Komunikaty

27 kwietnia 2018

Informacja z posiedzenia Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku w dniu 9 kwietnia 2018 r.

Informacja

z posiedzenia Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku

w dniu 9 kwietnia 2018 r.

Porządkiem obrad posiedzenia Rady zostały objęte następujące sprawy:

 

 1. Skreślenie z listy radców prawnych wskutek nie uiszczania składek członkowskich.
  • Radca prawny, prawidłowo zawiadomiona, nie stawiła się na posiedzeniu Rady. Stan sprawy (w tym zaległość w opłacaniu składek przez Radcę prawnego na dzień 31 marca 2018 r.) przedstawił skarbnik Marek Rusiecki.

Jednogłośnie podjęto uchwałę o skreśleniu Radcy prawnego, na skutek nieopłacania składek, z listy radców prawnych prowadzonej przez OIRP w Gdańsku

 • Stan sprawy dotyczącej kolejnego Radcy prawnego przedstawił również skarbnik Marek Rusiecki. Następnie wysłuchano Radcę prawnego, który stawił się na posiedzeniu Rady i przedstawił okoliczności, które spowodowały, że zaprzestał opłacania składek. Zapewnił, że określoną kwotę zaległości zapłaci do 11 kwietnia 2018 r. a pozostałą część zaległych składek będzie spłacał po 100-200 zł. miesięcznie, jednocześnie opłacając składki bieżące.

Jednogłośnie podjęto uchwałę o odroczeniu spłaty zaległych składek zgodnie z wnioskiem Radcy prawnego.

 

 1. Jednogłośnie podjęto uchwałę o skreśleniu na skutek śmierci Kolegio Mariana Podgórecznego z listy radców prawnych prowadzonej przez OIRP w Gdańsku.

 

Rada uczciła pamięć zmarłego Kolegi minutą ciszy.

 

 1. Jednogłośnie podjęto uchwałę o wpisie Wnioskodawczyni, po zdanym egzaminie radcowskim, na listę radców prawnych prowadzoną przez OIRP w Gdańsku.

 

 1. Wnioski Komisji ds. Wpisów po przeprowadzonych rozmowach z dwojgiem kandydatów ubiegających się o wpis na listę radców prawnych.

Po zapoznaniu się z wnioskami Komisji ds. Wpisów w obu sprawach i rekomendacjami tej Komisji dotyczącymi wpisania obu Wnioskujących na listę radców prawnych, Rada OIRP w Gdańsku jednogłośnie podjęła uchwały o wpisach Wnioskujących na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę OIRP w Gdańsku.

 

 1. Jednogłośnie podjęto uchwałę o przeniesieniu wpisu Radcy prawnego z listy Okręgowej Izby Radców Prawnych w Kielcach na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku, w związku ze zmianą adresu zamieszkania.

 

 1. Dziekan poinformował o usunięciu wpisów dwojga Radców prawnych z listy radców prawnych prowadzonej przez Radę OIRP w Gdańsku, w związku z przeniesieniem wpisów na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę OIRP w Warszawie.

 

 1. Po rozpoznaniu wniosku Radcy prawnego, uwzględniając ten wniosek, podjęto uchwałę o zawieszeniu prawa wykonywania zawodu radcy prawnego przez Wnioskującego – w związku z podjęciem przez Niego pracy na stanowisku asystenta sędziego.

 

 1. Jednogłośnie podjęto uchwałę o wyznaczeniu dla aplikanta patrona, w osobie wskazanego Radcy prawnego.

 

 1. Jednogłośnie podjęto uchwałę o skreśleniu dwóch Aplikantek, na wniosek własny, z listy aplikantów radcowskich prowadzonej przez Radę OIRP w Gdańsku.

 

 1. Skarbnik Marek Rusiecki przedstawił wniosek Aplikantki o umorzenie części opłaty i rozłożenie pozostałej części opłaty na raty za aplikację radcowską oraz dodatkowe wyjaśnienia Aplikantki zawarte w piśmie z dnia 13.03.2018 r., będące odpowiedzią na pismo Kolegi Marka Rusieckiego. Uwzględniając wniosek Skarbnika, postanowiono przenieść rozpoznanie sprawy na następne posiedzenie Rady, z uwagi na konieczność poczynienia dodatkowych ustaleń.

