Komunikaty

5 lutego 2019

Informacja z posiedzenia Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku z dnia 15 stycznia 2019 r.

INFORMACJA

z posiedzenia Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku

z dnia 15 stycznia 2019 r.

 

 

 

 

W związku z tragiczną śmiercią Prezydenta Miasta Gdańska, radcy prawnego Pawła Adamowicza, Dziekan Jerzy Mosek przedstawił sylwetkę Zmarłego.

Wskazał na Jego dokonania w rozwoju Gdańska, działania w obronie samorządności i demokracji oraz wzorowe współdziałanie z samorządem radców prawnych.

 

Zebrani minutą ciszy uczcili pamięć Prezydenta Pawła Adamowicza.

 

 

Porządkiem posiedzenia zostały objęte następujące sprawy:

 

 1. Skreślenie z listy radców prawnych OIRP w Gdańsku zmarłego radcy prawnego Kol. Jerzego Ciszewskiego. Uchwałę podjęto jednogłośnie.

 

Członkowie Rady chwilą milczenia uczcili pamięć zmarłego Kolegi Jerzego Ciszewskiego.

 

 1. Skreślenie z listy dwojga radców prawnych OIRP w Gdańsku dwojga radców prawnych – na wnioski własne. Uchwały podjęto jednogłośnie.

 

 1. 3. Po zapoznaniu się z dwa wnioskami – jednogłośnie podjęto uchwały o wpisie dwojga Wnioskujących na listę radców prawnych prowadzoną przez OIRP w Gdańsku.

 

 1. Wnioski Komisji ds. wpisów z przeprowadzonych rozmów z kandydatami o wpis na listę radców prawnych – referował członek Komisji Kol. Zbigniew Wojciechowski.

 

Po zapoznaniu się z pozytywną opinią Komisji ds. wpisów co do spełniania przez troje Wnioskodawczynię ustawowych przesłanek wpisowych, Rada  podjęła uchwały o wpisach Wnioskujących  na listę radców prawnych OIRP w Gdańsku.

 

 1. Po zapoznaniu się z wnioskiem radcy prawnego o uchylenie uchwały w sprawie zawieszenia prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego w związku z ustaniem pracy na stanowisku asystenta sędziego – Rada jednogłośnie podjęła uchwałę uwzględniającą ww. wniosek

 

 1. Jednogłośnie podjęto uchwałę o dofinansowaniu imprez kulturalnych organizowanych dla radców prawnych i dla aplikantów – zgodnie z wnioskiem Przewodniczącej Komisji ds. Kultury OIRP w Gdańsku.

 

 1. Sprawy aplikacji – osoby referujące: Dziekan Jerzy Mosek i Kierownik Szkolenia Aplikantów Kol. Tadeusz Jackowski.

 

7.1. Pierwsza grupa spraw dotyczyła wpisów na listę aplikantów radcowskich OIRP w Gdańsku oraz wniosków aplikantów o zaliczenie odpowiednio I i II roku aplikacji radcowskiej, pomimo opuszczenia zajęć w wymiarze większym niż jest to określone w § 28 Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej. Wnioski te zostały rozpatrzone pozytywnie, Rada podjęła stosowne uchwały w tym przedmiocie.

 

7.2. Kolejną grupą spraw przedstawionych Radzie do rozpoznania w tej części posiedzenia było rozpatrzenie dziewięciu  wniosków aplikantów innych Izb o przeniesienie ich wpisów na listę aplikantów OIRP w Gdańsku oraz wniosku aplikanta o skreślenie z listy aplikantów OIRP w Gdańsku – na wniosek własny.

Rada podjęła kolejne uchwały uwzględniające złożone wnioski.

 

7.3.  Rada podjęła uchwały dotyczące zmiany i wyznaczenia patronów dla aplikantów naszej Izby.

 

Kierownik szkolenia aplikantów Kol Tadeusz Jackowski przedstawił kandydatury radców prawnych, którzy mieli by objąć patronaty nad aplikantami I roku aplikacji radcowskiej. W głosowaniu podjęto jednogłośnie uchwałę o wyznaczeniu patronów zgodnie z przedłożonymi propozycjami.

 

7.4. Kierownik szkolenia aplikantów Tadeusz Jackowski przedstawił projekt uchwały w sprawie określenia terminu uiszczenia opłaty rocznej za aplikację radcowską. Stosunkiem głosów 16 za, przy jednym głosie wstrzymującym się, podjęto uchwałę ustalając powyższy termin na dzień 31 stycznia 2019 roku.

