Wiadomości

20 września 2016

Komunikat w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej i terminu deklaracji

Koleżanki i Koledzy Radcowie Prawni,

 

zainteresowani świadczeniem w 2017 roku nieodpłatnej pomocy prawnej w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej zapraszamy do składania deklaracji.

Deklaracje należy składać na piśmie w siedzibie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 35 lub za pomocą poczty elektronicznej na adres magdalena.moroz@oirp.gda.pl w terminie do 14 października 2016 r. (decyduje data wpływu do biura Izby).

W deklaracji należy wskazać powiat oraz konkretne miejsce wykonywania czynności (lokal, w którym znajduje się punkt nieodpłatnej pomocy prawnej), dni tygodnia oraz godziny, w których zainteresowani zamierzają świadczyć nieodpłatną pomoc prawną.

Wyznaczonym do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i zastępcą wyznaczonego nie może być radca prawny:

  1. karany dyscyplinarnie – do czasu zatarcia skazania;
  2. z którym umowa o udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, zawarta na podstawie art.6 ustawy, została rozwiązana z przyczyn dotyczących radcy prawnego;
  3. który nie dopełnił obowiązku zawodowego radcy prawnego w zakresie doskonalenia zawodowego w ostatnim cyklu szkoleniowym;
  4. który zalega z opłatami z tytułu składek członkowskich w dniu składania deklaracji.

W przypadku gdy liczba radców prawnych deklarujących udzielanie pomocy prawnej w tym samym punkcie przekroczy liczbę ustaloną dla tego punktu, do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w tym punkcie radcowie prawni zostaną wyznaczeni w drodze losowania.

Nieodpłatna pomoc prawna w poszczególnych punktach będzie udzielana w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu przez co najmniej 4 godziny dziennie, którą udziela osobiście radca prawny, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach z jego upoważnienia aplikant radcowski. Radca prawny udziela nieodpłatnej pomocy prawnej na podstawie umowy zawartej z powiatem.

Z radcami prawnymi wyznaczonymi do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej powiaty powinny zawrzeć stosowne umowy – w terminie do dnia 31 grudnia 2016 r.

 

Poprzednia wiadomość
Następna wiadomość
Content