Komunikaty

19 kwietnia 2018

Informacja z posiedzenia Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku w dniu 6 marca 2018 r. godz. 17.00

Informacja  

z posiedzenia Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku

w dniu 6 marca 2018 r. godz. 17.00

 

Porządkiem posiedzenia Rady OIRP w Gdańsku zostały objęte następujące sprawy:

 

 1. Kierownik szkolenia aplikantów Kol. Tadeusz Jackowski przedstawił listę aplikantów radcowskich, którzy ukończyli aplikację radcowską w 2016 roku i nadal znajdują się na liście aplikantów. Pan Mec. Jackowski zawnioskował o podjęcie uchwał o skreślenie w/w z listy aplikantów radcowskich. Jednogłośnie podjęto w stosunku do każdej z osób umieszczonych na załączonej liście uchwały o skreśleniu ich z listy aplikantów radcowskich, prowadzonej przez Radę OIRP w Gdańsku.
 1. Dziekan poinformował zebranych o śmierci kolegów radców prawnych:

Mariana Loose i Mariana Podgórecznego.

Dziekan Przypomniał sylwetkę kolegi M. Podgórecznego, radcy prawnego zasłużonego w działaniach na rzecz samorządu radców prawnych.

Członkowie Rady chwilą ciszy uczcili pamięć Zmarłych.

 

 1. Skreślenia z listy radców prawnych na wniosek własny:

Po zapoznaniu się z wnioskami trzech radców prawnych, jednogłośnie podjęto uchwały o skreśleniu Ich, na wniosek własny, z listy radców prawnych prowadzonej przez Radę OIRP w Gdańsku.

 1. Po zapoznaniu się z wnioskiem Komisji ds. Wpisów, która zarekomendowała uwzględnienie wniosku Kandydatki o wpis na listę radców prawnych, Rada OIRP w Gdańsku jednogłośnie podjęła uchwałę o Jej wpisie na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę OIRP w Gdańsku.
 1. Dziekan przedstawił treść uchwały w sprawie zwołania Zgromadzenia Delegatów OIRP i ustalenia porządku obrad. Do treści uchwały nie wniesiono uwag. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

 

 1. Dziekan poinformował o usunięciu wpisu radcy prawnego z listy radców prawnych prowadzonej przez Radę OIRP w Gdańsku w związku z przeniesieniem wpisu na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę OIRP w Koszalinie.

 

Sprawy aplikacji

 

 1. Jednogłośnie podjęto 2 uchwały o wyznaczenie dla dwojga aplikantów patronów, w osobach wskazanych radców prawnych.

 

 1. Dziekan poinformował o usunięciu wpisu aplikanta radcowskiego z listy aplikantów radcowskich prowadzonej przez Radę OIRP w Gdańsku w związku z przeniesieniem wpisu na listę aplikantów radcowskich prowadzoną przez Radę OIRP w Warszawie.

 

 1. Dziekan poinformował o usunięciu wpisu aplikanta radcowskiego z listy aplikantów radcowskich prowadzonej przez Radę OIRP w Gdańsku w związku z przeniesieniem wpisu na listę aplikantów radcowskich prowadzoną przez Radę OIRP w Warszawie.

 

 1. Dziekan poinformował o usunięciu wpisu aplikanta radcowskiego z listy aplikantów radcowskich prowadzonej przez Radę OIRP w Gdańsku w związku z przeniesieniem wpisu na listę aplikantów radcowskich prowadzoną przez Radę OIRP w Toruniu.

 

 1. Dziekan poinformował o usunięciu wpisu aplikanta radcowskiego z listy aplikantów radcowskich prowadzonej przez Radę OIRP w Gdańsku w związku z przeniesieniem wpisu na listę aplikantów radcowskich prowadzoną przez Radę OIRP w Poznaniu.

 

 1. Dziekan poinformował o usunięciu wpisu aplikanta radcowskiego z listy aplikantów radcowskich prowadzonej przez Radę OIRP w Gdańsku w związku z przeniesieniem wpisu na listę aplikantów radcowskich prowadzoną przez Radę OIRP w Bydgoszczy.

 

 1. Jednogłośnie podjęto uchwałę o skreśleniu na wniosek własny aplikanta radcowskiego z listy aplikantów radcowskich prowadzonej przez Radę OIRP w Gdańsku – w związku rozpoczęciem przez Niego, od dnia 05.03.2018 r., aplikacji prokuratorskiej.

 

 1. Jednogłośnie podjęto uchwałę o skreśleniu, na wniosek własny, aplikanta radcowskiego z listy aplikantów radcowskich prowadzonej przez Radę OIRP w Gdańsku.

 

 1. Mając na uwadze fakt skreślenia aplikantki radcowskiej z listy aplikantów radcowskich prowadzonej przez Radę OIRP w Gdańsku w związku z ukończeniem przez Nią aplikacji radcowskiej z dniem
  31 grudnia 2016 r., uznano za bezprzedmiotowy wniosek aplikantki o skreślenie Jej z listy aplikantów radcowskich na wniosek własny.

 

 1. Dziekan oraz kierownik szkolenia aplikantów kolega Tadeusz Jackowski zreferowali aktualny stan sprawy dotyczący postępowania w sprawie skreślenia aplikanta z listy aplikantów prowadzonej przez Radę OIRP w Gdańsku.

Wobec faktu niezaliczenia przez aplikanta po raz drugi II roku aplikacji radcowskiej jednogłośnie podjęto uchwałę o skreśleniu Go z listy aplikantów radcowskich prowadzonej przez OIRP w Gdańsku.

