Komunikaty

13 marca 2018

Informacja z posiedzenia Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku z dnia 6 lutego 2018 r.

Informacja z posiedzenia Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych

w Gdańsku

z dnia 6 lutego 2018 r.

Posiedzeniu Rady OIRP w Gdańsku wobec nieobecności Dziekana Jerzego Moska przewodniczyła Wicedziekan Ewa Jezierewska.

1. Jednogłośnie podjęto uchwałę o skreśleniu Aplikantki z listy aplikantów prowadzonej przez Radę OIRP w Gdańsku, ze względu na niezaliczenie przez Nią po raz drugi II roku aplikacji radcowskiej.

2. Skreślenie Aplikanta z listy aplikantów prowadzonej przez Radę OIRP w Gdańsku.

Sekretarz Rady Kol. Andrzej Bodakowski poinformował, że w aktach sprawy brak jest dowodu doręczenia Aplikantowi zawiadomienia o terminie dzisiejszego posiedzenia Rady OIRP w Gdańsku, na której miała być rozpoznawana sprawa skreślenia Go z listy aplikantów. Mając powyższe na uwadze uznano, że sprawa ta nie może być rozpatrywana. Sprawa została zdjęta z porządku obrad.

3. Stosunkiem głosów 11 za, przy braku głosów przeciwnych i 4 głosach wstrzymujących się podjęto uchwałę o skreśleniu Aplikanta z listy aplikantów prowadzonej przez Radę OIRP w Gdańsku ze względu na fakt niezaliczenia przez Niego po raz drugi II roku aplikacji radcowskiej.

4. Skreślenia z listy radców prawnych wskutek zgonu.

Jednogłośnie podjęto trzy kolejne uchwały o skreśleniu trojga radców prawnych z listy radców prawnych prowadzonej przez OIRP w Gdańsku – na skutek śmierci.

Członkowie Rady minutą ciszy uczcili pamięć zmarłych radców prawnych: Pana mec. Józefa Przybytko, Pani mec. Gizeli Szpunar i Pana mec. Jerzego Cellarego.

5. Po zapoznaniu się z wnioskiem radcy prawnego jednogłośnie podjęto uchwałę o skreśleniu Jej, na wniosek własny, z listy radców prawnych prowadzonej przez Radę OIRP w Gdańsku.

6. Po zapoznaniu się z wnioskami dwóch Kandydatek jednogłośnie podjęto uchwały o wpisie Ich na listę radców prawnych prowadzoną przez OIRP w Gdańsku.

7. Po zapoznaniu się z wnioskiem Kandydata, stosunkiem głosów 14 za, przy braku głosów przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się, podjęto uchwałę o wpisie Kandydata na listę radców prawnych prowadzoną przez OIRP w Gdańsku.

8. Po zapoznaniu się z wnioskiem Kandydata, stosunkiem głosów 14 za, przy braku głosów przeciwnych i jednym głosie wstrzymującym się, podjęto uchwałę o wpisie Kandydata na listę radców prawnych prowadzoną przez OIRP w Gdańsku.

9. Po rozpoznaniu wniosku Koleżanki radcy prawnego wpisanej na listę radców prawnych prowadzonej przez Radę OIRP w Olsztynie, stosunkiem głosów 11 za, przy 3 głosach przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym podjęto, uwzględniając treść wniosku, uchwałę o przeniesieniu wpisu radcy prawnego na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę OIRP w Gdańsku

SPRAWY APLIKACJI

10. Po rozpoznaniu wniosku aplikantki radcowskiej I roku wpisanej na listę aplikantów radcowskich prowadzonej przez Radę OIRP w Warszawie, jednogłośnie, zgodnie z wnioskiem, podjęto uchwałę o przeniesieniu Jej wpisu na listę aplikantów radcowskich prowadzoną przez Radę OIRP w Gdańsku.

11. Jednogłośnie podjęto uchwałę o wyznaczeniu dla aplikanta patrona, w osobie wskazanego radcy prawnego.

12. Po rozpoznaniu wniosku aplikantki radcowskiej I roku wpisanej na listę aplikantów radcowskich prowadzonej przez Radę OIRP w Bydgoszczy jednogłośnie, zgodnie z wnioskiem, podjęto uchwałę o przeniesieniu Jej wpisu na listę aplikantów radcowskich prowadzoną przez Radę OIRP w Gdańsku.

13. Po rozpoznaniu wniosku aplikantki radcowskiej I roku wpisanej na listę aplikantów radcowskich prowadzonej przez Radę OIRP w Szczecinie jednogłośnie, zgodnie z wnioskiem, podjęto uchwałę o przeniesieniu Jej wpisu na listę aplikantów radcowskich prowadzoną przez Radę OIRP w Gdańsku.

14. Po rozpoznaniu wniosku aplikanta radcowskiego I roku wpisanego na listę aplikantów radcowskich prowadzonej przez Radę OIRP w Białymstoku jednogłośnie, zgodnie z wnioskiem, podjęto uchwałę o przeniesieniu Jego wpisu na listę aplikantów radcowskich prowadzoną przez Radę OIRP w Gdańsku.

