Komunikaty

4 lipca 2018

Informacja z posiedzenia Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku w dniu 8 maja 2018 r.

Informacja z posiedzenia Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku

w dniu 8 maja 2018 r.

 

Porządkiem obrad zostały objęte następujące sprawy:

 

 1. Jednogłośnie podjęto dwie uchwały o skreśleniu Koleżanki i Kolegi radców prawnych, na wniosek własny, z listy radców prawnych prowadzonej przez Radę OIRP w Gdańsku.

 

 1. Po rozpoznaniu wniosków o wpis na listę radców prawnych złożonych przez osoby, które zdały egzamin radcowski, podjęto 99 uchwał o Ich wpisie na listę radców prawnych OIRP w Gdańsku, według załącznika do protokołu.

 

Wszystkie uchwały zostały podjęte jednogłośnie.

 1. Jednogłośnie podjęto uchwałę o przeniesieniu wpisu radcy prawnego z listy Okręgowej Izby Radców Prawnych w Koszalinie na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku.

 

 1. Jednogłośnie podjęto uchwałę o przeniesieniu wpisu radcy prawnego z listy Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku.

 

 1. Rozpatrzenie wniosku radcy prawnego o zawieszenie prawa do wykonywania zawodu Koleżanki radcy prawnego, która podała w uzasadnieniu, że zostanie mianowana na stanowisko Referendarza sądowego w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy.

 

Stosownie do treści przepisu art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy o radcach prawnych, zawieszenie prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego następuje w wypadku podjęcia pracy w organach wymiaru sprawiedliwości.

Zawieszenie prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego z powołaniem się na powyższy przepis jest zatem możliwe w sytuacji gdy wnioskodawca pozostaje już w stosunku pracy.

 

Mając na uwadze powyższe Rada OIRP w Gdańsku uznała wniosek za przedwczesny. Zostanie on rozpatrzony merytorycznie po podjęciu przez wnioskodawcę pracy w organach wymiaru sprawiedliwości, o czym Wnioskodawczyni została poinformowana na piśmie.

 

 1. Jednogłośnie podjęto uchwałę w sprawie zmniejszenia ilości wymaganych punktów szkoleniowych Wnioskującemu radcy prawnemu w cyklu Szkoleń Zawodowych w latach 2015-2017.

 

 1. Jednogłośnie podjęto uchwałę o przyznaniu dofinansowania do wydarzeń kulturalnych naszej Izby, zgodnie z wnioskiem Komisji ds. Kultury.

 

 1. Wicedziekan Bartosz Szolc-Nartowski przedstawił informacje na temat Pikniku z okazji Dnia Radcy Prawego, który ma się odbyć na terenie stadionu leśnego w Sopocie w dniu 30 czerwca 2018 r.

Wzorem ubiegłego roku Komisja ds. Kultury i Komisja ds. Sportu włączy się w przygotowanie imprezy.

Przewidziany jest catering oraz oprawa muzyczna.

Wicedziekan poinformował również, że włoscy prawnicy z Werony, do których wystosowano zaproszenie na Piknik nie będą mogli w nim uczestniczyć ze względu na kolizję terminów.

 

 1. Wicedziekan Bartosz Szolc–Nartowski przedstawił informacje dotyczące Trójmiejskiego Biegu Prawnika. Impreza ta ma odbyć się dnia 23 czerwca 2018 r., organizowana jest wraz z przedstawicielami adwokatury. Wicedziekan odnosząc się do uprzedniej edycji Biegu podkreślił jego rodzinną atmosferę.

 

 1. Koleżanka Anna Kluczek-Kollar przedstawiła informacje o, zaplanowanym na dzień 1 września 2018 r., III Rajdzie Przygodowym o Puchar Dziekana.

 

Impreza odbędzie się w Parchowie. Rajd jest planowany jako impreza całodzienna. Przewidziane są cztery trasy o różnym stopniu trudności zarówno rekreacyjne jak i sportowe w tym i bieg na orientację.

Wysokość wpisowego uzależniona jest od wybranej trasy. W trakcie imprezy przewidziany jest catering. Po zapoznaniu się z wnioskiem o dofinansowanie Rajdu, Rada przyznała dofinansowanie do III Rajdu Przygodowego o Puchar Dziekana. Uchwała zapadła stosunkiem głosów: 17 za, głosów przeciwnych nie było, 3 osoby wstrzymały się od głosu.

 

 1. Dziekan przedstawił sprawy informacyjne przekazane przez Rzecznika dyscyplinarnego:

 

11.1. o wszczęciu postępowania w sprawach: R-57/17, R-12/18, R-22/18, R-30/18, R-31/18, R-33/18, R-34/18, R-118/17;

11.2. odmowa wszczęcia postępowania w sprawie: R-29/18;

11.3. o umorzeniu dochodzenia w sprawach: R-63/17, R-106/17, R-129/17;

11.4. zawiadomienie o skierowaniu wniosku o ukaranie do OSD w sprawach: R-15/11, R-41/15, R-76/15.

 1. Sprawy różne.

 

 1. Skarbnik Marek Rusiecki przedstawił informacje na temat organizacji zjazdu Skarbników OIRP organizowanego przez naszą Izbę w dniach 24-27.05.2018 r. w Gdańsku. Swój udział potwierdzili przedstawiciele 17 Izb a także Skarbnik KRRP. W zjeździe udział weźmie około 35 osób.

 

Ustalono, że następne posiedzenie Rady i Prezydium odbędzie się dnia 12 czerwca 2018 r.

 

Na tym posiedzenie Rady OIRP zakończono.

 

Na podstawie Protokołu z posiedzenia Rady Informację przygotowała:

Ewa Jezierewska

 

 

 

Poprzedni komunikat
Następny komunikat
Content