Komunikaty

13 marca 2018

Informacja z posiedzenia Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku w dniu 28 grudnia 2017 r.

Informacja z posiedzenia Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku

w dniu 28 grudnia 2017 r.

Posiedzeniu Rady przewodniczył Dziekan Jerzy Mosek.

Porządkiem obrad objęte zostały następujące sprawy:

1. Jednogłośnie podjęto uchwałę o skreśleniu na skutek śmierci Witolda Karlińskiego z listy radców prawnych prowadzonej przez Radę OIRP w Gdańsku.

2. Jednogłośnie podjęto uchwałę o skreśleniu na skutek śmierci Bożeny Jeżewskiej z listy radców prawnych prowadzonej przez Radę OIRP w Gdańsku oraz umorzeniu zaległych składek.

Rada uczciła minutą ciszy pamięć Zmarłych Pani mec. Bożeny Jeżewskiej i Pana mec. Witolda Karlińskiego.

3. Po zapoznaniu się z wnioskami dwóch radców prawnych jednogłośnie podjęto uchwały o skreśleniu Ich, na wnioski własne z listy radców prawnych prowadzonej przez Radę OIRP w Gdańsku.

4. Dziekan poinformował, że w związku z przeniesieniem wpisu radcy prawnego na listę prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Koszalinie, Jego wpis zostanie usunięty z listy radców prawnych prowadzonej przez Radę OIRP w Gdańsku.

5. Po zapoznaniu się z wnioskiem o wpis na listę aplikantów radcowskich złożonym przez Kandydata, który uzyskał pozytywny wynik z egzaminu wstępnego na aplikację radcowską przeprowadzonego w dniu 30 września 2017 r., Rada jednogłośnie podjęła uchwałę o wpisie wnioskodawcy na listę aplikantów radcowskich prowadzoną przez Radę OIRP w Gdańsku.

6. Po zapoznaniu się z wnioskami dwóch aplikantów radcowskich, jednogłośnie podjęto uchwały o skreśleniu Ich, na wnioski własne, z listy aplikantów radcowskich prowadzonej przez Radę OIRP w Gdańsku.

7. Jednogłośnie podjęto uchwałę o przeniesieniu wpisu aplikantki z listy aplikantów radcowskich prowadzonej przez Okręgową Izbę Radców Prawnych
w Szczecinie – na listę aplikantów radcowskich prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku.

8. Kierownik szkolenia aplikantów Kol. Tadeusz Jackowski przedstawił członkom Rady informacje uzupełniające do uprzednio przesłanego projektu uchwały w sprawie ustalenia rocznych planów szkoleń dla poszczególnych roczników aplikacji w roku szkoleniowym 2018. Wyjaśnił ponadto, że na pierwszym roku aplikacji zajęcia będzie odbywało 145 osób w dwóch grupach wykładowych i czterech grupach ćwiczeniowych.

Uchwałę w sprawie ustalenia rocznych planów szkoleń dla poszczególnych roczników aplikacji w roku szkoleniowym 2018 podjęto jednogłośnie,
15 głosami za.

9. Kierownik szkolenia aplikantów Kol. Tadeusz Jackowski przedstawił członkom Rady treść uprzednio przesłanego projektu uchwały w sprawie uchwalenia przepisów porządkowych odbywania zajęć na aplikacji radcowskiej w roku 2018.

Uchwałę w sprawie uchwalenia przepisów porządkowych odbywania zajęć na aplikacji radcowskiej w roku 2018 podjęto jednogłośnie, 15 głosami za.

10. Dziekan przedstawił informacje przekazane przez Rzecznika Dyscyplinarnego odnośnie do spraw:

10.1. o wszczęciu postępowania: R-10/14, R-45/17, R-55/17, R-71, R-97/17, R-110/17, R-124/17, R-125/17,

10.2. o umorzeniu dochodzenia: R-56/17,

10.3. o odmowie wszczęcia dochodzenia: R-40/17.

12. Sprawy wniesione.

  1. Dziekan poinformował, że Prezydent Miasta Gdańska i Prezes Zarządu Pracodawców Pomorza wystąpili z zaproszeniem do udziału w spotkaniu mającym na celu omówienie i wypracowanie zasad współpracy instytucjonalnej związanej z podniesieniem bezpieczeństwa osób starszych w zakresie wymuszeń i oszustw. Postanowiono, że OIRP w Gdańsku włączy się do powyższego przedsięwzięcia. Na spotkanie organizacyjne które ma odbyć się w drugiej połowie stycznia wydelegowany został wicedziekan Bartosz Szolc-Nartowski.

  1. Dziekan przypomniał zebranym o wyznaczonej na dzień 4 stycznia 2018 roku o godzinie 13:00 w Ośrodku Szkoleniowym inauguracji roku szkoleniowego I roku aplikacji oraz o wyznaczonym na dzień 8 stycznia 2018 roku o godzinie 16:30 w pomieszczeniach Teatru Wybrzeże Spotkaniu Noworocznym naszej Izby.

  1. Wicedziekan Bartosz Szolc – Nartowski poinformował o stanie przygotowań do organizowanego wraz z Pomorską Radą Adwokacką w Gdańsku Balu Radców Prawnych i Adwokatów.

  1. Ustalono termin następnego posiedzenia Rady na dzień 9 stycznia 2018 r. godz. 17.00 oraz posiedzenia Prezydium na 9 stycznia 2018 r. godz. 16.00.

Na tym posiedzenie Rady OIRP zakończono.

Na podstawie Protokołu z posiedzenia Rady Informację przygotowała:

Ewa Jezierewska

Poprzedni komunikat
Następny komunikat
Content