Wiadomości

30 października 2018

Komunikat dla osób rozpoczynających aplikację w 2019 r.

Osoby chcące rozpocząć zajęcia na I roku aplikacji radcowskiej (od stycznia 2019 r.) w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku proszone są o pozyskiwanie dla siebie PATRONÓW oraz o zgłaszanie ich kandydatur (osobiście lub pocztą) do sekretariatu Ośrodka Szkolenia Aplikantów OIRP w Gdańsku, ul. Czajkowskiego 3  lub mailowo na adres szkolenia@oirp.gda.pl, w terminie do dnia 14 grudnia 2018 roku.

Zasady wyznaczania Patronów, ich prawa i obowiązki określone są między innymi w Regulaminie odbywania aplikacji radcowskiej (załącznik do uchwały Nr 294/X/2018 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 12 lipca 2018 r.)

Wyciąg z regulaminu

§11.

  1. Aplikant odbywa aplikację pod kierunkiem patrona.
  2. Patronem aplikanta może być radca prawny, który daje rękojmię prawidłowego sprawowania patronatu oraz łącznie spełnia następujące warunki:

1/ jest wpisany na listę radców prawnych i wykonuje zawód radcy prawnego co najmniej przez 4 lata;

2/ nie został orzeczony wobec niego prawomocnie zakaz sprawowania patronatu;

3/ nie został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne;

4/ nie zalega z płatnością składek członkowskich za okres dłuższy niż 3 miesiące;

4a/ wypełnił obowiązek doskonalenia zawodowego w poprzednim cyklu szkoleniowym

5/ wyraził zgodę na podjęcie się obowiązków patrona i złożył oświadczenie, iż znane mu są obowiązki patrona;

(…)

Zgłoszenie PATRONA przez aplikanta powinno nastąpić na piśmie w postaci zgody radcy prawnego na podjęcie obowiązków patrona Oświadczenie patrona
W przypadku gdy patron jest z innej Izby niż OIRP Gdańsk – należy również dostarczyć zgodę tejże Izby na to, aby radca prawny pełnił funkcję patrona w OIRP Gdańsk razem z potwierdzeniem, iż posiada zdolność do pełnienia obowiązków patrona.
Osobom, które nie wskażą kandydata na patrona , Rada wyznaczy PATRONA z urzędu (wniosek aplikanta o wyznaczenie PATRONA z urzędu do pobrania)
Poprzednia wiadomość
Następna wiadomość
Content