Wiadomości

15 marca 2018

Informacja dla zdających egzamin radcowski w 2018 r.

Informacja dla zdających egzamin radcowski w 2018 r.:

 

Informuję, że egzamin radcowski w 2018 r. składa się z pięciu części pisemnych i odbywa się w ciągu czterech dni:

 

–        w dniu 20 marca 2018 r. od godz. 10.00 zdający rozwiązują zadanie z zakresu prawa karnego – czas na rozwiązanie zadania wynosi 360 minut,

–        w dniu 21 marca 2018 r. od godz. 10.00 zdający rozwiązują zadanie z zakresu prawa cywilnego – czas na rozwiązanie zadania wynosi 360 minut,

–        w dniu 22 marca 2018 r. od godz. 10.00 zdający rozwiązują zadanie z zakresu prawa gospodarczego- czas na rozwiązanie zadania wynosi 360 minut,

–        w dniu 23 marca 2018 r. od godz. 10.00 zdający rozwiązują zadanie z zakresu prawa administracyjnego i zadanie z zakresu zasad wykonywania zawodu lub zasad etyki – czas na rozwiązanie zadań wynosi 480 minut.

 

Czas trwania każdej części egzaminu zostanie wydłużony o połowę w przypadku zdającego będącego osobą niepełnosprawną, który wraz z wnioskiem o dopuszczenie do egzaminu złożył dokumenty wymienione w § 9 ust. 3a i 3b rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzenia egzaminu radcowskiego. Z kolei zgodnie z § 9 ust. 5 tego rozporządzenia, zdająca karmiąca piersią ma prawo do dwóch półgodzinnych przerw w czasie trwania każdej części egzaminu radcowskiego. Zdająca karmiąca więcej niż jedno dziecko w czasie trwania każdego dnia egzaminu radcowskiego ma prawo do dwóch przerw, po 45 minut każda. Przerwy na karmienie na wniosek zdającej mogą być udzielane łącznie. Przerwy te nie podlegają wliczeniu do czasu trwania danego egzaminu radcowskiego.

 

Przypominam, że zgodnie z treścią art. 41 § 1 k.p.a., w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej (Komisję egzaminacyjną) o każdej zmianie swojego adresu, natomiast stosownie do treści § 2 ww. przepisu, w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

 

Miejsce przeprowadzenia egzaminu zostało wyznaczone w salach mieszczących się na Stadionie Energa w Gdańsku przy ulicy Pokoleń Lechii Gdańsk 1. Wejście na obiekt stadionu prowadzące na sale egzaminacyjne znajduje się od strony parkingu numer P 1 i oznaczone jest napisem „Sekretariat”. Parking dla zdających będzie bezpłatny. Przed salą dostępna będzie szatnia dla zdających.

 

Zdający zakwalifikowani do Komisji zarówno podstawowej (bez numeru), jak i nr 2 będą pisać egzamin w sali „Atom Club” mieszczącej się na pierwszym piętrze.

 

         Zdający powinni przybyć w każdy dzień egzaminu na miejsce jego przeprowadzenia o godzinie 9.00. Od tej godziny rozpocznie się rejestracja zdających.

Nieobecność zdającego podczas egzaminu radcowskiego oraz stawienie się na egzamin po jego rozpoczęciu, bez względu na przyczynę, uważa się za odstąpienie od udziału w egzaminie (art. 364 ust. 13 w zw. z art. 338 ust. 2 ustawy o radcach prawnych).

Każdorazowo – przed rozpoczęciem każdej części egzaminu radcowskiego, przed wejściem na salę, zdający okazują dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (§ 7 ust. 2 rozporządzenia).

Podczas egzaminu radcowskiego zdający nie może posiadać urządzeń służących do przekazu lub odbioru informacji. Nie jest dozwolone posiadanie np. telefonu komórkowego, tabletu, i-poda, itp. (art. 364 ust. 11 ustawy o radcach prawnych).

Komisja nie zapewnia przechowania tych przedmiotów. W przypadku wniesienia na salę egzaminacyjną tego typu urządzeń, obowiązek ich zdeponowania na czas trwania egzaminu poza miejscem jego zdawania obciąża zdającego, który ponosi ryzyko ich utraty lub uszkodzenia.

