Komunikaty

11 maja 2016

Środki komunikacji elektronicznej jako podstawowa forma doręczeń w postępowaniach podatkowych

W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku ustawy z 10 września 2015 roku o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U z 2015 r. poz. 1649) informujemy, że zmianie uległ sposób doręczania pism przez organ podatkowy oraz forma udzielania pełnomocnictw do reprezentowania stron przed organami administracji podatkowej. Wskazaną ustawą dodano również do ustawy z 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) rozdział 3A regulujący działanie w postępowaniu podatkowym przez pełnomocnika. Jako zasadę wprowadzono doręczanie profesjonalnym pełnomocnikom korespondencji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, a także umożliwiono przesyłanie korespondencji organom podatkowym drogą elektroniczną. Powoduje to konieczność założenia przez radców prawnych występujących w postępowaniach podatkowych kont na portalu podatkowym (www.portalpodatkowy.mf.gov.pl).

 

Wobec powyższego prosimy o zapoznanie się z informacją udzieloną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Gdańsku, która stanowi załącznik do niniejszego komunikatu.

 

 

 

Poprzedni komunikat
Następny komunikat
Content