Komunikaty

25 kwietnia 2017

Informacja z posiedzenia Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku w dniu 4 kwietnia 2017 r.

Informacja

z posiedzenia Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku

w dniu 4 kwietnia 2017 r.

 

 

Porządkiem obrad posiedzenia objęte zostały następujące sprawy:

 1. Wnioski dwóch radców prawnych o wpis na listę radców prawnych po zdanym egzaminie radcowskim.

Sprawę zreferował Dziekan Jerzy Mosek. Jednogłośnie podjęto uchwały o wpisie na listę radców prawnych prowadzoną przez OIRP w Gdańsku obu Wnioskujących.

 

 1. Wniosek Komisji ds. wpisów po przeprowadzonej rozmowie z Wnioskodawcą ubiegającym się o wpis na listę radców prawnych.

 

Sprawę referowała Koleżanka Teresa Soja. Wnioskujący posiada tytuł doktora nauk prawnych, spełnia pozostałe wymogi formalne wynikające z przepisów ustawy o radcach prawnych uprawniające go do wpisu na listę radców prawnych. Jednogłośnie podjęto uchwałę o wpisie Wnioskodawcy na listę radców prawnych prowadzoną przez OIRP w Gdańsku.

 

 1. Wniosek radcy prawnego o zawieszenie prawa wykonywania zawodu radcy prawnego – w związku z podjęciem pracy w organach wymiaru sprawiedliwości.

 

Sprawę zreferował Dziekan Jerzy Mosek. Jednogłośnie podjęto uchwałę w sprawie zawieszenia prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego – zgodnie ze złożonym wnioskiem.

 

 1. Wniosek radcy prawnego o zawieszenie prawa wykonywania zawodu radcy prawnego – w związku z niewykonywaniem zawodu radcy prawnego.

 

Sprawę zreferował Sekretarz Andrzej Bodakowski. Radca prawny wniósł o zawieszenie prawa do wykonywania, podając w uzasadnieniu, że nie wykonuje zawodu radcy prawnego, jest pracownikiem Najwyższej Izby Kontroli.

Rada uznała, że niewykonywanie zawodu radcy prawnego nie jest samodzielną przesłanką zawieszenia prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego, a w sprawie nie występują inne przesłanki z art. 28 ust. 1 ustawy o radcach prawnych.

Z uwagi na powyższe Rada jednogłośnie podjęła uchwałę o nieuwzględnieniu wniosku radcy prawnegoo zawieszenia prawa do wykonywania zawodu.

 

 1. Wniosek radcy prawnego o uchylenie uchwały nr 2560/2013 Rady OIRP w sprawie zawieszenia prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego.

 

Sprawę zreferował Dziekan Jerzy Mosek. Wnioskodawca aktualnie nie świadczy pracy w organach wymiaru sprawiedliwości. Jednogłośnie podjęto uchwałę uchylającą uchwałę nr 2560/2013 Rady OIRP w sprawie zawieszenia prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego.

 

 1. Wniosek radcy prawnego o uchylenie uchwały nr 1955/2013 w sprawie zawieszenia prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego.

 

Sprawę zreferował Dziekan Jerzy Mosek. Wnioskodawca zamierza zaprzestać wykonywania zawodu adwokata i zamierza wykonywa radcy prawnego. Jednogłośnie podjęto uchwałę uchylającą uchwałę nr 1955/2013 Rady OIRP w sprawie zawieszenia prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego.

 

 

 1. Pismo radcy prawnego o podjęcie uchwały w sprawie zawieszenia prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego.

 

Sprawę zreferował Dziekan Jerzy Mosek. Radca prawny  wnioskował o zawieszenie prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego ze względu na fakt wykonywania zawodu adwokata. Jednocześnie podając, że obowiązek szkoleniowy realizuje w ramach zawodu adwokata – zawnioskował o zredukowanie wymaganej liczby punktów szkoleniowych do zera.

Jednogłośnie podjęto uchwałę w sprawie zawieszenia prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego przez Wnioskodawcę

Jednogłośnie podjęto uchwałę w sprawie zmniejszenia Wnioskodawcy do zera wymaganej liczby punktów szkoleniowych.

 

 

 1. Usunięcie wpisu z listy radców prawnych Izby Gdańskiej – w związku z przeniesieniem wpisu radcy prawnego do Izby Krakowskiej.

 

Sprawę zreferował Dziekan Jerzy Mosek. Jednogłośnie podjęto uchwałę o usunięciu wpisu Wnioskodawcy z listy radców prawnych prowadzonej przez OIRP w Gdańsku z dniem, w którym uchwała Nr 8\X\2017 Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie z dnia 26 stycznia 2017 roku w sprawie przeniesieniu wpisu na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę OIRP w Krakowie podjęta przez OIRP w Krakowie –  stała się ostateczna (13.03.2017 r.).

