Komunikaty

4 lipca 2018

Informacja z posiedzenia Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku w dniu 12 czerwca 2018 r.

Informacja

z posiedzenia Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku

w dniu 12 czerwca 2018 r.

 

Porządkiem obrad zostały objęte następujące sprawy;

 

 1. Skreślenia z listy radców prawnych, wskutek śmierci, dwojga radców prawnych:

 

Małgorzaty Filbrand oraz Zdzisława Gruszczyńskiego.

 

Członkowie Rady uczcili pamięć Koleżanki i Kolegi chwilą ciszy.

 

 1. Skreślenie na listę radców prawnych prowadzonej przez Radę OIRP w Gdańsku dwóch radców prawnych – na wniosek własny.

 

Uchwały podjęto jednogłośnie.

 

 1. Wpisy na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę OIRP w Gdańsku trojga Wnioskujących – po zdanym egzaminie radcowskim.

 

Uchwały podjęto jednogłośnie.

 

 1. Przeniesienie wpisu radcy prawnego z listy Okręgowej Izby Radców Prawnych w Koszalinie na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku.

 

 1. Dziekan poinformował o usunięciu wpisu radcy prawnego z listy radców prawnych prowadzonej przez Radę OIRP w Gdańsku w związku z przeniesieniem wpisu na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę OIRP w Warszawie.

 

SPRAWY APLIKACJI

 

 1. Skreślenie aplikantki, na wniosek własny, z listy aplikantów radcowskich prowadzonej przez Radę OIRP w Gdańsku.

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

 

 1. Po zapoznaniu się z wnioskiem kierownika szkolenia aplikantów Pana Mec. Tadeusza Jackowskiego jednogłośnie podjęto uchwałę o skreśleniu Aplikantki z listy aplikantów radcowskich prowadzonej przez Radę OIRP w Gdańsku.

 

 1. Po zapoznaniu się z przedstawionymi wnioskami podjęto, w stosunku do 87 osób, które zdały egzamin radcowski w 2018 r. i zostały wpisane na listę radców prawnych, uchwały o skreśleniu Ich z listy aplikantów radcowskich prowadzonej przez Radę OIRP w Gdańsku.

Wszystkie uchwały podjęto jednogłośnie.

 

 1. Rozpatrzenie wniosków Aplikantki:

– o umorzenie składek,

– o zwolnienie z opłaty za powtarzanie roku (sprawa przeniesiona z posiedzenia Rady z dnia 08.05.2018 r.).

Po ponownym rozpoznaniu wniosku Aplikantki o umorzenie składek oraz o zwolnienie z opłaty za powtarzanie pierwszego roku, po zapoznaniu się z danymi przedstawionymi przez skarbnika Pana Mec. Marka Rusieckiego, z których wynika, że Wnioskodawczyni nie przesłała wniosku o rozłożenie na raty istniejących zaległości oraz nie przesłała dokumentów dotyczących Jej sytuacji finansowej, jednogłośnie podjęto uchwałę odmawiającą umorzenia składek członkowskich oraz zwolnienia z opłaty rocznej za powtarzanie  roku aplikacji.

 

 1. Zwiększenie dofinansowania do organizacji V Pomorskiego Rajdu Pieszego Radców Prawnych.

 

Na wniosek Komisji ds. Sportu jednogłośnie podjęto uchwałę o zwiększeniu dofinansowania Rajdu.

Impreza ta cieszy się coraz większą popularnością wśród radców prawnych naszej Izby. Coraz więcej uczestników jest również z innych Izb. Tym samym nasz Rajd staje się imprezą o randze ogólnopolskiej. Rada postanowiła wystąpić do Krajowej Izby Radców Prawnych o zwiększenie dofinansowania organizacji Rajdu w 2019 roku.

 

 1. Omówienie przebiegu spotkania z przedstawicielami aplikantów. Dziekan poinformował, że w spotkaniu które odbyło się dnia 29 maja br. w Ośrodku Szkolenia, udział wzięli przedstawiciele aplikantów, członków Rady oraz egzaminatorzy.

 

Przebieg spotkania zreferował kierownik szkolenia aplikantów Kolega Tadeusz Jackowski. Notatka ze spotkania została przekazana członkom Rady.

 

W toku dyskusji odniesiono się min. do podnoszonej przez przedstawicieli aplikantów kwestii patronatu. Dziekan J. Mosek stwierdził, że w roku aplikacyjnym 2017/2018 nie było po raz pierwszy problemów z wyznaczeniem patronów tj. liczba radców prawnych zgłoszonych  jako kandydaci na patronów, była wystarczająca.

 

Dziekan przekazał informacje co do przebiegu posiedzenia KRRP, które odbyło się w Toruniu i było poświęcone propozycjom zmian w systemie prowadzenia aplikacji.

 

 1. Przewodniczący Komisji Zagranicznej Kolega Jarosław Niesiołowski poinformował o zamiarze zorganizowania na przełomie września i października 2018 r. konferencji z udziałem prawników zagranicznych jako prelegentów, poświęconej problematyce wdrażania RODO w innych państwach.

 

 1. Wicedziekan Bartosz Szolc-Nartowski zreferował wniosek z Centrum Prawa Własności Intelektualnej UG o objęcie patronatem i dofinansowanie I Edycji Letniej Szkoły Prawa Własności Intelektualnej. Przy 14 głosach „za” 3 głosach „przeciw” i 3 głosach wstrzymujących się podjęto uchwałę aprobującą.

 

 1. Dziekan przedstawił sprawy informacyjne przekazane od Rzecznika Dyscyplinarnego:

19.1) o wszczęciu postępowania dyscyplinarnego w sprawach: R-85/17 ,R-128/17;

19.2) o umorzeniu dochodzenia w sprawach: R-11/16, R-27/16, R-62/17, R-67/17, R-82/17, R-94/17, R-124/17, R-125/17;

19.3) o odmowie wszczęcia dochodzenia w sprawach: R-15/18, R-25/18, R-32/18;

19.4) o skierowanie wniosku o ukaranie do OSD w sprawie: R-68/17.

 1. Sprawy różne.

 

 1. Kierownik szkolenia radców prawnych Koleżanka Wanda Wojtiekun przekazała informacje co do ilości spraw skierowanych do Rzecznika Dyscyplinarnego w stosunku do radców prawnych, którzy nie wypełnili obowiązku szkolenia zawodowego w poprzednim okresie rozliczeniowym.

 

 

 1. Skarbnik Kolega Marek Rusiecki zdał relację ze spotkania Skarbników Okręgowych Izb Radców Prawnych, które odbyło się w Gdańsku. Wskazał na wysoki poziom merytoryczny tego spotkania.

 

 1. Kolega Paweł Czerniewski zdał relację ze spotkania wizytatorów w Krajowym Zespole Wizytatorów.

 

 1. Wicedziekan Bartosz Szolc-Nartowski przedstawił informacje dotyczące spraw organizacyjnych związanych z zaplanowanym na dzień 5 lipca 2018 r. ślubowaniem radców prawnych.

 

Na tym posiedzenie Rady OIRP zakończono.

 

Na podstawie Protokołu z posiedzenia Rady Informację przygotowała:

Ewa Jezierewska

 

Poprzedni komunikat
Następny komunikat
Content