Praca

2 czerwca 2016

Straż Miejska w Gdańsku ogłasza nabór na stanowisko radcy prawnego

OGŁOSZENIE

 

STRAŻ MIEJSKA W GDAŃSKU

 1. Elbląska 54/60

80-724 Gdańsk

                         ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

        radcy prawnego

              w wymiarze 1 etatu

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w maju 2016 r. w rozumieniu przepisów
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6%.

 

Wymagania formalne na powyższe stanowisko:

 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wykształcenie wyższe – prawnicze,
 • uprawnienia radcy prawnego – wpis na listę radców.

Dodatkowym atutem będzie:

 • ukończenie służby przygotowawczej pracownika samorządowego potwierdzone zaświadczeniem,
 • praca w jednostkach administracji państwowej lub samorządowej,
 • doświadczenie zawodowe w służbach mundurowych,
 • znajomości pakietu MS Office,
 • umiejętność dobrej organizacji pracy, współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi,
 • umiejętność rozwiązywania problemów,
 • umiejętność podejmowania decyzji w sytuacjach kryzysowych,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • odpowiedzialność,
 • samodzielność w działaniu,
 • bezstronność,
 • dyspozycyjność.

 Ogólny zakres obowiązków na zajmowanym stanowisku:

 • obsługa prawna Straży,
 • opiniowanie wewnętrznych aktów prawnych oraz innych zagadnień dotyczących zobowiązań cywilno – prawnych,
 • opiniowanie projektów umów, porozumień, uzgodnień i innych oświadczeń woli zawieranych przez Komendanta lub osoby przez niego upoważnione w zakresie zobowiązań cywilno– prawnych,
 • zapewnienie skutecznej ochrony prawnej, m.in. poprzez reprezentowanie Straży
  w postępowaniu sądowym, administracyjnym i przed innymi organami orzekającymi oraz opracowywanie pism procesowych,
 • reprezentowanie Straży przed organami władzy i administracji państwowej, samorządowej oraz innymi podmiotami w zakresie zobowiązań cywilno – prawnych,
 • udzielanie porad i wyjaśnień pracownikom straży oraz wydawanie opinii dotyczących stosowania prawa.

 

Warunki pracy:

 • teren miasta Gdańska, również w obiektach nieprzystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • 1 etat,
 • pierwsza umowa o pracę na czas określony do 6 miesięcy,
 • wynagrodzenie zasadnicze przy pełnym etacie od 3331 zł do 3700 zł (brutto),
 • premia regulaminowa,
 • dodatek za staż pracy,
 • dodatek funkcyjny,
 • planowane zatrudnienie od 11.07.2016 r.

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • list motywacyjny,
 • wypełniony kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie (do pobrania na stronie internetowej: strazmiejska.gda.pl lub BIP Straży Miejskiej w Gdańsku),
 • oświadczenie o niekaralności oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celu realizacji procesu rekrutacji (do pobrania na stronie internetowej: www.strazmiejska.gda.pl lub BIP Straży Miejskiej w Gdańsku),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz dokument potwierdzający wpisanie na listę radców prawnych,
 • kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje, staż pracy (świadectwa pracy).

 

(Uwaga: CV, list motywacyjny, wypełniony kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie i oświadczenie o niekaralności oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – należy podpisać własnoręcznie). 

 

Termin składania dokumentów:

Oferty zawierające komplet wymaganych dokumentów w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Oferta pracy na stanowisko radcy prawnego” prosimy składać w Kancelarii Straży Miejskiej
w Gdańsku przy ul. Elbląskiej 54/60 do dnia 29.06.2016 r. do godziny 15.30, (liczy się data wpływu oferty do Kancelarii Straży Miejskiej w Gdańsku).

Informacje:

 • aplikacje niekompletne, własnoręcznie nie podpisane lub które wpłyną do Straży Miejskiej po terminie nie będą rozpatrywane,
  • kontaktujemy się tylko z wybranymi osobami, wyłonionymi przez komisję rekrutacyjną na podstawie analizy dokumentów aplikacyjnych.

 

 

 

Gdańsk, dnia 01.06.2016 r.                                                      Komendant

Straży Miejskiej

   w Gdańsku

Poprzednia oferta
Następna oferta
Content