 

 

 1. Organizacja Pomorskiego Rajdu Pieszego w Krynicy Morskiej.

 

Kolega Michał Jasiak przedstawił informacje związane z organizacją Rajdu, który odbędzie się w dniach od 8 do 11 czerwca 2017 r. Podał dane dotyczące zakwaterowania, programu oraz odpłatności za uczestnictwo w Rajdzie. Odpłatność ta uzależniona jest od tego czy uczestnik jest członkiem samorządu radców prawnych, czy też jest osoba spoza samorządu. Przewidywana liczba uczestników Rajdu to 50 osób.

 

 

Wszelkie informacje dotyczące organizacji Rajdu i kosztów uczestnictwa w Rajdzie zostaną opublikowane odrębnie na stronie internetowej naszej Izby.

 

Serdecznie zapraszamy !

 

 

 1. Zatwierdzenie zakresu obowiązków rzecznika prasowego.

 

Koleżanka Anna Kluczek-Kollar, rzecznik prasowy OIRP w Gdańsku, przedstawiła proponowany przez Nią zakres obowiązków i plan pracy rzecznika prasowego Izby.

 

Wskazała również, że jako rzecznik prasowy widzi konieczność współpracy z Komisją ds. medialnych i promocji zawodu oraz Komisją ds. kontaktu z samorządami, organizacjami pozarządowymi i praw człowieka.

Rzecznik zwróciła również uwagę na potrzebę działań w zakresie objęcia patronatami medialnymi działań podejmowanych przez OIRP w Gdańsku oraz objęcia przez Izbę patronatem medialnym działań o charakterze społecznym, kulturalnym i oświatowym, podejmowanych przez inne podmioty. Rada jednogłośnie zatwierdziła zakres obowiązków Rzecznika prasowego.

 

Trzymamy mocno kciuki za naszego Rzecznika prasowego.

Prosimy też Koleżanki i Kolegów o wsparcie tych działań, choćby życzliwą radą.

 

 

 1. Sprawy przekazane przez Rzecznika Dyscyplinarnego do wiadomości:

 

 1. a) Wszczęcie postępowania w sprawach: R-13/17, R-9/17, R-11/17, LR-48/16;
 2. b) Odmowa wszczęcia postępowania w sprawie R-12/17;
 3. c) Umorzenie postępowania w sprawach: R-12/16, R-51/15, R-8/17, R-26/16,
  R-8/16.

 

 1. Sprawy bieżące i wniesione.

 

 1. Dziekan poinformował o piśmie Rzecznika Dyscyplinarnego, w którym Rzecznik zawnioskowała o podjęcie uchwały w przedmiocie przyznania wymienionym w nim osobom odznaki honorowej „Zasłużony dla Samorządu Radców Prawnych”.

 

 1. Dziekan przedstawił treść wniosku Aplikantki o umorzenie zaległej składki aplikanckiej w wysokości 240 zł. Biorąc pod uwagę sytuację osobistą Wnioskodawczyni – jednogłośnie podjęto uchwałę o umorzeniu zaległej składki.

 

 1. Dziekan ponownie poruszył temat ustalenia wzoru sztandaru OIRP w Gdańsku. W toku dyskusji przyjęto, że jedna strona sztandaru będzie zawierała logo OIRP w Gdańsku. Ustalono, że na drugiej stronie powinna być umieszczona dewiza odzwierciedlająca zadania i rolę samorządu radców prawnych. Ustalono, że do przyszłego terminu posiedzenia członkowie Rady przygotują propozycje dotyczące wygładu sztandaru tak aby można było zlecić opracowanie jego wersji graficznej.

 

 1. Koleżanka Wanda Wojtiekun poinformowała, że szkolenie wyjazdowe w Dolinie Charlotty odbędzie się w dniach od 18 do 20 maja 2017 roku. Zaproponowała aby odpłatność za szkolenie ustalono została w wysokości 500 zł. Rada zaakceptowała ustalenie odpłatności we wnioskowanej wysokości.

 

 1. Wicedziekan Wojciech Grochowiecki przedstawił informacje odnośnie do przebiegu egzaminu radcowskiego. W Jego ocenie organizacja egzaminu nie budziła żadnych zastrzeżeń.

 

Ustalono termin następnego posiedzenia Rady na dzień 9 maja 2017 r. na godzinę 17:00.

Posiedzenie Prezydium odbędzie się o godzinie 16:00.

 

Na podstawie Protokołu z posiedzenia Rady Informację przygotowała:

Ewa Jezierewska

 

Poprzedni komunikat
Następny komunikat
Content