Komunikaty

16 stycznia 2020

Informacja z  posiedzenia Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku w dniu 23 grudnia 2019 r.

Informacja

z  posiedzenia Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku
w dniu 23 grudnia 2019 r.

 

Dziekan poinformował o zgonie radcy prawnego Pani mec. Ireny Tarnawskiej.

 

Zebrani chwilą ciszy uczcili śmierć zmarłej Koleżanki.

 

Porządkiem obrad posiedzenia były objęte następujące sprawy:

 

  1. Skreślenie Pani Mec. Ireny Tarnawskiej z listy radców prawnych prowadzonej przez Radę OIRP w Gdańsku, z uwagi na śmierć radcy prawnego. Uchwałę podjęto jednogłośnie.

 

  1. Skreślenia z listy radców prawnych prowadzonej przez Radę OIRP w Gdańsku sześciorga radców prawnych – na Ich wnioski własne. Uchwały podjęto jednogłośnie.

 

  1. Wpis Wnioskującej na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę OIRP w Gdańsku, wobec zdania egzaminu radcowskiego. Uchwałę podjęto jednogłośnie.

 

  1. Dziekan poinformował o usunięciu wpisu radcy prawnego z listy radców prawnych prowadzonej przez Radę OIRP w Gdańsku – w związku z przeniesieniem wpisu do Izby Warszawskiej.

 

  1. Wpis dwojga Wnioskujących na listę aplikantów radcowskich OIRP w Gdańsku. Uchwały podjęto jednogłośnie.

 

  1. Kierownik Szkolenia Aplikantów przedstawił założenia na jakich oparte zostały roczne plany szkoleń dla poszczególnych roczników aplikacji w roku szkoleniowym 2020. Wskazał na zmiany jakie zaszły w stosunku do planów które obowiązywały w 2019 roku. Dziekan poddał pod głosowanie przedłożony przez Kierownika Szkolenia Aplikantów projekt uchwały w sprawie ustalenia rocznych planów szkoleń dla poszczególnych roczników aplikacji w roku szkoleniowym 2020. Uchwałę podjęto jednogłośnie.

 

  1. Kierownik Szkolenia Aplikantów omówił projekt uchwały w sprawie uchwalenie przepisów porządkowych odbywania zajęć na aplikacji radcowskiej w roku szkoleniowym 2020. Dziekan poddał przedstawiony projekt uchwały pod głosowanie. Uchwałę podjęto jednogłośnie.

 

 

  1. Dziekan poinformował, że Minister Sprawiedliwości zgłosił sprzeciw wobec dokonanego przez Radę OIRP w Gdańsku wpisu Wnioskującej na listę aplikantów radcowskich prowadzonej przez Radę OIRP w Gdańsku. Przesłanką sprzeciwu jest uznanie przez Ministra Sprawiedliwości, że wniosek o dokonanie wpisu został złożony po upływie dwóch lat od daty doręczenia Wnioskującej uchwały Komisji Egzaminacyjnej ds. aplikacji radcowskiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Gdańsku, ustalającej pozytywny wynik egzaminu wstępnego na aplikację radcowską.

 

  1. Dziekan przedstawił sprawy przekazane informacyjne od Rzecznika Dyscyplinarnego:

9.1 zawiadomienia o odmowie wszczęcia dochodzenia: R-56/19/KSW/RT,
R-77/19/ASC, R-104/19/AK,

9.2. zawiadomienia o wszczęciu dochodzenia: R-103/19/AK, R-89/19/AMN,
R-93/19/MT, R-82/19/AMN, R-71/19/AMN, R-59/19/KSW/RT, R-101/19/RT,
R-81/19/ASC, R-98/19/AK,

9.3. zawiadomienia o umorzeniu dochodzenia: R-24/19/AK, R-110/18/AK/P,
R-408/18/AMN, R-54/19/RT, R-251/18/KW/RT/P,

9.4. zawiadomienia o skierowaniu wniosku do Sądu Dyscyplinarnego: R-7/18/AK, R-204/18/AMN/P, R-306/18/ASC/P, R-76/18/ASC/P.

 

  1. Sprawy wniesione i bieżące.

 

Dziekan omówił sprawy związane z akcją protestacyjną wywołaną podjęciem ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw. Poinformował o stanowiskach, które zostały podjęte przez rady okręgowych izb radców prawnych oraz o stanowisku zajętym przez KRRP. W toku dyskusji członkowie Rady podkreślali, że przyjęte w ustawie rozwiązania nie służą pozytywnym zmianom w systemie sądownictwa, lecz zmierzają do podważenia zasady niezawisłości sędziowskiej.

Na tym posiedzenie Rady zakończono.

Na podstawie Protokołu z posiedzenia Rady Informację przygotowała:

Wicedziekan Ewa Jezierewska

 

Poprzedni komunikat
Content