Wiadomości

21 lutego 2017

Kryształowe Serce Radcy Prawnego – składania kandydatur

Szanowni Państwo,

 

w związku z ogłoszeniem kolejnej edycji konkursu Kryształowe Serce Radcy Prawnego, zwracamy się z prośbą o przedstawienie kandydatów spośród radców prawnych i aplikantów wyróżniających się w roku 2016 bezinteresowną pomocą na rzecz osób fizycznych, organizacji społecznych, instytucji realizujących cele publiczne, kościołów, związków wyznaniowych, uchodźców, repatriantów lub osób dotkniętych klęskami.

Zgłoszenia należy przedstawić do dnia 6 marca 2017 r. w sekretariacie Izby.

UCHWAŁA Nr 15/X/2017

Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych

z dnia 16 lutego 2017 r.

 

w sprawie konkursu Krajowej Rady Radców Prawnych

„Kryształowe Serce Radcy Prawnego 2016”

 

Zważywszy na dużą aktywność członków samorządu radców prawnych w działalności pro bono i jej wysoką ocenę przez opinię publiczną, na podstawie art. 6 pkt 3 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U z 2016 r. poz. 233, 1579 i 2261) uchwala się, co następuję:

 • 1.

Ogłasza się dziewiątą edycję konkursu Krajowej Rady Radców Prawnych „Kryształowe Serce Radcy Prawnego”.

 

 • 2.

Uchwala się Regulamin konkursu Krajowej Rady Radców Prawnych „Kryształowe Serce Radcy Prawnego 2016” w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

 

 • 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Sekretarz                                                                                     Prezes

Krajowej Rady Radców Prawnych                                      Krajowej Rady Radców Prawnych

 

 

Elwira Szurmińska-Kamińska                                                           Maciej Bobrowicz

 

 

 

 

 

Załącznik do uchwały Nr  15/X/2017 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych  z dnia  16 lutego 2017 r.

 

 

Regulamin konkursu Krajowej Rady Radców Prawnych

„Kryształowe Serce Radcy Prawnego 2016”

 

 

 • 1.

Konkurs Krajowej Rady Radców Prawnych „Kryształowe Serce Radcy Prawnego 2016”, zwany dalej „Konkursem”, organizuje i prowadzi Krajowa Rada Radców Prawnych, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

 

 • 2.

Tytuł honorowy „Kryształowe Serce Radcy Prawnego 2016” może otrzymać radca prawny lub aplikant radcowski, który w 2016 r. wyróżnił się bezinteresowną pomocą na rzecz osób fizycznych, organizacji społecznych, instytucji realizujących cele publiczne, kościołów, związków wyznaniowych, uchodźców, repatriantów lub osób dotkniętych klęskami, w szczególności poprzez:

1)    świadczenie nieodpłatnie pomocy prawnej;

2)    prowadzenie działalności społecznej lub dobroczynnej;

3)    udział w programach edukacyjnych lub szkoleniowych lub dotyczących działalności społecznej w ramach edukacji prawnej i działalności pro bono;

4)    prowadzenie działalności na rzecz popularyzacji i rozwoju nieodpłatnej pomocy prawnej.

 

 • 3.
 1. Prawo zgłaszania kandydatów w Konkursie przysługuje:

1)    radcom prawnym;

2)    aplikantom radcowskim;

3)    społecznościom lokalnym;

4)    organizacjom społecznym, organizacjom pozarządowym, stowarzyszeniom, kościołom i związkom wyznaniowym, organom administracji publicznej oraz organom wymiaru sprawiedliwości;

5)    środowiskom prawniczym;

6)    beneficjentom nieodpłatnej pomocy prawnej.

 1. Kandydatury w Konkursie zgłasza się dziekanowi właściwej rady okręgowej izby radców prawnych na piśmie wraz z uzasadnieniem w terminie określonym przez dziekana.
 2. Do zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2, dołącza się pisemne oświadczenie kandydata, o tym że:

1)    posiada pełnię praw publicznych;

2)    nie został ukarany orzeczeniem sądu dyscyplinarnego;

3)    nie został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne;

4)    nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne, karne lub karnoskarbowe.

 

 • 4.

Rada okręgowej izby radców prawnych dokonuje oceny kandydatów zgłoszonych w Konkursie oraz wybiera jednego laureata Konkursu z izby.

 

 • 5.
 1. Rada okręgowej izby radców prawnych przesyła zgłoszenie laureata Konkursu wraz z uzasadnieniem do Prezesa Krajowej Radcy Radców Prawnych.
 2. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, przesyła się na adres: Krajowa Rada Radców Prawnych, al. Ujazdowskie 41 lok. 2, 00-540 Warszawa lub elektronicznie na adres: centrum.prasowe@kirp.pl, na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do regulaminu.
 3. Termin nadsyłania zgłoszeń, o których mowa w ust. 1, upływa dnia 15 marca 2017 r. przy czym liczy się data wpływu zgłoszenia do Krajowej Rady Radców Prawnych.

