Komunikaty

1 grudnia 2016

Informacja z posiedzenia Rady z dnia 15.11.2016

Informacja

z posiedzenia Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku

z dnia 15 listopada 2016 r.

 

 

Posiedzenie Rady otworzył Dziekan Jerzy Mosek. Porządek posiedzenia w dniu 15.11.br. obejmował następujące sprawy:

 

 1. Skreślenie z listy radców prawnych wskutek zgonu radcy prawnego Kolegi Jerzego Chełstowskiego.

 

Jednogłośnie podjęto uchwałę o skreśleniu z listy radców prawnych wskutek zgonu radcy prawnego Jerzego Chełstowskiego.

 

Zebrani chwilą ciszy uczcili pamięć zmarłego Kolegi.

 

 1. Wnioski trojga radców prawnych o skreślenie z listy radców prawnych.

 

Jednogłośnie podjęto trzy uchwały o skreśleniu radców prawnych z listy radców prawnych OIRP w Gdańsku – zgodnie ze złożonymi wnioskami.

 

 1. Wniosek Komisji ds. Wpisów w przedmiocie dokonania wpisu Kandydata na listę radców prawnych OIRP w Gdańsku.

 

Sprawę zreferował Kolega Marek Rusiecki. Przedstawił protokół Komisji ds. Wpisów z rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzonej z Kandydatem. Komisja uznała, że Kandydat spełnia wszystkie wymogi formalne niezbędne do wpisu na listę radców prawnych i wniosła o dokonanie wpisu.

Rada, przy 1 głosie wstrzymującym się od głosowania, podjęła uchwałę o wpisie Kandydata na listę radców prawnych OIRP w Gdańsku.

 

 1. Sprawy aplikacji.

 

Po przedstawieniu przez Dziekana akt osób wnioskujących o wpis na listę aplikantów radcowskich członkowie Rady, w oddzielnych głosowaniach, podjęli uchwały o wpisie na listę aplikantów radcowskich OIRP w Gdańsku trojga Kandydatów.

 

Uchwały podjęto jednogłośnie.

 

 1. Skreślenia z listy aplikantów radcowskich OIRP w Gdańsku.

 

Dziekan przedstawił listę osób, które ukończyły aplikację radcowską w dniu 31 grudnia 2014 roku i podlegają skreśleniu z listy aplikantów radcowskich na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 4 ustawy o radcach prawnych. Informację co do statusu tych osób uzupełnił kierownik szkolenia aplikantów Tadeusz Jackowski.
Członkowie Rady w odrębnych głosowaniach podjęli jednogłośnie uchwały o skreśleniu 18 osób z listy aplikantów radcowskich.

 1. Zmiany składów osobowych stałych komisji Rady OIRP.

 

Sekretarz przedstawił projekt uchwały wprowadzającej następujące zmiany w chwale nr 127/2016 z dnia 25 października 2016 r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku:

 

Do składu komisji ds. integracji, sportu i turystyki powołuje się Piotra Szudejko.

Do składu komisji ds. kultury powołuje się Dorotę Chylińską.

Do składu komisji ds. współpracy z zagranicą powołuje się Karolinę Irczyc.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie spotkania wigilijnego z Seniorami.

 

Ustalono, że spotkanie wigilijne dla radców prawnych Seniorów odbędzie się w drugiej połowie grudnia, dokładny termin i miejsce zostanie ustalone przez organizatorów spotkania, z uwzględnieniem dogodności dojazdu i dostępności lokalu.  Podczas spotkania Seniorzy otrzymają tradycyjne upominki.

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie darowizny dla dzieci – sierot.

 

Rada ustaliła, że tegoroczna kwota darowizny dla dzieci – sierot po radcach prawnych wynosić będzie 500 zł na osobę.

Chcemy choć w ten symboliczny sposób wnieść trochę radości w Świąteczny czas dzieci naszych zmarłych Kolegów i Koleżanek.

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

 

 1. Ustalenie terminu spotkania Noworocznego.

 

Rada ustaliła termin spotkania Noworocznego naszej Izby na dzień

9 stycznia 2017 r. Spotkanie odbędzie się w Teatrze Wybrzeże w Gdańsku.

Szczegóły Spotkania zostaną podane w zaproszeniu wystosowanym do wszystkich Koleżanek i Kolegów radców prawnych i aplikantów radcowskich.

Na Spotkanie Noworoczne – jak co roku – zostaną zaproszeni Goście.

 

 1. Organizacja Balu Radców Prawnych.

 

Przyjęto informację o terminie i miejscu dorocznego Balu Radców Prawnych –

4 lutego 2017 roku w Hotelu Grand w Sopocie. Jako osoby odpowiedzialne za organizację Balu wyznaczono: Kolegę wicedziekana Bartosza Szolc-Nartowskiego, Koleżankę Annę Kluczek Kollar i Koleżankę Joannę Łojkowską-Paprocką.

 

 1. Nieodpłatna pomoc prawna.

 

Kolega wicedziekan Wojciech Grochowiecki przedstawił treść pism dwóch Koleżanek – radców prawnych, kwestionujących procedurę losowania radców prawnych, którzy złożyli deklarację obsługi punktów świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej.

 

Członkowie powołanej przez Radę Komisji, która przeprowadziła procedurę wyłaniania radców prawnych kierowanych do podpisywania umów o obsługę punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, przedstawili przebieg tej procedury. Wyjaśnili, że zgodnie z decyzją Rady, wyłanianie (wybór) nastąpiło drogą losowania, przy zachowaniu najwyższej staranności, w pełni obiektywnie, uczciwie i transparentnie.

 

Radcom prawnym, którzy zgłosili zastrzeżenia zostaną udzielone szczegółowe odpowiedzi na piśmie.

 

 1. Pismo radcy prawnego o umorzenie zaległości w składkach.

 

Dziekan przedstawił treść wniosku radcy prawnego o umorzenie zaległości w opłacaniu składek samorządowych. Zaległość powstała wskutek niepowiadomienia Izby przez radcę prawnego o przejściu na emeryturę – i wskutek tego naliczania składek w normalnej wysokości. Dziekan poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie umorzenia zaległości w składkach. Za podjęciem uchwały były 4 osoby, przeciw było 9 osób, 3 osoby wstrzymały się od głosu, 2 osoby nie wzięły udziału w głosowaniu. Uchwała o umorzeniu zaległości nie uzyskała więc wymaganej większości głosów.

 

 1. Sprawy informacyjne przekazane od Rzecznika.

 

Członkowie Rady zapoznali się z informacją Rzecznika Dyscyplinarnego o umorzeniu dochodzenia w sprawach: R-28/15, R-24/15, R-13/15, R- 39/16, R-27/16, R-1/16,
R-40/15, odmowie dochodzenia w sprawie: R-62/16, wszczęciu postępowania dyscyplinarnego: R-130/13.

 

 1. Sprawy bieżące.

Dziekan nawiązał do poruszanego uprzednio tematu ufundowania sztandaru OIRP w Gdańsku oraz  ustalenia logo i motta na sztandarze.

Sprawą ma się zająć Komisja ds. kultury.

 

Serdecznie zachęcamy Koleżanki i Kolegów do przesyłania na adres mailowy naszej Izby propozycji logo i motta, które mogłyby zostać umieszczone na naszym sztandarze.

 

Na podstawie Protokołu z posiedzenia Rady Informację przygotowała:

Ewa Jezierewska

 

Poprzedni komunikat
Następny komunikat
Content