Komunikaty

28 lutego 2017

Informacja z posiedzenie Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku odbytego w dniu 7 lutego 2017 r.

Informacja

z posiedzenie Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych  w Gdańsku

odbytego w dniu 7 lutego 2017 r.

 

Porządkiem obrad posiedzenia Rady OIRP w Gdańsku w dniu 7 lutego 2017r. zostały objęte następujące sprawy:

 

 1. Skreślenie z listy radców prawnych OIRP w Gdańsku dwóch radców prawnych – na wniosek własny. Obie uchwały podjęto jednogłośnie.

 

 1. Skreślenie aplikanta z listy aplikantów radcowskich prowadzonej przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku, na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych.

Sprawę przeniesiono na następne posiedzenie ze względu na brak dowodu doręczenia zainteresowanemu powiadomienia o terminie posiedzenia Rady.

 

 1. Skreślenie aplikanta z listy aplikantów radcowskich prowadzonej przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku, na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych.

Aplikant w 2015 roku dwukrotnie nie zdał egzaminu z prawa gospodarczego. Jednogłośnie podjęto uchwałę w sprawie skreślenia aplikanta z listy aplikantów radcowskich OIRP w Gdańsku.

 

 1. Przeniesieniu wpisu radcy prawnego z listy radców prawnych prowadzonej przez Radę OIRP w Szczecinie na listę radców prawnych OIRP w Gdańsku. Uchwałę podjęto jednogłośnie.

 

 1. Usunięcie wpisu radcy prawnego z listy radców prawnych prowadzonej przez OIRP w Gdańsku – w związku z przeniesieniem wpisu do OIRP w Warszawie. Uchwałę podjęto jednogłośnie.

 

 1. Zawieszenie prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego – w związku z wykonywaniem zawodu adwokata. Uchwałę podjęto jednogłośnie.

 

 1. Kolega Wojciech Grochowiecki – Przewodniczący Komisji ds. Wpisów przedstawił stanowisko Komisji dotyczące dwóch wniosków o wpis na listę radców prawnych OIRP w Gdańsku.

 

W przypadku jednego z Wnioskodawców, zgodnie ze stanowiskiem Komisji uznano, że Kandydat nie daje  rękojmi prawidłowego wykonywania zawodu radcy prawnego i w związku z tym jednogłośnie podjęto uchwałę o odmowie wpisu.

 

W przypadku drugiego z Wnioskodawców (adwokata wpisanego na listę adwokatów prowadzoną przez ORA w Gdańsku)  uznano, że Kandydat spełnia warunki wymagane do wpisu i daje rękojmię należytego wykonywania zawodu radcy prawnego. Jednogłośnie podjęto uchwałę o wpisie Kandydata na listę radców prawnych prowadzoną przez OIRP w Gdańsku.

 

 1. Termin Zgromadzenia Delegatów.

 

W toku dyskusji ustalono, iż Zebranie Delegatów odbędzie się 20 marca 2017r. (poniedziałek) o godzinie 16.30, w Ośrodku Szkoleniowym OIRP w Gdańsku. Jednogłośnie podjęto uchwałę w sprawie zwołania Zgromadzenia Delegatów Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku i ustalenia porządku obrad Zgromadzenia. Ustalono również terminarz prac organizacyjnych związanych z przygotowaniem Zgromadzenia Delegatów.

 

 

 1. 9. Rozpatrzenie wniosku rady prawnego o umorzenie zaległych składek samorządowych.

Po przedstawieniu przez Skarbnika Kolegę Marka Rusieckiego sytuacji, w jakiej znajduje się Wnioskujący, postanowiono umorzyć 2/3 zaległości składkowych a płatność pozostałej części należności rozłożyć 12 miesięcznych rat. Uchwałę podjęto jednogłośnie.

 

 

 1. Przeniesieniu wpisu aplikanta z listy aplikantów radcowskich prowadzonej przez Radę OIRP w Bydgoszczy na listę aplikantów radcowskich prowadzoną przez Radę OIRP w Gdańsku, oraz o wpisie aplikanta I rok aplikacji radcowskiej. Uchwałę podjęto jednogłośnie.

 

 

 1. Przeniesieniu wpisu aplikantki z listy aplikantów radcowskich prowadzonej przez Radę OIRP w Warszawie na listę aplikantów radcowskich prowadzoną przez Radę OIRP w Gdańsku, oraz o wpisie aplikantki na II rok aplikacji radcowskiej. Uchwałę podjęto jednogłośnie.

 

 1. 12. Skreślenie, na wniosek własny, dwojga aplikantów OIRP w Gdańsku. Obie uchwały podjęto jednogłośnie.

 

 1. Skreślenie aplikantki z listy aplikantów radcowskich prowadzonej przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku, na skutek przeniesienia wpisu na listę aplikantów radcowskich prowadzonej przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

 

 1. Skreślenie aplikanta z listy aplikantów radcowskich prowadzonej przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku, na skutek przeniesienia wpisu na listę aplikantów radcowskich prowadzonej przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

 

 1. Skreślenie z listy aplikantów radcowskich (na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 4 ustawy o radcach prawnych) 43 osób, które ukończyły aplikację 31 grudnia 2015 roku. Po zapoznaniu się z przedłożonymi dokumentami podjęto, w odrębnych, kolejnych głosowaniach uchwały o skreśleniu ww. osób z listy aplikantów radcowskich.

Wszystkie uchwały podjęte zostały jednogłośnie.