 

 1. Po rozpoznaniu wniosku Kierownika szkolenia radców prawnych Wandy Wojtiekun o zwolnienie z obowiązku doskonalenia zawodowego radców prawnych emerytów, którzy w trakcie cyklu szkoleniowego 2015-2017 zaprzestali wykonywać zawód radcy prawnego a jednocześnie nie uzyskali wymaganej ilości punktów szkoleniowych, Rada OIRP w Gdańsku podjęła, w stosunku do każdego z 8 Radców prawnych, odrębne uchwały zwalniające Ich z obowiązku doskonalenia zawodowego. Poszczególne uchwały zapadły stosunkiem głosów 20 za przy dwóch głosach wstrzymujących się, głosów przeciwnych nie było.

 

 1. Po zapoznaniu się z wnioskiem Radcy prawnego o zmniejszenie punktów szkoleniowych w odniesieniu do Cyklu Szkoleń Zawodowych w latach 2015-2017 oraz rekomendacją kierownika szkolenia radców prawnych Koleżanki Wandy Wojtiekun, jednogłośnie podjęto uchwałę o zmniejszeniu wymaganej liczby punktów szkoleniowych w odniesieniu do cyklu szkoleń zawodowych 2015-2017 zgodnie z wnioskiem.

 

 1. Po zapoznaniu się z wnioskiem Radcy prawnego o zmniejszenie punktów szkoleniowych w odniesieniu do Cyklu Szkoleń Zawodowych w latach 2015-2017 oraz rekomendacją kierownika szkolenia radców prawnych Koleżanki Wandy Wojtiekun oraz dodatkowymi wyjaśnieniami Sekretarza Andrzeja Bodakowskiego, przy 2 głosach wstrzymujących, podjęto uchwałę o zmniejszeniu Wnioskującemu do „0” wymaganej liczby punktów szkoleniowych w odniesieniu do cyklu szkoleń zawodowych 2015-2017.

 

 1. Po zapoznaniu się z wnioskiem Radcy prawnego o zmniejszenie punktów szkoleniowych w odniesieniu do Cyklu Szkoleń Zawodowych w latach 2015-2017 oraz rekomendacją kierownika szkolenia radców prawnych Koleżanki Wandy Wojtiekun, przy 1 głosie wstrzymującym się podjęto uchwałę o zmniejszeniu do „12” wymaganej liczby punktów szkoleniowych w odniesieniu do cyklu szkoleń zawodowych 2015-2017.

 

Ad. 15. Dziekan przedstawił informacje odnośnie do stanu spraw toczących się przed Rzecznikiem Dyscyplinarnym:

 

o wszczęciu dochodzenia w sprawach: R-76/15, R-106/17, R-129/17, R-10/18, R-11/18, R-14/18, R-20/18,

o odmowie dochodzenia w sprawach R-3/18, R-9/18, R-19/18, R-52/16,

o umorzeniu dochodzenia w sprawach R-45/17, R-29/17, R-3/17, R-18/15.

 

 1. Sprawy bieżące i wniesione.

 

 1. Kolega Michał Jasiak złożył wniosek o przyznanie dofinansowania do
  V Pomorskiego Rajdu Pieszego Radców Prawnych. Przedstawił jednocześnie program imprezy oraz przewidywane koszty jednostkowe. Przewodniczący Komisji ds. sportu Marcin Czugan wskazał, że wnioskowana kwota była przedstawiona przy tworzeniu budżetu Komisji na 2018 rok i została ujęta w budżecie. Jednogłośnie podjęto uchwałę o przyznaniu dofinansowania we wnioskowanej wysokości. Michał Jasiak poinformował, że trwają prace nad pozyskaniem sponsora.
 2. Kolega Rafał Tołwiński poinformował, że kolejna edycja Siatkarskiego Turnieju Środowisk Prawniczych Pomorza odbędzie się dnia 20 kwietnia 2018 r. w Gdańsku w Sportstacji. Wnioskował o przyznanie dofinansowania w kwocie 500 zł na koszty w/w imprezy. Kwota ta mieści się w budżecie Komisji ds. sportu. Jednogłośnie podjęto uchwałę o przyznaniu dofinansowania we wnioskowanej wysokości.
 3. Kolega Jarosław Niesiołowski poinformował o zaproszeniu wystosowanym przez organizację adwokatów z Kaliningradu do udziału w organizowanej przez nich konferencji radców prawnych z basenu Morza Bałtyckiego, która ma odbyć się w dniach od 25 do 26 maja 2018 r. Do udziału w konferencji delegowano dwoje Radców prawnych.

 

Na tym posiedzenie Rady OIRP zakończono.

 

 

Na podstawie Protokołu z posiedzenia Rady Informację przygotowała:

Ewa Jezierewska

 

Poprzedni komunikat
Następny komunikat
Content