Komunikaty

13 lutego 2018

Informacja z posiedzenia Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku z dnia 09 stycznia 2018 r.

Informacja z posiedzenia Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku z dnia 09 stycznia 2018 r.

 

 

Posiedzeniu Rady przewodniczył Dziekan Jerzy Mosek.

 

Chwilą ciszy uczczono pamięć zmarłych radców prawnych: Koleżanki Barbary Barbarowicz i Kolegi Piotra Stępnia. Dziekan przedstawił sylwetki Zmarłych. Podkreślił zaangażowanie Barbary Barbarowicz w działanie na rzecz samorządu radców prawnych.

 

Porządkiem obrad zostały objęte następujące sprawy:

 

 

 1. Skreślenie, na skutek śmierci, Pani mecenas Barbary Barbarowicz i Pana mecenas Piotra Stępnia z listy radców prawnych prowadzonej przez Radę OIRP w Gdańsku.

 

 

 1. Skreślenie, na wniosek własny, dwojga radców prawnych z listy radców prawnych prowadzonej przez Radę OIRP w Gdańsku. Uchwały podjęto jednogłośnie.

 

 1. Wpis na listę radców prawnych prowadzoną przez OIRP w Gdańsku. Uchwałę podjęto jednogłośnie.

 

 1. Uchylenie uchwały w sprawie zawieszenia prawa do wykonywania zawodu w związku z ustaniem pracy na stanowisku asystenta sędziego jednogłośnie podjęto uchwałę zgodną z wnioskiem. Uchwałę podjęto jednogłośnie.

 

 1. Skarbnik Pan mec. Marek Rusiecki przedstawił wniosek radcy prawnego, przebywającej aktualnie na urlopie wychowawczym, o zwolnienie z obowiązku uiszczania składki członkowskiej. Rozpoznanie wniosku odroczono do momentu uzyskania informacji co do sytuacji materialnej wnioskodawczyni.

 

 1. Sprawy aplikantów

 

 • Po rozpoznaniu wniosku aplikanta radcowskiego I roku wpisanej na listę aplikantów radcowskich prowadzonej przez Radę OIRP w Olsztynie jednogłośnie, zgodnie z wnioskiem, podjęto jednogłośnie uchwałę o przeniesienie wpisu na listę aplikantów radcowskich prowadzoną przez Radę OIRP w Gdańsku.

 

 1. Po zapoznaniu się z wnioskiem aplikanta radcowskiego jednogłośnie podjęto uchwałę o skreśleniu, na wniosek własny, z listy aplikantów radcowskich prowadzonej przez Radę OIRP w Gdańsku.

 

 1. Dziekan poinformował o wykreśleniu aplikanta radcowskiego z listy aplikantów radcowskich prowadzonej przez Radę OIRP w Gdańsku w związku z przeniesieniem wpisu na listę aplikantów radcowskich prowadzoną przez Radę OIRP w Koszalinie.

 

6.4. Po rozpoznaniu wniosku aplikanta radcowskiego I roku wpisanego na listę aplikantów radcowskich prowadzonej przez Radę OIRP w Szczecinie jednogłośnie, zgodnie z wnioskiem, podjęto uchwałę o przeniesienie wpisu na listę aplikantów radcowskich prowadzoną przez Radę OIRP w Gdańsku.

 

6.5. Kierownik szkolenia aplikantów Pan mec. Tadeusz Jackowski przedstawił kandydatury radców prawnych, którzy mieli by objąć patronaty nad aplikantami I roku aplikacji radcowskiej. W głosowaniu podjęto uchwałę o wyznaczeniu patronów zgodnie z przedłożonymi propozycjami. Uchwała została podjęte jednogłośnie.

 

6.6. Po zapoznaniu się z wnioskiem radcy prawnego o uzupełnieniu o sześciu aplikantów, zgodnie z załączoną listą, prowadzonej przez niego grupy patronackiej, stosunkiem głosów 12 za, 3 głosach przeciwnych, 4 głosach wstrzymujących się wyznaczono radcę patronem dla wskazanych przez Niego aplikantów.