Podczas rozwiązywania zadań zdający może korzystać (art. 364 ust. 12 ustawy o radcach prawnych) z tekstów:

  • aktów prawnych,
  • komentarzy,
  • orzecznictwa,

Niedopuszczalne jest posiadanie własnych materiałów, np.: notatek, opracowań, wzorów pism procesowych, jak też monografii, podręczników czy kserokopii pism procesowych lub innych dokumentów pochodzących z akt konkretnych spraw sądowych. Złamanie tego zakazu skutkować będzie wykluczeniem z egzaminu.

Zdający może być wykluczony z egzaminu przez przewodniczącego komisji egzaminacyjnej, jeśli w trakcie egzaminu korzysta z pomocy innej osoby, posługuje się niedozwolonymi urządzeniami lub materiałami, pomaga innym zdającym lub w inny sposób zakłóca przebieg egzaminu radcowskiego (art. 364 ust. 13 w zw. z art. 338 ust. 4 ustawy o radcach prawnych oraz § 14 rozporządzenia).

W trakcie egzaminu zdający może opuścić salę jedynie w wyjątkowej sytuacji, po uzyskaniu zgody przewodniczącego komisji lub jego zastępcy, pod nadzorem wyznaczonego przez nich członka komisji.

Przed opuszczeniem sali zdający przekazuje zadanie przewodniczącemu komisji egzaminacyjnej lub jego zastępcy.

Zabronione jest wynoszenie przez zdających zadań wraz z pracą zawierającą rozwiązanie zadania poza salę egzaminacyjną (§ 13 ust. 2 rozporządzenia).

Zdający sporządzający pracę z użyciem sprzętu komputerowego, winien pod nadzorem członka komisji w oknie dialogowym programu zaznaczyć  „OPUSZCZENIE SALI”, a po powrocie – odznaczyć w oknie dialogowym „POWRÓT NA SALĘ”, po czym przystąpić do dalszego rozwiązywania zadania. Naciśnięcie przycisku „OPUSZCZENIE SALI” blokuje możliwość edycji tekstu i wyłącza podgląd dokumentu na monitorze komputera.

Wyłączenie podglądu pracy na monitorze komputera w przypadku opuszczenia przez zdającego sali /zasłonięcie ekranu, w przypadku odejścia od stolika np. w celu skorzystania z lexa/ uniemożliwi innym zdającym, w szczególności siedzącym bezpośrednio za opuszczonym stanowiskiem, wgląd w pracę tego zdającego, co ma szczególne znaczenie w kontekście zasady samodzielności prac.

Zdający egzamin przy użyciu sprzętu komputerowego, może w każdej chwili zrezygnować z tej formy zdawania i przejść na pisanie odręczne – gdy mimo pomocy osób wsparcia technicznego nie uda się przywrócić prawidłowego działania aplikacji lub gdy taką wolę – bez względu na przyczynę – wyrazi zdający. Decyzję o przejściu na pisanie ręczne zdający obowiązany jest bezwzględnie zgłosić przewodniczącemu komisji.

W pewnych sytuacjach okno aplikacji w trakcie trwania egzaminu może zostać podświetlone na czerwono. Taka sytuacja jest dla zdającego i członków komisji sygnałem o niepożądanym zachowaniu użytkownika Aplikacji (np. wyjęciu pendriva, próbie korzystania z zewnętrznych danych lub próbie uzyskania połączenia z urządzeniami zewnętrznymi) lub niewłaściwym działaniu komputera (np. przejścia systemu komputerowego zdającego w stan uśpienia lub włączenia się funkcji wygaszacza ekranu). Taka sytuacja zobowiązuje zdającego do niezwłocznego zgłoszenia „czerwonego ekranu” komisji egzaminacyjnej.

Wszelkie działania zostają automatycznie zapisane w logach Aplikacji, które są dołączone do pracy egzaminacyjnej, co umożliwi monitorowanie wszelkich operacji dokonywanych przy użyciu komputera.

Zdający zobowiązany jest zgłosić komisji wszelkie problemy związane z uruchomieniem Aplikacji lub zakłóceniem jej funkcjonowania w trakcie egzaminu.

Jeżeli zdający będzie ignorował cyklicznie pojawiający się „czerwony ekran”, wszystkie funkcje Aplikacji zostaną zablokowane, a jedynym sposobem na zamknięcie Aplikacji będzie twardy restart komputera. Będzie to sygnalizowane komunikatem: „Wykryto zdarzenia, które są niedozwolone podczas zdawania egzaminu. W celu weryfikacji proszę o kontakt z członkiem komisji egzaminacyjnej”.

