Komunikaty

5 października 2015

Zakres informacji udzielanych telefonicznie przez pracowników sądów

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

Zgodnie z aktualnym brzmieniem § 89 ust. 1 Regulaminu urzędowania sądów powszechnych, który wszedł w życie Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 czerwca 2015r. ( Dz.U. 2015 poz. 925 ), od lipca 2015r. ograniczeniu uległ zakres informacji jawnych, jakie pracownicy sądów mają prawo udzielać pod numerami telefonów wskazanymi jako numery kontaktowe bez ustalania tożsamości osób telefonujących.

Od lipca 2015r. pracownicy sądów przez telefon udzielają wyłącznie informacji :

  1. tożsamych z udostępnianymi lub przeznaczonymi do udostępnienia na wokandzie sądowej ( osobie przedstawiającej się jako świadek, jeżeli skierowano do niej wezwanie do stawiennictwa, również informację o miejscu i terminie przesłuchania);
  2. o terminie i o tym czy sprawa została rozstrzygnięta.

Preferowaną przez ustawodawcę drogą do uzyskania przez osoby uprawnione (w tym pełnomocników) innych niż ww. informacji o sprawie, bez konieczności osobistego stawiennictwa w sądzie jest droga elektroniczna ( § 90 ).

W przypadku nie dysponowania bezpiecznym podpisem elektronicznym ( weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu ) ani profilem zaufanym ePUAP, możliwe jest uzyskanie takich informacji na zapytanie przesłane drogą mailową         z adresu poczty elektronicznej, który został uprzednio wskazany przez te osoby w piśmie procesowym lub osobiście przed sądem/urzędnikiem sądowym jako adres służący do otrzymywania informacji jawnych o toczących się sprawach.

W zapytaniu należy bezwzględnie podać swoje imię i nazwisko oraz sygnaturę akt sprawy. Sąd udziela odpowiedzi na takie zapytania również drogą elektroniczną, chyba że wymagane jest przesłanie odpisu pisma w formie papierowej.

Na pozostałe zapytania skierowane da sądu drogą elektroniczną (inne niż te, o których mowa w § 90) :

  1. podpisane za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego albo poprzez profil zaufany ePUAP, odpowiedź zostanie udzielona drogą elektroniczną;
  2. innym rodzajem podpisu elektronicznego niż określony w pkt 1, odpowiedź zostanie udzielona zgodnie z przepisami telefonicznie, chyba że istnieje pewność co do tożsamości osoby zwracającej się z zapytaniem z określonego adresu poczty elektronicznej.

W związku z wprowadzonymi zmianami, najlepszym rozwiązaniem z punktu widzenia dostępności informacji dla pełnomocnika profesjonalnego będzie korzystanie bądź z Portalu dostępu bądź z konta internetowego, wskazanego w aktach sprawy.

Poprzedni komunikat
Następny komunikat
Content