Komunikaty

5 lutego 2019

Informacja z posiedzenia Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku w dniu 18 grudnia 2018 r

INFORMACJA

z posiedzenia Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku

w dniu 18 grudnia 2018 r.

Posiedzenie odbyło się w Ośrodku Szkoleniowym OIRP w Gdańsku.

 

Porządkiem obrad posiedzenia objęte zostały następujące sprawy:

 

  1. Skreślenie Kol. Lucjana Kawczyńskiego z listy radców prawnych na skutek zgonu. Uchwałę podjęto jednogłośnie.

 

Członkowie Rady chwilą milczenia uczcili pamięć zmarłego Kolegi Lucjana Kawczyńskiego.

 

  1. Skreślenie radcy prawnego z listy radców prawnych na wniosek własny. Uchwałę podjęto jednogłośnie.

 

  1. Przeniesieniu wpisu radcy prawnego z listy radców prawnych prowadzonej przez OIRP w Warszawie na listę radców prawnych prowadzoną przez OIRP w Gdańsku. Uchwałę podjęto jednogłośnie.

 

  1. Dziekan Jerzy Mosek poinformował o usunięciu wpisu radcy prawnego w związku z przeniesieniem wpisu na listę radców prawnych prowadzoną przez OIRP w Warszawie.

 

  1. Kierownik szkolenia aplikantów Tadeusz Jackowski przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenie rocznych planów szkoleń dla poszczególnych roczników aplikacji w roku szkoleniowym 2019 r. i omówił założenia na jakich były tworzone projekty planów. Poinformował o ilości aplikantów na poszczególnych latach aplikacji. Jednogłośnie podjęto uchwałę w sprawie ustalenia rocznych planów szkoleń w przedłożonym brzmieniu.

 

  1. Kierownik szkolenia aplikantów Tadeusz Jackowski przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenie przepisów porządkowych odbywania zajęć na aplikacji radcowskiej w roku szkoleniowym 2019. Uchwała w sprawie ustalenia przepisów porządkowych została przyjęta jednogłośnie w brzmieniu przedłożonym.

 

Kierownik szkolenia aplikantów poinformował również, że zasady zdawania kolokwiów zastaną ustalone osobną uchwałą.

 

 

  1. Dziekan Jerzy Mosek i Wicedziekan Bartosz Szolc-Nartowski poinformowali członków Rady o stanie przygotowań do Balu Radcy Prawnego, w tym co do przewidywanych kosztów. Członkowie Rady uznali za zasadne ustalenie ceny biletów dla radców prawnych i osób towarzyszących w wysokości 250 zł. a dla osób z zewnątrz w wysokości 350 zł.

 

  1. Skarbnik Marek Rusiecki przedstawił prośbę skierowaną do Rady OIRP w Gdańsku przez radcę prawnego o umorzenie zasądzonych od niego, orzeczeniem Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego, kosztów postępowania dyscyplinarnego. Jednogłośnie podjęto uchwałę o odmowie umorzenia zasądzonych od radcy prawnego ww. kosztów.

 

  1. Uwzględniając wniosek Przewodniczącej Komisji ds. Kultury OIRP w Gdańsku, jednogłośnie przyznano dofinansowanie w wysokości 200 zł do kosztów imprezy mikołajkowej przygotowanej dla dzieci radców prawnych.

 

 

 

Na podstawie Protokołu z posiedzenia Rady Informację przygotowała:

Wicedziekan Ewa Jezierewska

 

 

Poprzedni komunikat
Następny komunikat
Content