Komunikaty

24 października 2016

INFORMACJA z posiedzenia Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku w dniu 11 października 2016 r.

INFORMACJA 

z posiedzenia Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku

w dniu 11 października 2016 r.

W dniu 11 października 2016r. odbyło się pierwsze posiedzenie Rady OIRP w Gdańsku nowej kadencji.

Posiedzenie otworzył uroczyście Dziekan Jerzy Mosek i przedstawił porządek obrad, którym zostały objęte następujące sprawy:

 1. Skreślenie z listy radców prawnych wskutek zgonu Kolegów: Mstysława Biłyja, Jana Górzewskiego i Sebastiana Kurosa.

 

Członkowie Rady uczcili minutą ciszy pamięć zmarłych Kolegów.

 1. Wniosek radcy prawnego o skreślenie z listy radców prawnych.

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie – zgodnie z wnioskiem radcy prawnego.

 1. Wniosek o usunięcie wpisu z listy radców prawnych Izby Gdańskiej radcy prawnego – w związku z przeniesieniem wpisu do Izby Warszawskiej.

Przedstawiając wniosek o usunięcie wpisu z listy radców prawnych Dziekan stwierdził, że spełnione zostały przesłanki formalne do podjęcia uchwały.

Uchwałę podjęto jednogłośnie – zgodnie z wnioskiem radcy prawnego.

 1. Wniosek o usunięcie wpisu z listy radców prawnych Izby Gdańskiej radcy prawnego – w związku z przeniesieniem wpisu do Izby Olsztyńskiej.

Przedstawiając wniosek o usunięcie wpisu z listy radców prawnych Dziekan stwierdził, że spełnione zostały przesłanki formalne do podjęcia uchwały.

Uchwałę podjęto jednogłośnie – zgodnie z wnioskiem radcy prawnego.

 1. Powołanie Komisji Konkursowej do nieodpłatnej pomocy prawnej.

Kolega Wojciech Grochowiecki poinformował, że potrzeba powołania komisji związana jest z koniecznością przeprowadzenia procedury wyłonienia radców prawnych, którzy zgłosili swoje kandydatury do świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej. Termin składania wniosków upłynął dnia 15 października 2016 roku. Dotychczas wpłynęło ponad 100 wniosków. Wybór radców prawnych dokonany zostanie w drodze losowania z pośród osób, które zgłosiły chęć świadczenia takiej pomocy w określonej placówce.  Powołanie komisji związane jest ponadto z potrzebą wyłonienia radców prawnych, którzy będą upoważnieni do podpisywania umów dotyczących świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej.

W głosowaniu wyłoniono Komisję Konkursową w składzie:

1          Teresa Buchholz         19 za 3 wstrzymujące

2          Marek Kumiński         19 za 3 wstrzymujące

3          Teresa Soja                 19 za 3 wstrzymujące

 

 1. Ustalenie liczby osób wchodzących w skład Prezydium Rady.

Dziekan przedstawił Radzie i obszernie uzasadnił swoją propozycję dot. składu Prezydium Rady. Prezydium ma liczyć osiem osób: Dziekan, 3 v-ce dziekanów, skarbnik, sekretarz i 2 członków. Taki skład powinien usprawnić działanie Prezydium i Rady – przede wszystkim w aspekcie rosnących obowiązków samorządowych i przyjmowanych przez Radę zadań.

Jednogłośnie podjęto uchwałę o ustaleniu liczby osób wchodzących w skład Prezydium Rady.

 1. Wybór Prezydium Rady oraz wybór Kierownika Szkolenia Aplikantów.

 

Wicedziekan do spraw Rozwoju Samorządu i Współpracy z Zagranicą i Wicedziekan do Spraw Promocji Zawodu i Integracji Środowiskowej.

Dziekan Jerzy Mosek przedstawił poniższe propozycje personalnej obsady stanowisk w Prezydium Rady:

Wicedziekan d/s Aplikacji i Szkoleń                                              Wojciech Grochowiecki

Wicedziekan d/s Rozwoju Samorządu i Współpracy z Zagranicą     Ewa Jezierewska

Wicedziekan ds. Promocji Zawodu

i Integracji Środowiskowej                                                                    Bartosz Szolc Nartowski

Sekretarz                                                                                                   Andrzej Bodakowski

Skarbnik                                                                                                    Marek Rusiecki

Członkowie Prezydium:                                                                         Tadeusz Jackowski

Magdalena Witkowska

Po przedstawieniu kandydatur na członków Prezydium Dziekan przedstawił kandydaturę Tadeusza Jackowskiego na nowego Kierownika Szkolenia Aplikantów.