 

6.7. Kierownik szkolenia aplikantów Pan mec. Tadeusz Jackowski przedstawił projekt uchwały w sprawie określenia terminu uiszczenia opłaty rocznej za aplikację radcowską. Stosunkiem głosów 18 za, przy jednym głosie wstrzymującym się, podjęto uchwałę ustalając powyższy termin na dzień 31 stycznia 2018 roku.

 

6.8. Kierownik szkolenia aplikantów przedstawił projekt uchwały w sprawie określenia jednolitych terminów spłaty rat opłaty rocznej za aplikację w roku 2018, zgodnie z którym opłaty te mogą być płacone w dwóch lub też w sześciu ratach. Po dyskusji Uchwała została podjęta stosunkiem głosów: 15 za, przy 4 głosach wstrzymujących się.

 

 1. Dziekan przedstawił informacje przekazane przez Rzecznika Dyscyplinarnego odnośnie do spraw:

7.1. wniosek o udzielenie ostrzeżenia przez Dziekana R-44/17,

7.2. wszczęcie dochodzenia w sprawach: R-118/17, R-122/17,

7.3. odmowa wszczęcia dochodzenia w sprawie: R-87/17,

7.4. umorzenie dochodzenia w sprawach: R-38/14, R-48/17, R-76/17, R-79/17, R-99/17, R-100/17, R-101/17, R-102/17, R-107/17.

 

 1. Sprawy wniesione i bieżące.

 

– Kierownik szkolenia aplikantów zreferował wniosek aplikantki radcowskiej o zaliczenie I roku aplikacji radcowskiej 2017 pomimo opuszczenia zajęć i praktyk w wymiarze większym, niż jest to określone w § 23 Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej. Poinformował o pozytywnej rekomendacji Prezydium dla tego wniosku. Stosunkiem głosów 18 za, przy 1 wstrzymującym się podjęto uchwałę o zaliczeniu I roku aplikacji zgodnie z wnioskiem aplikantki.

 

– Kierownik szkolenia aplikantów zreferował wniosek aplikantki o ponowne wpisanie na I rok aplikacji radcowskiej 2018 i umorzenie opłaty za I rok aplikacji radcowskiej 2017. Stosunkiem głosów 16 za, przy 3 wstrzymujących się podjęto uchwałę o umorzeniu aplikantce zaległości z tytułu opłaty za I rok aplikacji radcowskiej, którego zajęcia odbyły się w roku 2017.

 

– Kierownik szkolenia aplikantów oraz Sekretarz przedstawili treść pisma osoby, w stosunku do której podjęto ostateczną uchwałę o wpisaniu na listę aplikantów radcowskich prowadzoną przez Radę OIRP w Gdańsku. Zainteresowany cofa wniosek o wpisanie go na listę aplikantów radcowskich i wnosi o skreślenie z listy aplikantów radcowskich. Ponadto wnosi on o zwrot uiszczonego wpisu. Aktualnie nie zostało zakończone postępowanie toczące się przed Ministrem Sprawiedliwości stosownie do treści przepisu art. 311 ustawy o radcach prawnych, albowiem wniosek o wpis nie zawiera oświadczenia, że przeciw jego osobie nie toczyło się i nie toczy postępowanie karne i/lub dyscyplinarne. Dokumenty zostały zwrócone celem uzupełnienia akt. Mając na uwadze powyższe wniosek o skreślenie z listy aplikantów uznano za bezzasadny. Pismo informacyjne w sprawie przygotuje Sekretarz. Ponadto należy wezwać Zainteresowanego do uzupełnienia dokumentów zgodnie z dyspozycją Ministra Sprawiedliwości.

 

– Pan mec. Michał Jasiak przedstawił informację odnośnie do przewidywanego terminu Rajdu Radców Prawnych – od 7 do 10 czerwca 2018 r. Rajd odbędzie się w okolicach Dębek.

 

 

Na podstawie Protokołu z posiedzenia Rady Informację przygotowała:

Ewa Jezierewska

 

 

 

 

Poprzedni komunikat
Następny komunikat
Content