 

 1. Po zapoznaniu się z wnioskiem radcy prawnego o zmniejszenie punktów szkoleniowych w odniesieniu do Cyklu Szkoleń Zawodowych w latach 2015-2017 oraz rekomendacją kierownika szkolenia radców prawnych Koleżanki Wandy Wojtiekun, jednogłośnie podjęto uchwałę o zmniejszeniu do „30” wymaganej liczby punktów szkoleniowych w odniesieniu do cyklu szkoleń zawodowych 2015-2017.

 

 1. W związku ze skreśleniem radcy prawnego na Jego wniosek z listy radców prawnych prowadzonej przez OIRP w Gdańsku – uznano za bezprzedmiotowy Jego wniosek o zmniejszenie liczby punktów szkoleniowych w cyklu szkoleniowym 2015-2017. Punkt zniesiono z porządku obrad.

 

 1. Po zapoznaniu się z wnioskiem radcy prawnego o zmniejszenie punktów szkoleniowych w odniesieniu do Cyklu Szkoleń Zawodowych w latach 2015-2017 oraz rekomendacją kierownika szkolenia radców prawnych Wandy Wojtiekun, stosunkiem 18 głosów za, przy 2 głosach wstrzymujących się, 0 głosów przeciwnych, podjęto uchwałę o zmniejszeniu do „0” wymaganej liczby punktów szkoleniowych w odniesieniu do cyklu szkoleń zawodowych 2015-2017.

 

 1. Wicedziekan Ewa Jezierewska przedstawiła stan przygotowań OIRP w Gdańsku do wprowadzenia rozwiązań organizacyjnych i formalnoprawnych związanych z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. regulacji RODO. Podkreśliła, że mając na uwadze zmniejszenie kosztów przystosowania Izby do RODO wprowadzenie tych rozwiązań ma dokonać się własnymi siłami Izby bez angażowania firm zewnętrznych. Wicedziekan poinformowała, że KRRP w związku z wejściem w życie RODO ma przygotować rozwiązania wyłącznie dla potrzeb kancelarii prawnych.

 

 1. Dziekan przedstawił sprawy informacyjne przekazane od Rzecznika Dyscyplinarnego.

 

 

 1. 22. Sprawy wniesione i bieżące.

 

 1. Po rozpoznaniu wniosku Kierownika szkolenia radców prawnych Wandy Wojtiekun o zwolnienie z obowiązku doskonalenia zawodowego radców prawnych emerytów, którzy w trakcie cyklu szkoleniowego 2015-2017 zaprzestali wykonywać zawód radcy prawnego a jednocześnie nie uzyskali punktów szkoleniowych, Rada OIRP w Gdańsku podjęła w stosunku do każdego z 28 radców prawnych objętych wnioskiem, odrębne uchwały zwalniające ich z obowiązku doskonalenia zawodowego. Poszczególne uchwały zapadły stosunkiem głosów 20 za przy jednym głosie przeciwnym, głosów wstrzymujących się nie było.

 

 1. Po rozpoznaniu wniosku Komisji d/s sportu jednogłośnie podjęto uchwałę o przyznaniu częściowego dofinansowania na pokrycie kosztów uczestnictwa reprezentacji naszej Izby, radców prawnych i aplikantów, w X Ogólnopolskich Mistrzostwach Radców Prawnych w Halowej Piłce Nożnej.

 

Jednocześnie w trakcie dyskusji wskazano,  że zawody w piłce nożnej organizowane przez Komisję ds. Sportu naszej Izby w Pruszczu Gdańskim, są organizowane na bardzo wysokim poziomie  i podkreślono konieczność rozwoju tej właśnie, lokalnej imprezy sportowej.

Wicedziekan Wojciech Grochowiecki poinformował, że burmistrz Pruszcza Gdańskiego zaoferował pomoc w zorganizowaniu dwudniowych zawodów piłkarskich w piłce halowej.

 

 1. Po rozpoznaniu wniosku radcy prawnego o umorzenie zaległości z tytułu składek radcowskich, z uwagi na bardzo trudną sytuację życiową, jednogłośnie podjęto uchwałę o umorzeniu zaległości z tytułu nieopłaconych składek radcowskich.

 

 1. Koleżanka Ewa Szarmach przedstawiła przygotowaną przez Komisję Kultury propozycję zorganizowania w październiku 2018 r. dla radców prawnych i aplikantów radcowskich oraz osób towarzyszących wycieczki do Izraela, finansowanej przez uczestników wycieczki.

 

 1. Kolega Michał Jasiak przedstawił informacje dotyczące rajdu radców prawnych i aplikantów radcowskich, który w tym roku ma być organizowany przez OIRP w Gdańsku w dniach od 7 do 10 czerwca w Dębkach. Szacunkowa odpłatność dla członków samorządu ma wynieść 300 zł.

 

 1. Koleżanka Anna Kluczek-Kolar przekazała informacje na temat przebiegu pierwszego etapu Turnieju Wiedzy o Prawie.

 

 1. Ustalono, że członkiem jury z ramienia OIRP w Gdańsku w Konkursie Krasomówczym organizowanym w dniu 21 marca 2018 r. przez ELSA Gdańsk będzie sekretarz Andrzej Bodakowski.

 

 1. Ustalono, że następne posiedzenie Rady odbędzie się dnia 9 kwietnia 2018 r. o godzinie 15:00 w Ośrodku Szkoleniowym OIRP w Gdańsku.

 

Na tym posiedzenie Rady OIRP zakończono.

 

 

 

 

Na podstawie Protokołu z posiedzenia Rady Informację przygotowała:

Ewa Jezierewska

Poprzedni komunikat
Następny komunikat
Content