjonowania samorządu, w tym procedury przyjmowania nowych członków (wpis na listę radców prawnych),

–  przedstawienie podstawowych zasad wykonywania zawodu radcy prawnego,

– zapoznanie z funkcjonowaniem sądownictwa w Polsce oraz z rolą i znaczeniem radców prawnych jako jednego z interesariuszy wymiaru sprawiedliwości.

Członkowie delegacji prawników z Mołdawii

mold2Członkowie delegacji prawników z Mołdawii, w skład, której wchodzili:

Pani Dziekan Adwokackiej Izby Regionalnej w Cahul –   Alla Chebac,

Pani Wicedziekan  Izby –   Svetlana Donea,

Pan Dziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu w Cahul – Vladimir Chironachi,

Członek Komisji Dyscyplinarnej i Etyki Izby – Pan Ion Grecu

bardzo interesowali się wszystkimi rozwiązaniami stosowanymi w Polsce. Goście nasi  prosili o udostępnienie im materiałów pisemnych, aby mogli wprowadzać niektóre z tych rozwiązań w pracach swojego samorządu.

Przesłanie

Zasadniczym  przesłaniem  wizyty i zorganizowanych w jej trakcie spotkań z przedstawicielami sądów, pracownikami nauki  oraz z przedstawicielami samorządu było pokazanie prawnikom z Mołdawii  możliwości harmonijnego współdziałania różnych instytucji wymiaru sprawiedliwości bez jakichkolwiek mechanizmów korupcyjnych. We wszystkich rozmowach podkreślaliśmy jak wielkie znaczenie ma przestrzeganie przez członków samorządów prawniczych zasad etyki oraz doskonalenie zawodowe, bo jedynie wysokie standardy etyczne, jak również wysokie kompetencje merytoryczne, a także niezawiśli sędziowie mogą zapewnić obywatelom kraju realizację prawa prawidłowego  dostępu do wymiaru sprawiedliwości, gwarantowanego  art.6 ust.3  Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wartości.

Program wizyty

Program wizyty obejmował:

– spotkania z prezesami i sędziami sądów okręgowego  i administracyjnego w Gdańsku w czasie których omówiono sposoby powoływania sędziów, gwarancje ich niezawisłości, system sądownictwa administracyjnego w Polsce, prawo obywateli do sprawiedliwego osądzenia ich sprawy w rozsądnym terminie,

– spotkania na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego z pracownikami naukowymi i studentami w celu przedstawienia  systemu kształcenia przyszłych prawników,mold

– spotkanie z dziekanem i członkami rady OIRP w Gdańsku oraz kierownikiem szkolenia radców prawnych naszej Izby, celem wymiany doświadczeń i przedstawienia  działalności samorządu radców prawnych,

– spotkanie w kancelarii radców prawnych,

– zwiedzanie Europejskiego Centrum Solidarności i Starego Miasta Gdańska.

Językiem spotkań był język rosyjski, częściowo angielski.

Koledzy z Mołdawii bardzo dziękowali za serdeczne przyjęcie ich w Gdańsku i podkreślali niezwykłą wagę współpracy międzynarodowej dla ich rozwoju. Wyrazili  nadzieję na kontynuację współpracy z OIRP w Gdańsku jak również nadzieję, że delegacja radców prawnych  z Gdańska złoży im rewizytę.

Ogromne podziękowania należą się Dziekanowi naszej Izby – radcy prawnemu Jerzemu Moskowi, przewodniczącemu Komisji Zagranicznej – dr Jarosławowi Niesiołowskiemu, kierownikowi szkolenia – Wandzie Wojtiekun, członkom Komisji Zagranicznej – Joannie Pilewskiej, Dorocie Rosiak, Magdalenie Witkowskiej, Joannie Łojkowskiej – Paprockiej i Małgorzacie Jaskólskiej, za ich zaangażowanie w organizację wizyty przedstawicieli  prawników z  Mołdawii.

Wydarzenie to była gestem przyjaźni i solidarności  ze strony radców prawnych OIRP Gdańsk wobec tych, którzy są na etapie budowania systemu wymiaru sprawiedliwości, zgodnego ze standardami praworządnych państw demokratycznych. W przeszłości my doświadczaliśmy takiej solidarności, czego przejawem była  np. nasza wielokierunkowa współpraca w latach 1994 – 2000 z Law Society w Irlandii, w tym 3-tygodniowy staż dla 15-tu radców prawnych w Dublinie,  czy trwająca do dziś współpraca z prawnikami z krajów zachodnich w ramach Stowarzyszenia Europejskich Izb Prawniczych tzw. „Twinning Meeting”.  Pamiętając o tej pomocy i życzliwości, której doświadczyliśmy w przeszłości,  jako jedyny chyba samorząd prawniczy z Europy Wschodniej i to na długo przed przystąpieniem  Polski do  Unii Europejskiej, mamy obowiązek dzielenia się naszymi doświadczeniami i niesienia pomocy tym prawnikom, którzy takiej pomocy potrzebują i oczekują.

r.pr. Maria Ślązak

Poprzednia wiadomość
Następna wiadomość
Content