 

 1. Rozpatrzenie wniosków 295 aplikantów radcowskich o rozłożenie na raty opłaty rocznej za aplikację radcowską za rok 2017. Po zapoznaniu się z ww. wnioskami aplikantów podjęto 295 uchwał o rozłożeniu opłaty rocznej na raty – zgodnie ze złożonymi wnioskami.

Wszystkie uchwały podjęte zostały jednogłośnie.

 

 1. Rozpatrzenie wniosku aplikanta o zwolnienie z całości opłaty za aplikację radcowską odbywającą się w roku szkoleniowym 2017 lub z jej części z uwagi na trudną sytuację rodzinna i finansową.

Sytuację materialną i osobistą aplikanta przedstawił Kolega Marek Rusiecki. Po dyskusji postanowiono odroczyć aplikantowi termin płatności za aplikację radcowską do dnia 31.12.2017 r.

Uchwałę o odroczeniu terminu opłaty podjęto przy 16 głosach za, przeciwnych 0, wstrzymujących się 3.

 

 1. Uzupełnienie wykazu osób prowadzących zajęcia na III roku aplikacji radcowskiej o wykładowcę prowadzącego ćwiczenia z przedmiotu „Marketing usług prawniczych i komunikacja z klientem”.

Uchwałę o powyższym uzupełnieniu wykazu osób prowadzących zajęcia na III roku aplikacji radcowskiej podjęto przy 18 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się.

 

 1. Wyznaczenie patronów dla aplikantów I roku aplikacji radcowskiej.

Po zapoznaniu się z przedłożonymi dokumentami jednogłośnie podjęto uchwałę w sprawie wyznaczenia patronów dla aplikantów I roku rozpoczynających aplikację radcowską w styczniu 2017 roku według listy przedłożonej Radzie na posiedzeniu. Lista ta stanowi załącznik do protokołu z posiedzenia Rady.

 

 1. Informacja w sprawie planu szkoleń radców prawnych w I półroczu 2017 roku. Kierownik szkolenia radców prawnych Wanda Wojtiekun przedstawiła informację na temat planu szkolenia radców prawnych w pierwszym półroczu 2017 roku. Rada przyjęła zaproponowany plan szkoleń do aprobującej wiadomości.

 

 1. Sprawa doskonalenia zawodowego radcy prawnego.

Wanda Wojtiekun przedstawiła treść pisma radca prawnego, który podnosi, że w niedługim czasie przechodzi na emeryturę i w związku z tym nie obejmuje go obowiązek szkolenia zawodowego. Stwierdzono, że okoliczności podnoszone w piśmie radcy prawnego nie stanowią przesłanki do zwolnienia Go z obowiązku uczestniczenia w szkoleniach.

 

Rada upoważniła Koleżankę Wandę Wojtiekun do udzielenia odpowiedzi radcy prawnemu.

 

 1. Sprawy informacyjne od rzecznika dyscyplinarnego w sprawach:

 

 1. o wszczęciu dochodzenia: R-84/16, R-86/16, R-87/16, R-85/16, R-89/16, R-78/15,
 2. odmowa wszczęcia dochodzenia: R-71/16, R-75/16, R-dot. r.pr. Przemysława Urbańskiego,
 3. umorzenie dochodzenia: R-70/10, R-59/16.

 

 1. Dofinansowanie corocznego Balu Aplikanta.

 

Po zapoznaniu się z wnioskiem aplikantów o dofinansowanie Balu Aplikanta Radcowskiego jednogłośnie podjęto uchwałę o przyznaniu dofinansowania tego, tradycyjnego już, spotkania naszych aplikantów.

 

 1. Sprawy bieżące.

 

 1. Członkowie Rady, po omówieniu proponowanych przez Rząd zmian w sądownictwie, w tym dotyczących kompetencji Krajowej Rady Sądownictwa, uznali, że naruszają one zagwarantowane w Konstytucji uprawnienia KRS. Proponowane zmiany podważają samodzielność KRS oraz poddają jego działanie nadmiernej ingerencji polityków. Koleżanka Magdalena Witkowska przedstawiła działania, jakie  podjęła w powyższym zakresie Krajowa Rada Radców Prawnych oraz Komisja Praw Człowieka. Rada zobowiązała Kolegę Dziekana do podjęcia stosownych działań w KRRP, w tym przedstawienia Prezesowi KRRP stanowiska prezentowanego przez członków OIRP w Gdańsku.
 1. Postanowiono zakupić 80 sztuk specjalnego etui (z logo OIRP w Gdańsku) na strój urzędowy radców prawnych.

Etui będą one wręczane Koleżankom i Kolegom radcom prawnych  działającym aktywnie na rzecz samorządu radców prawnych. Osób takich przybywa nam coraz więcej.

 

Rada składa serdeczne podziękowania wszystkim Koleżankom i Kolegom wspierającym nas w codziennej pracy samorządowej.

 

Dziękujemy za Wasze zaangażowanie, pomysły i troskę o nasz Samorząd.

 

 1. Omawiając kwestią imprez związanych z rocznicą 35-lecia Samorządu Radców Prawnych przyjęto, że jedną z form będzie zorganizowanie pikniku dla radców prawnych i członków ich rodzin.
 1. Wicedziekan Bartosz Szolc-Nartowski przedstawił informacje dotyczące wykonania sztandaru OIRP w Gdańsku.

 

Termin kolejnego posiedzenia Rady OIRP w Gdańsku wyznaczono na dzień 7 marca 2017r., na godzinę 17.00. Posiedzenie Prezydium odbędzie się w tym samym dniu, o godz. 16.00.

 

 

Na podstawie Protokołu z posiedzenia Rady Informację przygotowała:

Ewa Jezierewska

 

 

 

Poprzedni komunikat
Następny komunikat
Content