Wiadomości

20 grudnia 2015

Kryształowe Serce Radcy Prawnego – ogłoszenie konkursu

W związku z tym, że Krajowa Rada Radców Prawnych ogłosiła kolejną edycję konkursu „Kryształowe Serce Radcy Prawnego” uprzejmie prosimy radców prawnych, aplikantów oraz uprawnione instytucje o zgłaszanie kandydatur w sposób podany w regulaminie konkursu do dnia 5 stycznia 2016 r., godz. 14.00 w sekretariacie Izby.

Tytuł honorowy „Kryształowe Serce Radcy Prawnego” może otrzymać radca prawny lub aplikant radcowski, który wyróżnia się bezinteresowną pomocą na rzecz osób fizycznych, organizacji społecznych, instytucji realizujących cele publiczne, kościołów, związków wyznaniowych, uchodźców, repatriantów lub osób dotkniętych klęskami, w szczególności:

1)    nieodpłatnie wykonuje pomoc prawną;

2)    wyróżnia się w działalności społecznej i dobroczynnej;

3)    bierze udział w programach edukacyjnych, szkoleniowych lub działalności społecznej;

4)    wyróżnia się w działalności na rzecz popularyzacji i rozwoju nieodpłatnej pomocy prawnej;

5)    cieszy się szczególnie dobrą opinią społeczności lokalnej, w której zamieszkuje i wykonuje zawód.

Prawo zgłaszania kandydatów w Konkursie przysługuje:

1)    radcom prawnym;

2)    aplikantom radcowskim;

3)    społecznościom lokalnym;

4)    organizacjom społecznym, organizacjom pozarządowym, stowarzyszeniom, kościołom                i związkom wyznaniowym, organom administracji publicznej, organom wymiaru sprawiedliwości;

5)    środowiskom prawniczym;

6)    beneficjentom nieodpłatnej pomocy prawnej.

Kandydatury w Konkursie zgłasza się dziekanowi właściwej rady okręgowej izby radców prawnych na piśmie wraz z uzasadnieniem w terminie określonym przez dziekana.

Do zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2, dołącza się pisemne oświadczenie kandydata, o tym że:

1)    posiada pełnię praw publicznych;

2)    nie został ukarany orzeczeniem sądu dyscyplinarnego;

3)    nie został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne;

4)         nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne, karne i karnoskarbowe

Poprzednia wiadomość
Następna wiadomość
Content