Praca

27 października 2016

Zapytanie ofertowe na zakup usługi poradnictwa prawnego

ZPS.DAK.321.6/2016                                                                                            Gdynia, dnia 27.10.2016 r.

zps-dak-321-6-2016

Zapytanie ofertowe

na zakup usługi poradnictwa prawnego dla klientów Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie oraz Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy Zespole Placówek Specjalistycznych im. K. Lisieckiego „Dziadka” w Gdyni

 

 1. Nazwa i adres zamawiającego:

Zespół Placówek Specjalistycznych im. K. Lisieckiego „Dziadka”

 1. Wejherowska 65, 81-049 Gdynia

tel. (58) 664 33 66, wew. 28

e-mail: osrodki@zpsgdynia.pl

 

 1. Przedmiot zamówienia:
 2. Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie 96 godzin usługi poradnictwa prawnego dla klientów Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie oraz Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy Zespole Placówek Specjalistycznych im. K. Lisieckiego „Dziadka” w Gdyni w okresie od 02.01.2017 r. do 31.12.2017 r..
 3. Za godzinę zrealizowanej usługi Zamawiający rozumie odbycie przynajmniej jednej konsultacji z jednym klientem.
 4. Poradnictwo prawne będzie się odbywać w siedzibie SOW i OIK przy ul. Biskupa Dominika 25 w Gdyni, średnio raz w tygodniu, w stałych, ustalonych z Zamawiającym godzinach, w przedziale pomiędzy godz. 16:00 a 21:00.
 5. Wykonawca obowiązany będzie do prowadzenia ewidencji godzin według wzoru wskazanego przez Zamawiającego.
 6. Wskazana w pkt 1 wartość stanowi wyłącznie orientacyjną, przewidywaną liczbę godzin świadczenia usługi w 2017 r. W przypadku zlecenia niepełnej liczby godzin Wykonawcy będzie przysługiwać tylko wynagrodzenie wynikające ze zrealizowanych usług i nie będzie on zgłaszać roszczeń co do realizacji pozostałej części. Minimalny wymiar godzin świadczonych usług w pełnym okresie realizacji przedmiotu zamówienia wynosi 70 godzin.
 7. W zależności od bieżących możliwości finansowych Zamawiającego oraz zapotrzebowania klientów OIK i SOW na poradnictwo prawne, Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w wymiarze nie przekraczającym 50% wartości określonej w pkt 1.

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:
 2. Udzielanie poradnictwa prawnego osobom doświadczającym przemocy w rodzinie oraz potrzebującym pomocy prawnej w związku z zaistnieniem nagłej, trudnej sytuacji życiowej.
 3. Pod terminem poradnictwo prawne Zamawiający rozumie: skonkretyzowaną informację, mającą zastosowanie w konkretnej sprawie, opartą na danych i materiałach przekazanych przez klienta, udzieloną przez osobę posiadającą wyższe wykształcenie prawnicze; porada prawna może polegać
  na sporządzeniu projektu pisma prawnego, w tym procesowego oraz na wspieraniu klienta w jego postępowaniu przed organem administracji lub sądem.
 4. Realizowanie zamówienia w sposób zapewniający ochronę poufności i bezpieczeństwa danych osobowych klientów.
 5. Poddanie się bieżącemu nadzorowi nad realizacją zamówienia, bez wcześniejszego uzgadniania terminu, przez upoważnionego do tego pracownika Zamawiającego;
 6. Sporządzanie comiesięcznych sprawozdań z realizacji usługi według wzoru wskazanego przez Zamawiającego;

 

 

 1. Termin realizacji zamówienia: od 02.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
 2. Wymagania kwalifikacyjne personelu zatrudnionego przy bieżącej realizacji zamówienia:

 

Osoba prowadząca w imieniu wykonawcy usługę poradnictwa prawnego obowiązana jest posiadać
co najmniej:

 1. Ukończone studia wyższe na kierunku prawo lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej
 2. Co najmniej 3-letnie udokumentowane doświadczenie w udzielaniu poradnictwa prawnego.

