Wiadomości

6 lutego 2017

Koniec trzeciego cyklu szkoleń zawodowych

Koleżanki i Koledzy

Z dniem 31 grudnia 2017 r. kończy się Trzeci Cykl Szkoleń Zawodowych przewidziany Regulaminem zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku.
W trakcie trzyletniego cyklu szkoleniowego każdy radca prawny zobowiązany jest uzyskać 40 punktów szkoleniowych lub liczbę punktów proporcjonalną do okresu wykonywania zawodu w ciągu tego cyklu.
Przywołany wyżej Regulamin, określa formy doskonalenia zawodowego w tym uczestnictwo w szkoleniach organizowanych przez samorząd radców prawnych, przez inne samorządy zawodowe prawników, uniwersytety i inne szkoły wyższe, podmioty organizujące szkolenia dla zatrudnionych lub współpracujących z nimi radców prawnych oraz przez podmioty specjalizujące się w organizacji szkoleń dla prawników.

Doskonalenie zawodowe może się odbywać w różnych formach (szkolenia jednodniowe, wielodniowe, konferencje, seminaria, szkolenia e-learningowe, zajęcia warsztatowe, studia doktoranckie, podyplomowe oraz publikacje książek, artykułów i komentarzy z zakresu prawa)
Wykonanie obowiązku doskonalenia zawodowego powinno zostać udokumentowane zgodnie z postanowieniami Regulaminu, a brak takiego udokumentowania spowoduje skierowanie sprawy do Rzecznika Dyscyplinarnego z wnioskiem o przeprowadzenie postępowania, w przedmiocie ewentualnego popełnienia deliktu dyscyplinarnego z art. 14 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego.
Proszę o zwrócenie uwagi, że uległo zmianie stanowisko Sądu Najwyższego, który w postanowieniu z dnia 13 grudnia 2016 roku, w sprawie SDI 60/16 stwierdził, że uchylanie się od realizacji obowiązku doskonalenia zawodowego może stanowić przewinienie dyscyplinarne. Postanowienie to wydane zostało co prawda na gruncie Kodeksu Etyki Adwokackiej ale nie ma wątpliwości, że zawarty w nim pogląd odnosi się także do naszego radcowskiego zawodu.

Szczegółowe informacje dotyczące problematyki wykonania obowiązku doskonalenia zawodowego, znajdują się na stronie internetowej naszej Izby.

Wanda Wojtiekun – Kierownik Szkolenia                                                                            Jerzy Mosek – Dziekan

 

Dokumentację związaną z wykonaniem obowiązku szkoleniowego, a także wszelkie pytania proszę kierować na adres: 
Ośrodek Szkolenia 
ul. Czajkowskiego 3
80-169 Gdańsk

bądź mailowo:
szkolenia@oirp.gda.pl lub joanna.muza@oirp.gda.pl
Poprzednia wiadomość
Następna wiadomość
Content