Komunikaty

17 grudnia 2018

Informacja z posiedzenia Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku w dniu 13 listopada 2018 r.

Informacja

z posiedzenia Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku

w dniu 13 listopada 2018 r.

Porządkiem obrad posiedzenia Rady zostały objęte następujące sprawy:

1. Przeniesieniu wpisu aplikanta na listę aplikantów radcowskich prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Gdańsku z listy aplikantów radcowskich prowadzonej przez OIRP w Poznaniu. Uchwałę podjęto jednogłośnie.

2. Wpisy na listę aplikantów radcowskich, prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku, osób które w bieżącym roku i w poprzednich latach zdały egzamin wstępny.

Po zapoznaniu się z przedłożonymi dokumentami, Rada OIRP w Gdańsku podjęła w stosunku do każdej ze 117 osób, które złożyły wniosek o wpis na listę aplikantów radcowskich i spełniły ustawowe warunki do jego dokonania, odnośne uchwały o wpisie na listę aplikantów OIRP w Gdańsku.

Wszystkie uchwały podjęto jednomyślnie.

3. Wnioski Komisji ds. wpisów po rozmowach z dwiema Kandydatkami ubiegającymi się o wpis na listę radców prawnych OIRP w Gdańsku.

Po zapoznaniu się z kolejnymi (pozytywnymi) opiniami Komisji ds. wpisów co do spełniania przez obie Wnioskodawczynie ustawowych przesłanek wpisowych, Rada postanowiła wpisać obie Kandydatki na listę radców prawnych OIRP w Gdańsku.

4. Rozpatrzenie wniosków o zawieszenie w prawie wykonywania zawodu radcy prawnego.

Jednogłośnie podjęto 2 uchwały o zawieszeniu w prawie wykonywania zawodu radcy prawnego – zgodnie ze złożonymi wnioskami radców prawnych – z powodu wykonywania zawodu notariusza oraz z powodu zatrudnienia na stanowisku referendarza sądowego. .

5. Omówienie zmian w ustawie o nieodpłatnej pomocy i edukacji prawnej – referował Wicedziekan W. Grochowiecki.

Kol. Wojciech Grochowiecki przedstawił założenia zmian, które wprowadza zmiana ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej. Przypomniał, że ze strony Rady przedstawiono obszerne stanowisko co do proponowanych zmian.

Ponadto poinformował, że aktualnie większość starostw przesłała porozumienia dotyczące prowadzenia nieodpłatnej pomocy prawnej w 2019 roku. W związku z powyższym należy dokonać wyboru komisji do spraw nadzoru nad losowaniem radców prawnych skierowanych do obsługi punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.

Rada, przy 2 głosach wstrzymujących się i 16 za, dokonała wyboru Komisji.

6. Zmniejszenie wnioskującym radcom prawnym ilości punktów wymaganych w III cyklu szkoleń zawodowych.

6.1. Rada podjęła 4 uchwały o zmniejszeniu czworgu radcom prawnym ilości punktów wymaganych w III cyklu szkoleń zawodowych.

6.2. Rada odmówiła radcy prawnemu zwolnienia z obowiązku szkoleniowego. Rada uznała, że argumenty podniesione przez wnioskodawczynię nie zasługują na uwzględnienie. Formy szkolenia oferowane przez OIRP w Gdańsku jak również możliwość uczestniczenia w szkoleniach internetowych – e-learning – umożliwiają wypełnienie obowiązku szkoleniowego.

6.3. Rada odmówiła uwzględnienia wniosku radcy prawnego o zmniejszenie do zera wymaganej ilości punktów szkoleniowych w III cyklu szkoleń zawodowych. Rada uznała, że argumenty podniesione we wniosku są nieudokumentowane i nie uzasadniają zmniejszenia wnioskodawczyni do zera wymaganej ilości punktów szkoleniowych.

7. Sprawa podpisania porozumienia z ORA Obwodu Kaliningradzkiego. Dziekan Jerzy Mosek przedstawił zebranym zasady, na jakich ma być prowadzona współpraca pomiędzy OIRP w Gdańsku oraz ORA Obwodu Kaliningradzkiego. Jednogłośnie upoważniono Dziekana do podpisania porozumienia regulującego współpracę pomiędzy samorządami.

8. Dziekan Jerzy Mosek wskazując, że opracowane przez niego sprawozdanie ze Zjazdu umieszczone jest na stronie OIRP w Gdańsku, uszczegółowił informacje na temat przebiegu Zjazdu. Dziekan przedstawił chronologię działania 8 izb, które wnioskowały o zwołanie Nadzwyczajnego Zjazdu oraz związane z tym działania KRRP. Dziekan stwierdził, że nadal należy prowadzić działania celem propagowania zmian takich, jak proponowane w przedłożonych do KRRP uchwałach, które nie były procedowane na Nadzwyczajnym Zjeździe.