15. Po rozpoznaniu wniosku aplikanta radcowskiego I roku wpisanego na listę aplikantów radcowskich prowadzonej przez Radę OIRP w Krakowie jednogłośnie, zgodnie z wnioskiem, podjęto uchwałę o przeniesieniu Jego wpisu na listę aplikantów radcowskich prowadzoną przez Radę OIRP w Gdańsku

16. Po rozpoznaniu wniosku aplikanta radcowskiego II roku wpisanego na listę aplikantów radcowskich prowadzonej przez Radę OIRP w Zielonej Górze jednogłośnie, zgodnie z wnioskiem, podjęto uchwałę o przeniesieniu Jego wpisu na listę aplikantów radcowskich prowadzoną przez Radę OIRP w Gdańsku.

17. Wicedziekan Ewa Jezierewska poinformowała o wykreśleniu dwojga aplikantów radcowskich z listy aplikantów radcowskich prowadzonej przez Radę OIRP w Gdańsku w związku z przeniesieniem Ich wpisów na listę aplikantów radcowskich prowadzoną przez Radę OIRP w Olsztynie.

18. Wicedziekan Ewa Jezierewska poinformowała o wykreśleniu trojga aplikantów radcowskich z listy aplikantów radcowskich prowadzonej przez Radę OIRP w Gdańsku w związku z przeniesieniem Ich wpisów na listę aplikantów radcowskich prowadzoną przez Radę OIRP w Warszawie.

19. X edycja konkursu „Kryształowe Serce Radcy Prawnego” – wybór laureata.

Sekretarz Andrzej Bodakowski poinformował, że do Rady OIRP w Gdańsku wpłynęły dwa zgłoszenia kandydatek (radców prawnych), przesłane przez: Fundację Centrum Praw Kobiet oraz przez radcę prawnego.

Członkowie Rady, po zapoznaniu się z uzasadnieniami zgłoszonych kandydatur, jednogłośnie wybrali na laureata konkursu „Kryształowe Serce Radcy Prawnego” w ramach OIRP W Gdańsku Panią Mecenas zgłoszoną przez Fundację.

Rada uznała również, że należy uhonorować wyróżnieniem drugą z Kandydatek – biorąc pod uwagę Jej zaangażowanie w pracę „pro bono”.

20. Rada rozpatrzyła wnioski sześciorga radców prawnych w zmniejszenie wymiaru obowiązku doskonalenia zawodowego w ramach trzeciego Cyklu szkolenia zawodowego w latach 2015-2017. Podjęto uchwały uwzględniające złożone wnioski.

21. Po zapoznaniu się z przedłożonymi propozycjami jednogłośnie, przy 14 głosach za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się podjęto uchwałę o wyznaczeniu patronów dla aplikantów I roku aplikacji radcowskiej 2018 zgodnie z załączoną listą.

22. Po zapoznaniu się z wnioskami aplikantów o rozłożenie na raty należnej opłaty za aplikację radcowską w roku szkoleniowym 2018 r., uwzględniając wnioski aplikantów jednogłośnie (14 głosów za) podjęto uchwałę o rozłożeniu na raty opłaty za aplikację radcowską odpowiednio na dwie i na sześć – rat zgodnie z załączonymi listami.

23. Po zapoznaniu się z wnioskiem Komisji ds. sportu jednogłośnie postanowiono przyznać dofinansowanie na organizację zaplanowanego na dzień 3 marca 2018 r. VI Turnieju Halowego Piłki Nożnej Środowisk Prawniczych w Pruszczu Gdańskim. Kolega Marcin Czugan podkreśli, że w imprezie tej biorą udział przedstawiciele radców prawnych, adwokatów, sędziów i komorników.

24. Po zapoznaniu się z wnioskiem Komisji ds. sportu jednogłośnie postanowiono przyznać dofinansowanie na pokrycie kosztów wyjazdu drużyny koszykówki OIRP w Gdańsku na turniej do Poznania.

25. Wicedziekan przedstawiła informacje przekazane przez Rzecznika Dyscyplinarnego:

25.1. o podjęciu zawieszonego dochodzenia w sprawie R-15/11;

25.2. o wszczęciu postępowania dyscyplinarnego w sprawach: R-95/15, R- 139/15, R-15/17, R-74/17, R-119/17, R-1/18;

25.3. o odmowie wszczęcia dochodzenia w sprawach: R-92/17, R-108/17, R-109/17, R-126/17;

25.4. o umorzeniu postępowania w sprawach: R- 139/15, R-70/16, R-24/17.

26. Sprawy bieżące i wniesione.

Do porządku obrad nie wniesiono innych spraw.

Na tym posiedzenie Rady OIRP zakończono.

Na podstawie Protokołu z posiedzenia Rady Informację przygotowała:

Ewa Jezierewska

Poprzedni komunikat
Następny komunikat
Content