Do prawidłowego działania Aplikacjikonieczne jest właściwe przygotowanie sprzętu o określonych wymogach technicznych, przy czym obowiązek ten spoczywa na zdających, którzy zadeklarowali taką formę rozwiązywania zadań.

 

Informuję o:

  • zakazie wyjmowania przez zdających nośnika (pendrive’a) w trakcie pisania pracy,
  • tym, że wyjęcie pendrive’a z portu USB może nastąpić dopiero po zamknięciu Aplikacji,
  • zakazie używania przez zdających w trakcie egzaminu jakiegokolwiek innego programu, niż zawarta na nośniku Aplikacja do zdawania egzaminów prawniczych.

 

Bezwzględnie konieczne jest uruchomienie aplikacji wyłącznie z otrzymanego nośnika. Podczas poprzednich egzaminów zdarzały się bowiem przypadki uruchomienia aplikacji w wersji demonstracyjnej, co uniemożliwiło wydrukowanie pracy egzaminacyjnej. Sporządzenie pracy egzaminacyjnej z użyciem wersji demonstracyjnej jest równoznaczne z całkowitą utratą pracy bez możliwości jej odzyskania z uwagi na brak funkcji zapisu.

 

Jednocześnie przypominam, że tylko właściwie przygotowany i spełniający wymogi techniczne sprzęt komputerowy zapewni działanie Aplikacji do zdawania egzaminu. Przygotowanie sprzętu komputerowego – zgodnie z parametrami, które zostały podane na stronie www.ms.gov.pl – jest obowiązkiem osób, które zadeklarowały taką formę rozwiązywania zadań. Proszę w związku z powyższym zapoznać się z wszystkimi informacjami na temat działania Aplikacji oraz jej wersją demonstracyjną, które zostały ogłoszone na podanej wyżej stronie www.

Zdający uruchamiają aplikację poprzez dwukrotne kliknięcie na ikonę „start.exe” Po uruchomieniu aplikacji, w oknie „Podaj kod”, zdający powinni wpisać kod z koperty  i zatwierdzić operację. Numer kodu będzie automatycznie wpisywany na każdej stronie pracy.

Nie jest dopuszczalne w żadnym miejscu zadania i pracy zawierającej rozwiązanie zadania wpisanie imienia i nazwiska zdającego. Praca zawierająca rozwiązanie zadania pisemnego bez prawidłowo zamieszczonego oznaczenia kodowego nie podlega ocenie komisji egzaminacyjnej, co skutkuje otrzymaniem przez zdającego negatywnego wyniku egzaminu (§ 11 ust. 3 rozporządzenia).

Kopie pracy są jednocześnie zapisywane na pendrivie i twardym dysku komputera automatycznie co 1 minutę, minimalizując ryzyko utraty danych. Zdający ma możliwość uzyskiwania częstszych zapisów pracy poprzez odznaczanie funkcji „Zapisz” na pasku zadań w oknie dialogowym.

 

Po zakończeniu pracy przed wyznaczonym czasemzdający sygnalizuje zakończenie rozwiązywania zadania przez podniesienie ręki. Po podejściu do jego stołu przez członka komisji, zdający winien odznaczyć w oknie dialogowym „Koniec” i potwierdzić tą operację na wyświetlonym komunikacie. Praca zostanie wówczas automatycznie zapisana w formacie PDF.

 

Zamknięcie Aplikacji przebiega w następujący sposób:

  • zdający klika przycisk zakończenia egzaminu „KONIEC”,
  • zdający potwierdza tę operację poprzez naciśnięcie klawisza „TAK” w odpowiedzi na wyświetlone pytanie: „Czy jesteś pewien zakończenia egzaminu” – praca zostanie wówczas automatycznie zapisana w formacie PDF,
  • automatycznie pojawia się okno z informacją: „Wygenerowano końcowe dokumenty w lokalizacjach: <lokalizacje plików>”, po naciśnięciu przycisku „OK”, dojdzie do zamknięcia Aplikacji. Po jej zamknięciu, na ekranie pojawi się pulpit użytkownika.

Następnie zdający wyjmuje nośnik z komputera i udaje się do wskazanego przez przewodniczącego stanowiska komputerowego, gdzie pod nadzorem członka komisji drukuje swoją pracę.

 

Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej                Przewodniczący  Komisji egzaminacyjnej nr 2

z siedzibą w Gdańsku                                          z siedzibą w Gdańsku

Leszek Jantowski                                                          Krzysztof Solecki

Poprzednia wiadomość
Następna wiadomość
Content