9. Dziekan przedstawił sprawy informacyjne przekazane od Rzecznika Dyscyplinarnego:

9.1. o wszczęciu dochodzenia w sprawach: R-406/18, R-398/18, R-395/18, R-293/18, R-126/18, R-125/18, R-118/18, R-117/18, R-116/18, R-52/18, R-58/18, R-130/17, R-78/17, R-75/17;

9.2 o odmowie wszczęcia dochodzenia: R-103/18, R-396/18, R-59/18, R-61/18, R-258/18, R-87/18/P, R-99/18/P, R-111/18/P, R-114/18/P, R-120/18/P, R-130/18/P, R-133/18/P, R-134/18/P, R-136/18/P, R-152/18/P, R-159/18/P, R-161/18/P, R-176/18/P, R-177/18/P, R-184/18/P, R-196/18/P, R-206/18/P, R-212/18/P, R-213/18/P, R-225/18/P, R-227/18/P, R-228/18/P, R-231/18/P, R-232/18/P, R-235/18/P, R-236/18/P, R-238/18/P, R-241/18/P, R-243/18/P, R-244/18/P, R-250/18/P, R-256/18/P, R-258/18/P, R-140/18/P, R-259/18/P, R-264/18/P, R-265/18/P, R-266/18/P, R-267/18/P, R-272/18/P, R-275/18/P, R-276/18/P, R-278/18/P, R-279/18/P, R-281/18/P, R-287/18/P, R-289/18/P, R-294/18/P, R-295/18/P, R-299/18/P, R-123/18/P, R-148/18/P, R-155/18/P, R-164/18/P, R-197/18/P, R-257/18/P, R-382/18, R-203/18/P, R-214/18/P, R-260/18/P, R-261/18/P, R-273/18/P, R-286/18/P, R-297/18/P, R-356/18/P, R-360/18/P, R-383/18/P;

9.3. o umorzeniu dochodzenia w sprawach: R-24/18, R-130/17;

9.4. zawieszenie postępowania w sprawie: R-54/18.

10. Rada OIRP w Gdańsku, po ponownym rozpoznaniu sprawy stosunkiem głosów 14 za, przy 2 głosach przeciw i 2 głosach wstrzymujących się, podjęła uchwałę o umorzeniu postępowania w sprawie skreślenia Aplikanta z listy aplikantów radcowskich prowadzonej przez Radę OIRP w Gdańsku.

11. Sprawy różne.

11.1. Wicedziekan Bartosz Szolc-Nartowski poinformował, że tradycyjny Bal Radcy Prawnego odbędzie się dnia 2 marca 2019 r. w Hotelu Sheraton w Sopocie. Bal jest organizowany we współpracy z adwokatami.

11.2. Skarbnik Marek Rusiecki przedstawił wniosek skierowany przez radcę prawnego dotyczący rozłożenia na raty kwoty obciążających radcę z tytułu kosztów postępowania dyscyplinarnego. Do wniosku załączone zostało zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu za rok 2017. Biorąc pod uwagę sytuację finansową wnioskodawczyni, Rada OIRP w Gdańsku stosunkiem głosów 12 za, przy 4 głosach przeciwnych i 2 głosach wstrzymujących się, postanowiła wniosek uwzględnić i należność rozłożyć na raty we wnioskowanej wysokości i terminach płatności.

11. 3. Kolega Marek Kumiński przedstawił projekt stanowiska Rady co do obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej. Stanowisko ma być skierowane do radcy prawnego, która wystąpiła o nie w związku ze zwolnieniem Jej przez sąd I instancji z obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej. Radca prawny zażaliła się na to postanowienie.

W dyskusji większość Członków Rady zdecydowanie uznała, że rolą samorządu jest wspieranie radców prawnych w takich sprawach i wystąpienie Rady ze stanowiskiem co do ochrony tajemnicy zawodowej jest jak najbardziej zasadne.

Należy podkreślić, iż jako samorząd popieramy i oczekujemy takich działań radców prawnych, które są nakierowane na ochronę tajemnicy zawodowej.

11.4 Skarbnik Marek Rusiecki wystąpił do przewodniczących komisji o przygotowanie do dnia 4 grudnia 2018 r. preliminarza wydatków na 2019 r.

Na tym posiedzenie Rady OIRP zakończono.

Na podstawie Protokołu z posiedzenia Rady Informację przygotowała:

Wicedziekan Ewa Jezierewska

Poprzedni komunikat
Następny komunikat
Content