Dla potrzeb przeprowadzenia głosowania w przedmiocie powołania członków Prezydium Rady OIRP w Gdańsku, oraz zmian na stanowisku kierownika szkolenia aplikantów dokonano jednogłośnie wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie: Marek Kumiński, Teresa Buchholz, Paweł Czerniewski.

Wybory przeprowadzone zostały w trybie tajnym.

Oddano 19 głosów ważnych i 3 głosy nieważne.

W wyniku głosowania wybrano na funkcje:

 

Sekretarza – Andrzeja Bodakowskiego – 19 głosów za

Wicedziekana – Wojciecha Grochowieckiego – 17 głosów za, 2 przeciw

Członka Prezydium – Tadeusza Jackowskiego – 18 głosów za, 1 wstrzymujący

Wicedziekana – Ewę Jezierewską – 19 głosów za

Skarbnika – Marka Rusieckiego – 18 głosów za, 1 wstrzymujący

Wicedziekana – Bartosza Szolc-Nartowskiego 16 głosów za, 2 przeciw, 1 wstrzymujący

Członka Prezydium – Magdalenę Witkowską – 19 głosów za

 

W głosowaniu przeprowadzonym w trybie tajnym, w którym oddano 22 głosy ważne (21 głosów za, 1 wstrzymujący się) powołano Kol. Tadeusza Jackowskiego na funkcję Kierownika Szkolenia Aplikantów.

 

 1. Ustalenie liczby zastępców rzecznika dyscyplinarnego.

Rzecznik Dyscyplinarny Anna Stempniewicz-Czarnecka zaproponowała, aby w bieżącej kadencji powołać 9 zastępców Rzecznika.

W głosowaniu jednogłośnie 22 głosami za ustalono w kadencji 2016-2019 liczbę
9 zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego.

 

 1. Sprawy bieżące
 1. Ustalono, że następne posiedzenie Rady odbędzie się dnia 25.10.2016 r. o godzinie 17.00, spotkanie Prezydium odbędzie się o godzinie 16.00.

 

 1. Kolega Rafał Tołwiński poinformował, że dnia 28.10.2016 r. w godzinach od 17 do 22 w budynku Alchemii odbędzie się turniej siatkówki środowisk prawniczych. Każda z korporacji tj. adwokaci, komornicy, radcy prawni, notariusze wystawi co najmniej 1 zespół mieszany.

Serdecznie zapraszamy do kibicowania naszym Reprezentantom.

 

 1. Koleżanka Wanda Wojtiekun przekazała informację o spotkaniu aplikantów, które odbyło się w dniu 07.10.2016 r. w Sopocie w klubie Atelier.

W spotkaniu wzięło udział około 200 aplikantów.

Cieszy nas bardzo taka integracja środowiska Aplikantów naszej Izby.

 

 1. Dziekan przedstawił propozycje powołania w bieżącej kadencji następujących Komisji Rady, oraz zaproponował osoby ich przewodniczących:

 

 • Komisja ds. Aplikacji – Teresa Buchholz
 • Komisja ds. Skarg i Wniosków – Marek Kumiński
 • Komisja ds. Wykonywania Zawodu – Paweł Czerniewski
 • Komisja Integracji, Kultury, Sportu i Turystyki – Anna Kluczek-Kollar
 • Komisja ds. Doskonalenia Zawodowego – Wanda Wojtiekun
 • Komisja ds. Kontaktu z Samorządami, Organizacjami Pozarządowymi i Praw Człowieka – Magdalena Witkowska
 • Komisja ds. Współpracy z Zagranicą – Jarosław Niesiołowski
 • Komisja ds. Komunikacji, Informacji, Kontaktu z Mediami i Promocji Zawodu -Bartosz Szolc-Nartowski
 • Komisja ds. Seniorów i Spraw Socjalnych – Zbigniew Wojciechowski
 • Komisja ds. Wpisów – Wojciech Grochowiecki
 • Zespół Wizytatorów – Tadeusz Jackowski

Członkowie Rady zaakceptowali propozycje Dziekana co do ilości komisji, ich zakresu działania, oraz osób ich przewodniczących.

Dziekan podkreślił, że członkami komisji mogą być zarówno członkowie Rady jak i radcy prawni spoza tego grona. Jednocześnie zobowiązał osoby desygnowane na przewodniczących komisji do przedłożenia kandydatów na członków ich komisji.

 

Gorąco zapraszamy Koleżanki i Kolegów do aktywnego udziału w życiu naszego Samorządu.

Czekamy na Państwa inicjatywy, propozycje, wnioski i przemyślenia.

Będą one dla nas prawdziwą inspiracją w codziennej samorządowej pracy.

 

 

Na podstawie Protokołu z posiedzenia Rady Informację przygotowała:

Ewa Jezierewska

Poprzedni komunikat
Następny komunikat
Content