 

 • 6.
 1. Ogłoszenie wyników Konkursu odbywa się publicznie z udziałem przedstawicieli mediów w kwietniu 2017 r.
 2. Laureaci Konkursu otrzymują tytuł honorowy „Kryształowe Serce Radcy Prawnego 2016” wraz z dyplomem oraz statuetką.

 

 • 7.
 1. W ramach Konkursu kapituła powołana przez Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych przyznaje nagrodę specjalną „Izba Pro publico bono 2016”.
 2. Nagrodę specjalną „Izba Pro publico bono 2016” może otrzymać okręgowa izba radców prawnych, która w 2016 r. wyróżniła się działalnością w zakresie pomocy prawnej na rzecz osób fizycznych, organizacji społecznych, instytucji realizujących cele publiczne, kościołów, związków wyznaniowych, uchodźców, repatriantów lub osób dotkniętych klęskami, w szczególności poprzez:

1) propagowanie nieodpłatnych usług prawnych pro bono;

2) prowadzenie działalności społecznej i dobroczynnej;

3) organizowanie programów edukacyjnych, szkoleniowych lub dotyczących działalności społecznej w ramach edukacji prawnej i działalności pro bono;

4) prowadzenie działalności na rzecz popularyzacji i rozwoju nieodpłatnej pomocy prawnej;

5) informowanie mediów ogólnopolskich i lokalnych o działalności pro bono;

6) współpracę z samorządami lokalnymi w ramach promocji usług prawnych i działalności na rzecz osób potrzebujących.

 1. Zgłoszenia kandydatury okręgowej izby radców prawnych do wyróżnienia nagrodą specjalną „Izba Pro publico bono 2016” dokonuje dziekan rady okręgowej izby radców prawnych na formularzu zgłoszeniowym stanowiącym załącznik nr 2 do regulaminu.
 2. Zgłoszenia, o których mowa w ust. 3, przesyła się na adres: Krajowa Rada Radców Prawnych, al. Ujazdowskie 41 lok. 2, 00-540 Warszawa lub elektronicznie na adres: centrum.prasowe@kirp.pl.
 3. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa dnia 15 marca 2017 r. przy czym liczy się data wpływu zgłoszenia do Krajowej Rady Radców Prawnych.

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu Krajowej Rady Radców Prawnych

„Kryształowe Serce Radcy Prawnego 2016”

 

Zgłoszenie laureata konkursu Krajowej Rady Radców Prawnych

„Kryształowe serce radcy prawnego 2016”

 

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w ………………………….……………………………………….

Dane laureata Konkursu:

imię (imiona): ……………………………………………………………………………………………………..

nazwisko: ………………………………………………………..…..……………………..…………

radca prawny / aplikant radcowski: ……………………………..……..………………..……………

przynależność do Okręgowej Izby Radców Prawnych w …………………………………………..

adres korespondencyjny: ……………………………………………………..………………………

……………………………………………………………………………..…………….……………

………………………………………………………………………………………………………..

nr telefonu:……………………………………………………………..…………….………………

 

Uzasadnienie (do 3 tys. znaków)

………………………………………………………………………..……………..…………………

……………………………………………………….………………………..……………………….

…………………………………………………………….……………………..…………………….

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………..…………….…………………….

………………………………………………………………………………..…….………….………

…………………………………………………………………………………..………….………….

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….………..…….

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….…..….

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu Krajowej Rady Radców Prawnych

„Kryształowe Serce Radcy Prawnego 2016”

 

 

Zgłoszenie Okręgowej Izby Radców Prawnych do nagrody

„Izba Pro publico bono 2016”

 

 

Okręgowa Izba Radców Prawnych w ……………………………………………………………………….

 

Uzasadnienie (do 3 tys. znaków)

………………………………………………….….………………………………..…………………

………………………………………………….……………………………………..……………….

………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….…………………

…………………………………………………………………………………..…….……………….

……………………………………………………………………………………..….……………….

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………..………………….……………….

………………………………………………………………………..……………….……………….

………………………………………………………………………………..………….…………….

……………………………………………………………………………..…..………………………

…………………………………………………………………………..…….……………………….

……………………………………………………………………..………….……………………….

……………………………………………………………………..……….…….……………………

………………………………………………………………………..………….…………………….

……………………………………………………………………………..…….…………………….

…………………………………………………………………………………….……………………

………………………………………………………………………………..….…………………….

………………………………………………………………………………..…….………………….

………………………………………………………………………………..…….………………….

………………………………………………………………………………….………………………

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………….……………………………………

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………….…………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

 

Zgłaszający:

 

(imię i nazwisko)

 

(stanowisko)

 

(podpis)

Poprzednia wiadomość
Następna wiadomość
Content