Oświadczenie administratora danych osobowych

Szanowni Państwo,

uprzejmie prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją dotyczącą przetwarzania Państwa danych osobowych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Gdańsku.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (DZ. Urz. UE L 119 z 04. 05. 2016), zwanego dalej „Rozporządzeniem”, Okręgowa Izba Radców Prawnych w Gdańsku przedkłada niniejszą informację:

1. Administrator danych osobowych.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Okręgowa Izba Radców Prawnych w Gdańsku siedzibą przy ul. Nowe Ogrody 35 , zwana dalej „Administratorem” lub „OIRP”.

2. Kontakt z Administratorem.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych oraz ułatwienia kontaktu w zakresie realizacji praw osób, których dane dotyczą kontakt z Administratorem danych osobowych jest możliwy za pomocą poczty elektronicznej na adres: odo@oirp.gda.pl bądź listownie pod adresem: Okręgowa Izba Radców Prawnych w Gdańsku, 80-803 Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 35.

3. Podstawa przetwarzania.

Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie:

 • art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 6 ust. 1 lit. e) Rozporządzenia, w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze polegających na realizacji ustawowych zadań wynikających z przepisów ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1870, z późn. zm.), uchwał organów samorządu zawodowego radców prawnych, aktów wykonawczych oraz innych obowiązujących przepisów prawa, w tym związanych ze sprawozdawczością finansową, oraz w celu wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym, w szczególności w zakresie:
  • prowadzenia listy radców prawnych,
  • udziału w postępowaniach dyscyplinarnych,
  • wydawania legitymacji radcowskich,
  • zapewnienia realizacji obowiązku szkoleniowego,
  • rozliczania składek członkowskich.

Podanie danych w powyższych celach jest obowiązkowe, a obowiązek ich podania wynika z przepisów prawa.

 • art 6 ust. 1 lit a) Rozporządzenia – na podstawie wyrażonej przez Panią / Pana zgody, w następujących przypadkach : w celu skorzystania ze świadczeń udzielanych przez Administratora w ramach pomocy finansowej lub socjalnej, uczestnictwa w organizowanych lub wspieranych przez OIRP lub samorząd zawodowy radców prawnych wydarzeniach, w tym integracyjnych , kulturalnych i sportowych.
  Podanie danych w powyższych celach jest dobrowolne, ale niezbędne do skorzystania z pomocy lub uczestnictwa w tych wydarzeniach.
 • art 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia tj. realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora – np. w celu dochodzenia roszczeń z tytułu zaległych składek członkowskich.

4. Kategorie danych osobowych.

Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe: imię i nazwisko, dane kontaktowe (adres, numer telefonu, adres poczty elektronicznej – o ile zostały nam udostępnione), numer PESEL, data i miejsce urodzenia oraz inne dane dotyczące przebiegu wykonywania zawodu radcy prawnego lub udziału w wydarzeniach organizowanych bądź wspieranych przez OIRP lub samorząd zawodowy radców prawnych.
Szczególna kategoria danych, np. dane o stanie zdrowia przetwarzane będą w związku z wnioskowaniem o pomoc socjalną oraz realizacją uprawnień wynikających z przyznanej pomocy.

5. Odbiorcy danych osobowych.

Odbiorcami Państwa danych osobowych są:

 • osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania obowiązków służbowych,
 • podmioty, którym Administrator zleca wykonywanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych,
 • OIRP może przekazać Państwa dane osobowe, w zakresie w jakim będzie to niezbędne dla realizacji Państwa zgłoszenia (np. przekazanie do organizatora, hotelu, przewoźnika, w celu zapewnienia Pani/Panu udziału w organizowanym wydarzeniu).
 • Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do innych jednostek samorządu zawodowego radców prawnych.

Dane te nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

6. Okres przechowywania danych.

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres:

 • w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest realizacja obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, przetwarzanie obejmuje okres wynikający z realizacji ustawowych zadań Administratora oraz innych obowiązujących przepisów prawa,
 • w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonywanie zadań realizowanych w interesie publicznym przetwarzanie obejmuje okres wynikający z trwania tego interesu,
 • w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest realizacja prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora, przetwarzanie obejmuje okres trwania tego interesu, o ile brak jest innej podstawy prawnej przetwarzania,
 • w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest udzielona przez Państwa zgoda, dane będą przetwarzane do czasu jej wycofania. Udzielona przez Państwa zgoda może być wycofana w każdym czasie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej wycofaniem.

7. Prawa osób, których dane dotyczą.

Posiadają Państwo prawo do:

 • żądania od Administratora dostępu do Państwa danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Obowiązek lub dobrowolność podania danych.

Podanie Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z przepisów ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych ( tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1870, z późn. zm. ) oraz innych obowiązujących aktów prawnych.

Jeżeli podstawą prawną przetwarzania jest zgoda, podanie Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Dane gromadzone na podstawie zgody, co do zasady przechowywane są przez okres wskazany w ramach informacji towarzyszącej takiej zgodzie lub do czasu wycofania zgody.

Państwa dane osobowe w postaci wizerunku zawartego na zdjęciach, filmach z imprezy kulturalnej – za Państwa zgodą – mogą zostać upublicznione nieograniczonemu kręgowi odbiorców poprzez publikację na stronie OIRP oraz profilu Komisji Kultury na Facebook. Państwa dane osobowe w postaci wizerunku będą przetwarzane do wycofania zgody. Wycofanie zgody spowoduje usunięcie Państwa danych.

9. Informacja o profilowaniu.

Państwa dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

10. Prawo do kontaktu z organem nadzorczym.

Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-964 Warszawa).

Content