 

7.5. Kierownik szkolenia aplikantów przedstawił projekt uchwały w sprawie określenia jednolitych terminów spłaty rat opłaty rocznej za aplikację w roku 2018, zgodnie z którym opłaty te mogą być płacone w dwóch lub też w sześciu ratach. Na pytania członków Rady przedstawił argumenty przemawiające za takim podziałem rat. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

 

7.6. Kierownik szkolenia aplikantów przedstawił projekt uchwały w sprawie przyznania wyróżnień aplikantom radcowskim za najlepsze wyniki w roku szkoleniowym 2018. Zgodnie z przedłożoną propozycją jednemu aplikantowi z każdego roku aplikacji, który uzyskał najlepsze wyniki w roku szkoleniowym 2018 w ramach wyróżnienia obniżono opłatę za aplikację o 15%. Grupie 12 aplikantów, którzy uzyskali również wysokie wyniki w ramach wyróżnienia obniżono opłaty za aplikację o 10%. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

 

 1. Po rozpatrzeniu wniosku radcy prawnego o anulowanie punktów za III cykl szkoleń zawodowych, z uwagi na niewykonywanie zawodu radcy prawnego w okresie od 2015 r. do 2017 r. odmówiono zmniejszenia Wnioskodawczyni liczby punktów szkoleniowych do zera.

Wniosek radcy prawnego  nie został uwzględniony.

 

 1. Dziekan przedstawił sprawy przekazane informacyjnie od Rzecznika Dyscyplinarnego:

9.1 – zawiadomienia o odmowie wszczęcia dochodzenia: R-40/18/RT,
R-211/18/KW/P, R-215/18/KW/P, R-219/18/KW/P, R-222/18/KW/P, R-292/18/P,
R-301/18/P, R-304/18/P, R-308/18/P,R-309/18/P, R-311/18/P, R-318/18/P,
R-319/18/P, R-322/18/P, R-323/18/P, R-324/18/P, R-329/18/P, R-330/18/P,
R-331/18/P, R-335/18/P, R-337/18/P, R-347/18/KW/P, R-346/18/P, R-348/18/KW/P, R-351/18/P, R-353/18/P, R-354/18/P, R-363/18/P, R-377/18/P, R-385/18/P,
R-388/18/P;

9.2 – zawiadomienia o wszczęciu dochodzenia: R-25/18/ASC, R-48/18/ASC,
R-63/18/ASC, R-69/18/BC, R-127/18/AK/P, R-128/18/AK/P, R-139/18/KSW/P,
R-147/18/KSW/P, R-149/18/KSW/P, R-157/18/RT/P, R-158/18/RT/P,
R-183/18/KW/P, R-185/18/KW/P, R-191/18/AMN/P, R-192/18/AMN/P,
R-199/18/AMN/P, R-200/18/AK/P, R-201/18/AMN/P, R-208/18/AMN/P, R-245/18/PS, R-248/18/KSW, R-249/18/BC, R-277/18/KSW/P, R-326/18/AMN/P, R-361/18/AK/P, R-374/18/AK/P, R-397/18/ASC/P, R-399/18/PS, R-402/18/PS, R-403/18/PS,
R-410/18/AK, R-411/18/AK/P, R-422/18/AK, R-423/18/AK, R-427/18/MT/P,
R-428/18/MT/P;

9.3 – zawiadomienia o umorzeniu dochodzenia: R-52/15, R-60/15, R-65/15,
R-135/15, R-24/16, R-38/17/PS, R-52/17/MT, R-64/17/RT, R-71/17/PS, R-95/17/AK, R-99/17/RT, R-100/17/RT, R-111/17/MT, R-127/17/PS, R-16/18/RT, R-26/18/RT,
R-27/18/PS, R-37/18/RT, R-56/18/RT, R-57/18/RT, R-65/18/RT, R-181/18/KW/P,
R-216/18/KW/P, R-217/18/KW/P, R-395/18/MT;

9.4 – zawiadomienie o odmowie przekazania odwołania do OSD – R-87/17/RT.

 

 1. Sprawy bieżące.

 

 1. Dziekan odpowiadając na pytania Członków Rady poinformował, że przesłano do prasy nekrologi po śmierci Pawła Adamowicza.
 2. Kolega Marcin Czugan poinformował, że na najbliższym meczu zawodnicy Izby wystąpią z czarnymi opaskami na ramieniu.
 3. Ustalono, że do 29 stycznia 2019 r. złożone zostaną sprawozdania komisji Rady oraz Rzecznika Dyscyplinarnego i Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego za 2018 rok.
 4. Sekretarz przedstawił treść wniosku o udostępnienie informacji publicznej, który wpłynął do Izby oraz treść opinii OBSiL w tej sprawie. W zgodnej opinii członków Rady należy przedłużyć termin do udzielenia odpowiedzi na wniosek ze względu na istniejące wątpliwości co do zakwalifikowania części wnioskowanych informacji do informacji publicznej oraz konieczności uzyskania od wnioskodawcy informacji odnośnie do ustawowej przesłanki udzielenia informacji przetworzonej.
 5. Ustalono, że następne posiedzenie Rady i Prezydium odbędzie się dnia 12.02.2019 r.

 

 

Na podstawie Protokołu z posiedzenia Rady Informację przygotowała:

Wicedziekan Ewa Jezierewska

 

Poprzedni komunikat
Następny komunikat
Content