Szanowne Koleżanki i Koledzy

Informacja

w sprawie szkoleń zawodowych radców prawnych

 

 

PLAN SZKOLEŃ

ORGANIZOWANYCH PRZEZ OIRP W GDAŃSKU

od 25.08.2015r. do 31.12.2015r.

 

 

 

1.      Szkolenia jednodniowe

Lp.

Tematyka

Wykładowca

Termin

1.

Sądowa kontrola rozstrzygnięć z zakresu zamówień publicznych- zakres kognicji sądów.

SSO R.Terlecki

25.08.2015r.

2.

Udział radcy prawnego jako obrońcy podejrzanego lub oskarżonego w postępowaniu karnym a kwestia stosowania środków zapobiegawczych ze szczególnym uwzględnieniem tymczasowego aresztowania.

SSA W.Andruszkiewicz

22.09.2015r.

3.

Przeciwdziałanie dyskryminacji i molestowaniu seksualnemu w prawie pracy.

r.pr.K.Kędziora

29.09.2015r.

4.

Historia zawodu radcy prawnego i zasady etyki radcy prawnego.

r.pr.M.Kumiński

13.10.2015r.

5.

Konsensualne formy zakończenia postępowania karnego, warunkowe i bezwarunkowe umorzenie postępowania.

SSA W.Andruszkiewicz

20.10.2015r.

6.

Czynności bezskuteczne w stosunku do masy upadłości.

r.pr.J.Dębiński

27.10.2015r.

7.

Problematyka gromadzenia i utrwalania dowodów w nowym modelu postępowania przygotowawczego.

SSA W.Andruszkiewicz

17.11.2015r.

8.

Skarga do sądu administracyjnego na bezczynność organu lub przewlekłość postępowania administracyjnego, skarga na przewlekłość postępowania przed WSA oraz skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia sądu administracyjnego, ustawa o dostępie do informacji publicznej w orzecznictwie.

SWSA T.Dziełakowska

24.11.2015r.

9.

Apelacja w procesie karnym wg nowych uregulowań. Dopuszczalność inicjatywy dowodowej stron i przeprowadzanie dowodów przez sąd odwoławczy oraz zakres ustaleń faktycznych dokonywanych na tym etapie postępowania.

SSA W.Andruszkiewicz

08.12.2015r.

10.

Dochodzenie roszczeń od małżonków pozostających w umownych ustrojach majątkowych

SSA M.Machnij

15.12.2015r.

Zgodnie z postanowieniami uchwały Krajowej Rady Radców Prawnych nr 74/VIII/2011 z dnia 9 grudnia 2011 r. zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad wypełniania przez radcę prawnego obowiązku brania udziału w szkoleniach zawodowych, w Cyklu Szkoleń Zawodowych rozpoczętego z dniem 1 stycznia 2012 r. każdy radca prawny czynnie wykonujący zawód obowiązany jest uzyskać 40 punktów szkoleniowych.

Radca prawny, który w trakcie pierwszego Cyklu Szkoleń Zawodowych rozpoczętego nie uzyskał liczby punktów szkoleniowych, obowiązany jest uzyskać brakującą liczbę punktów do dnia 30 czerwca 2012 r.

Istnieje możliwość zdobycia punktów szkoleniowych w Akademii KIRP; http://akademia.kirp.pl/user/login

Uchwały KRRP:
Uchwała Krajowej Rady Radców Prawnych Nr 30/B/VII/2008 KRRP z dnia 06.06.2008 r. w sprawie określenia zasad wypełniania przez radcę prawnego obowiązku brania udziału w szkoleniach zawodowych

Uchwała Krajowej Rady Radców Prawnych nr Nr 46 VIII 2011 KRRP z dnia 21.05.2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad wypełniania przez radcę prawnego obowiązku brania udziału w szkoleniach zawodowych

Uchwała Krajowej Rady Radców Prawnych nr 74/VIII/2011 z dnia 9 grudnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad wypełniania przez radcę prawnego obowiązku brania udziału w szkoleniach zawodowych