Wiadomości

28 kwietnia 2016

Informacja w sprawie wpisu na listę radców prawnych po egzaminie radcowskim

Osoby wnoszące o wpis po ukończonej aplikacji radcowskiej, zobowiązane są złożyć następujące dokumenty:

 1. wniosek o wpis na listę radców prawnych,

 2. kwestionariusz osobowy,

 3. 2 zdjęcia (format dowodowy),

 4. informacja o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, z datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku o wpis,

 5. oświadczenia:

 • o korzystaniu z pełni praw publicznych,

 • o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

 • o zakończonych lub toczących się przeciwko wnioskodawcy postępowaniach karnych i dyscyplinarnych,

 1. odpis aktu małżeństwa lub decyzji o zmianie nazwiska (gdy była zmiana nazwiska po przyjęciu na aplikację,

 2. oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów, albo informację, o której mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy – w przypadku osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.,

 3. dowód wniesienia opłaty za decyzję w sprawie wpisu na listę radców prawnych wraz z opłatą manipulacyjną związaną z prowadzeniem postępowania o wpis na listę radców prawnych – w łącznej wysokości 60% minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015 r. poz. 1385), tj. 1.110 zł., na podany nr rachunku:

Bank Zachodni WBK S.A. I O/Gdańsk

50 1090 1098 0000 0000 0901 6183

Wnioski należy składać do dnia 9 maja 2016 r. w siedzibie OIRP – Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 35.

Osoby wnoszące o wpis w trybie art. 24 w zw. z art. 25 ust. 2 ustawy o radcach prawnych zobowiązane są złożyć następujące dokumenty:

 1. wniosek o wpis na listę radców prawnych,

 2. oryginał lub odpis notarialny dyplomu ukończenia magisterskich studiów prawniczych (jeżeli przy składaniu wniosku o przystąpieniu do egzaminu radcowskiego przedłożona była kserokopia)

 3. informacja o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, z datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku o wpis,

 4. oświadczenia:

 • o korzystaniu z pełni praw publicznych,

 • o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

 • o zakończonych lub toczących się przeciwko wnioskodawcy postępowaniach karnych i dyscyplinarnych,

 1. oryginały lub odpisy notarialne dokumentów zaświadczających co najmniej 4-letni okres zatrudnienia lub wykonywania czynności określonych art. 25 ust. 2 pkt 2-4 ustawy o radcach prawnych (umowy o pracę, umowy cywilnoprawne, zakresy czynności, zaświadczenia z miejsc pracy dot. wymiaru czasowego wykonywanej pracy – zgodnie z art. 25 ust. 4) (jeżeli przy składaniu wniosku o przystąpieniu do egzaminu radcowskiego przedłożone były kserokopie),

 2. oryginał lub odpis notarialny dokumentu zaświadczającego złożenie egzaminu sędziowskiego, prokuratorskiego, notarialnego lub komorniczego – dot. osób ubiegających się o wpis na podst. art. 25 ust. 2 pkt 5 (jeżeli przy składaniu wniosku o przystąpieniu do egzaminu radcowskiego przedłożone były kserokopie),

 3. oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów, albo informację, o której mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy – w przypadku osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.,

 4. dowód wniesienia opłaty za decyzję w sprawie wpisu na listę radców prawnych wraz z opłatą manipulacyjną związaną z prowadzeniem postępowania o wpis na listę radców prawnych – w łącznej wysokości 100% minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015 r. poz. 1385), tj. 1.850 zł., na podany nr rachunku:

Bank Zachodni WBK S.A. I O/Gdańsk

50 1090 1098 0000 0000 0901 6183

Wnioski należy składać do dnia 9 maja 2016 r. w siedzibie OIRP – Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 35.

Poprzednia wiadomość
Następna wiadomość
Content