Wiadomości

24 maja 2019

Apel Dziekana z prośbą o ponowne wypełnienie ankiety

W związku z pomyłką informatyczną, ponownie przesyłamy apel dziekana Jerzego Moska, z prośbą o wypełnienie ankiety, do której link załączamy na końcu tekstu.

 

Koleżanki i Koledzy,

Jak Was informowałem, przede wszystkim publikacjami zamieszczanymi na stronie internetowej naszej Okręgowej Izby, ale również podczas osobistych spotkań i rozmów, od dłuższego czasu toczy się w naszym środowisku dyskusja, na temat potrzeby zmian w organizacji i funkcjonowaniu samorządu radcowskiego.

Wyrazem zaniepokojenia stanem samorządu, stylem i metodami zarządzania jego sprawami i problemami, zawłaszczaniem decyzyjności przez przedstawicieli kilku izb, przy ignorowaniu pozostałej części środowiska radcowskiego, była inicjatywa zwołania nadzwyczajnego zjazdu, który miał w założeniu stanowić forum do przeprowadzenia szerokiej debaty o problemach samorządu i sposobach ich rozwiązania. Rada naszej Izby była jednym z inicjatorów zwołania Nadzwyczajnego Zjazdu.

Zjazd ten, jak wiecie,  nie odbył się, przy czym metody zastosowane do niedopuszczenia do debaty na zjeździe muszą być ocenione negatywne, zarówno pod względem prawnym jak i etycznym.

 

Obserwując z niepokojem narastanie konfliktu w samorządzie, ignorowanie stanowisk przedstawicieli części środowiska radcowskiego, wynaturzanie demokracji, brak rzeczowej dyskusji, porzucenie koncyliacji, co grozić może zaprzepaszczeniem dorobku naszego samorządu, Rada naszej Izby stoi nieodmiennie na stanowisku, że nie należy ustawać w wysiłkach mających na celu doprowadzenie do zmiany tego stanu rzeczy.

 

O sytuacji w samorządzie była mowa na Zgromadzeniu Okręgowym odbywającym się w dniu 3 kwietnia 2019 roku, które uznając za niezbędne wprowadzenie zmian przepisów prawa samorządowego, polegających na:

  • określeniu maksymalnej liczby delegatów na Krajowy Zjazd Radców Prawnych,
  • ograniczeniu liczby członków Krajowej Rady Radców Prawnych i jej Prezydium oraz określeniu maksymalnej liczby członków KRRP z danej Izby,
  • ograniczeniu dopuszczalności łączenia funkcji dziekana, wicedziekana, sekretarza i skarbnika rady OIRP z funkcją prezesa, wiceprezesa, sekretarza i skarbnika KRRP,

zaleciło Radzie przeprowadzenie szerokiej dyskusji środowiskowej celem zebrania, a następnie przekazania Krajowej radzie Radców Prawnych opinii i ocen co do stanu naszego samorządu, sposobu jego funkcjonowania oraz kierunków zmian.

Wykonując to zalecenie proszę Was o nadsyłanie swoich opinii, ocen i wniosków, a ponadto wypełnienie i odesłanie załączonej ankiety.

Ankieta zawiera 6 pytań dotyczących problemów z zakresu prawa samorządowego, które miały być przedmiotem debaty na Nadzwyczajnym Krajowym Zjeździe, zwołanym na dzień 10 listopada 2018 roku.

Bardzo Was proszę o jak najszybsze nadsyłanie opinii i wypełnionych ankiet tak, abym mógł przedstawić Wasze stanowisko jeszcze w tym miesiącu.

 

ankieta

Poprzednia wiadomość
Następna wiadomość
Content