 

 1. Zawartość oferty:
 2. Zamawiający wymaga, aby oferta oraz załączniki do niej zostały sporządzone wyłącznie na formularzu oferty stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania.
 3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
 4. Kompletna oferta powinna zawierać:
 5. Cenę brutto za godzinę świadczenia usługi,
 6. CV osoby, która w imieniu wykonawcy prowadzić będzie poradnictwo prawne,
 7. Dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych na kierunku prawo lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej,
 8. Dokumenty potwierdzające doświadczenie w udzielaniu poradnictwa prawnego (świadectwa pracy, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy wolontariackie);
 9. W przypadku, gdy Wykonawca prowadzi działalność gospodarczą: zaświadczenie / wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji
  o Działalności Gospodarczej lub innego rejestru określającego status prawny wykonawcy
  oraz osoby uprawnione do jego reprezentacji,
 10. Oferty niespełniające powyższych wymogów lub nie zawierające wszystkich wymaganych powyżej dokumentów zostaną odrzucone bez wzywania wykonawcy do ich uzupełnienia.

 

 1. Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej:
 2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryterium:
 3. cena brutto za godzinę świadczenia usługi – 100 %,
 4. Zamawiający przyzna zamówienie wykonawcy, którego oferta spełnia wymagania określone
  w niniejszy zapytaniu ofertowym oraz została uznana za najkorzystniejszą według kryterium ceny

 

 1. Termin, miejsce i forma składania ofert:
 1. Oferty należy dostarczyć w formie papierowej w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Zakup usługi poradnictwa prawnego dla klientów Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie oraz Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy Zespole Placówek Specjalistycznych” do siedziby zamawiającego (sekretariat ZPS, ul. Wejherowska 65, 81-049 Gdynia) lub przesłać w formie elektronicznej na adres e-mail: osrodki@zpsgdynia.pl w terminie do dnia 15.11.2016 r. do godziny 12:00.
 2. W przypadku składania ofert drogą elektroniczną konieczny jest podpis oferenta pod formularzem oferty (w tym przypadku należy przesłać skan lub fotokopię oferty);
 3. Do oferty należy dołączyć skany lub fotokopie dokumentów, o których mowa w części 8 pkt. 3 ppkt c) i d) niniejszego zapytania ofertowego.
 4. Wykonawca na żądanie i w terminie wskazanym przez Zamawiającego obowiązany jest dostarczyć
  do wglądu oryginały dokumentów, o których mowa w części 8 pkt. 3 ppkt c) i d) niniejszego zapytania ofertowego.

 

 1. Miejsce i termin otwarcia ofert:
 1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego (ul. Wejherowska 65, 81-049 Gdynia) w dniu 16.11.2016 r. o godzinie 8:30.
 2. Wykonawcy zostaną zawiadomieni o wynikach postępowania do dnia 18.11.2016 r. w formie elektronicznej na podane w ofercie adresy e-mail.

 

 1. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest Dorota Kiciak – Zastępca dyrektora ds. interwencji całodobowej i wsparcia specjalistycznego, tel. 58 664 33 66 wew. 28

 

 1. Warunki dodatkowe
  1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia niniejszego postępowania
   bez podania przyczyny w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych zamawiającemu w dniu sporządzania niniejszego zapytania ofertowego;
  2. Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni
   to przed upływem terminu składania ofert;
  3. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału
   w postępowaniu;
  4. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodności przedstawionych przez wykonawców dokumentów, wykazów, danych i informacji;
  5. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców, którzy złożą ofertę niezgodną z prawdą (poświadczą nieprawdziwe informacje);
  6. Ofertę wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą;
  7. Oferty złożone po terminie lub nieodpowiadające wymogom formalnym zostaną odrzucone;
  8. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 §1 k.c.
  9. Wykonawcy uczestniczą w niniejszym postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt,
   nie przysługują im żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez zamawiającego od postępowania ofertowego.
  10. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
  11. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

 1. Załączniki do niniejszego zapytania:

Załącznik – formularz_ofertowy

Poprzednia oferta
Następna oferta
Content